Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển NN Hà Tây

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§Çu t K39

Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ ®ßi hái tÊt yÕu cña c¸c quèc gia
®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiÖn nay
nhng ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp v÷ng m¹nh vµ æn ®Þnh lµ kh«ng thÓ thiÕu
®îc. Níc ViÖt Nam chóng ta cã truyÒn thèng vÒ n«ng nghiÖp th× ®Ó tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ chØ thu ®îc thµnh c«ng khi chóng ta ®· ®¶m b¶o
an toµn vÒ l¬ng thùc thùc phÈm- tøc cã ngµnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn.
Nh vËy ®èi víi mét tØnh n«ng nghiÖp nh Hµ T©y, bªn c¹nh viÖc chó ý ph¸t
triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô , ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vÉn lµ u tiªn sè
mét trong qu¸ tr×nh ph¸t kinh tÕ x· héi cña m×nh. Do vËy ®Çu t sÏ lµ nh©n tè cùc
k× quan träng t¹o nªn sù ph¸t triÓn m¹nh ngµnh n«ng nghiÖp . V× thÕ ,cã thÓ nãi
trong thêi gian võa qua ngµnh n«ng nghiÖp tØnh Hµ T©y nhê cã sù ®Çu t m¹nh
mÏ cña nhµ níc ,cña toµn tØnh nªn cã sù ph¸t triÓn vît bËc. Bëi v× ®Çu t kh«ng
nh÷ng t¹o ra c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i cho n«ng nghiÖp mµ cßn gióp n«ng nghiÖp
cã nh÷ng gièng míi ,nh÷ng ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt míi tiªn tiÕn vµ c¸c ph¬ng thøc
s¶n xu©t míi.
Nghiªn cøu vÒ ®Çu t vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thu hót vèn ®Çu t ,n©ng
cao hiÖu qu¶ ®Çu t lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cña tØnh Hµ T©y vµ
lu«n ®îc quan t©m chó ý. Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ®Çu t n«ng nghiÖp
Hµ T©y trong giai ®o¹n 1996 -2000,vÒ nh÷ng ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p cho ®Çu
t trong thêi gian tíi, còng nh muèn ®ãng gãp mét phÇn vµo c«ng cuéc ®Çu t
ngµnh n«ng nghiÖp ; t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu:
"§Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hµ T©y”
Néi dung chÝnh gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau :
Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp tØnh Hµ T©y
Ch¬ngIII. Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p cho ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hµ
T©y

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§Çu t K39

Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ còng nh tµi liÖu thu thËp cßn cha ®Çy ®ñ nªn trong
qu¸ tr×nh viÕt bµi sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt h¹n chÕ . T«i mong nhËn
®îc sù gãp ý cña thÇy c« còng nh b¹n ®äc ®Ó gióp t«i hoµn thiÖn h¬n n÷a
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o : NguyÔn ThÞ Thu Hµ ®· tËn t×nh
gióp ®ì trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ®Ò tµi
Ch¸u còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¸c ,c¸c c« chó vµ c¸c anh chÞ phßng
ThÈm ®Þnh- X©y dùng c¬ b¶n vµ phßng Tæng hîp Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Hµ
T©y ®· cung cÊp tµi liÖu vµ tËn t×nh híng dÉn.
Sinh viªn thùc hiÖn
Tr¬ng B¸ HiÓn

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§Çu t K39

Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lÝ luËn chung
I. B¶n ch...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §Çu t K39
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ ®ßi hái tÊt yÕu cña c¸c quèc gia
®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh héi hiÖn nay
nhng ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp v÷ng m¹nh vµ æn ®Þnhkh«ng thÓ thiÕu
®îc. Níc ViÖt Nam chóng ta truyÒn thèng n«ng nghiÖp th× ®Ó tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ chØ thu ®îc thµnh c«ng khi chóng ta ®· ®¶m b¶o
an toµn vÒ l¬ng thùc thùc phÈm- tøc cã ngµnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn.
Nh vËy ®èi víi mét tØnh n«ng nghiÖp nh T©y, bªn c¹nh viÖc chó ý ph¸t
triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô , ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vÉn lµ u tiªn
mét trong qu¸ tr×nh ph¸t kinh tÕ x· héi cña m×nh. Do vËy ®Çu t sÏ lµ nh©n tè cùc
k× quan träng t¹o nªn sù ph¸t triÓn m¹nh ngµnh n«ng nghiÖp . V× thÕ ,cã thÓ nãi
trong thêi gian võa qua ngµnh n«ng nghiÖp tØnh T©y nhê cã ®Çu t m¹nh
cña nhµ níc ,cña toµn tØnh nªn ph¸t triÓn vît bËc. Bëi ®Çu t kh«ng
nh÷ng t¹o ra tÇng hiÖn ®¹i cho n«ng nghiÖp cßn gióp n«ng nghiÖp
cã nh÷ng gièng míi ,nh÷ng ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt míi tiªn tiÕn vµ c¸c ph¬ng thøc
s¶n xu©t míi.
Nghiªn cøu ®Çu t m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thu hót vèn ®Çu t ,n©ng
cao hiÖu qu¶ ®Çu t mét trong nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cña tØnh T©y
lu«n ®îc quan t©m chó ý. Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ®Çu t n«ng nghiÖp
T©y trong giai ®o¹n 1996 -2000,vÒ nh÷ng ph¬ng híng gi¶i ph¸p cho ®Çu
t trong thêi gian tíi, còng nh muèn ®ãng p mét phÇn vµo c«ng cuéc ®Çu t
ngµnh n«ng nghiÖp ; t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu:
"§Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hµ T©y
Néi dung chÝnh gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau :
Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp tØnh Hµ T©y
Ch¬ngIII. Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p cho ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hµ
T©y
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển NN Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển NN Hà Tây - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT phát triển NN Hà Tây 9 10 362