Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Ngµnh DÖt - May cã mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m
®¶m b¶o hµng ho¸ cho nhu cÇu tiªu dïng trong níc, më réng th¬ng m¹i quèc tÕ,
thu hót nhiÒu lao ®éng (®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷), n©ng cao thu nhËp cho x· héi,
t¹o ra u thÕ c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ còng lµ ngµnh cã thêi gian
thu håi vèn nhanh.
Tõ khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc cïng víi ®êng lèi më cöa vµ héi nhËp vµo céng
®ång thÕ giíi, viÖc huy ®éng vèn ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh
phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi níc tham gia s¶n xuÊt ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta
khuyÕn khÝch ®éng viªn, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng DÖt - May . Bëi
vËy ®· gãp phÇn tÝch cùc ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt - May vµ
nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc cã sù ®ãng gãp quan träng cña
c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi nãi chung vµ vÒ ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng DÖt - May nãi riªng. Tuy nhiªn qua
thêi gian thùc hiÖn, tõ thùc tÕ n¶y sinh do ®ã cßn nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c
phôc ®Ó n©ng cao h¬n hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong lÜnh
vùc DÖt - May . §©y còng lµ lý do em chän ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ho¹t
®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong lÜnh vùc DÖt- may".
§Ó hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò nµy em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy gi¸o, Th¹c sÜ Tõ Quang Ph¬ng cïng sù gióp ®ì cña c« NguyÔn
Thuý H¬ng, chuyªn viªn chÝnh vµ c¸c c« chó trong Vô Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t níc
ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t.
§Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò lín vµ phøc t¹p trong khi tr×nh ®é vµ thêi gian
cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, em rÊt mong
nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c c«, chó vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

1

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
(FDI) - Qu¶n lý Nhµ níc vÒ FDI vµ lÜnh vùc DÖt - May

I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.

1. Kh¸i niÖm:
Cïng víi viÖc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ,
ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ mét bé phËn quan träng trong toµn bé
chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Nhµ níc ta. KÓ tõ khi LuËt§Çu t trùc tiÕp níc
ngoµi ®îc ban hµnh vµ thùc hiÖn tõ n¨m 1987, ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· ®îc
thõa nhËn nh lµ mét gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. VËy, ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc hiÓu nh thÕ n...
Lêi nãi ®Çu
Ngµnh DÖt - May cã mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m
®¶m b¶o hµng ho¸ cho nhu cÇu tiªu dïng trong níc, réng th¬ng m¹i quèc tÕ,
thu hót nhiÒu lao ®éng (®Æc biÖt lao ®éng n÷), n©ng cao thu nhËp cho héi,
t¹o ra u thÕ c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ còng lµ ngµnh cã thêi gian
thu håi vèn nhanh.
khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc cïng víi ®êng lèicöa vµ héi nhËp vµo céng
®ång thÕ giíi, viÖc huy ®éng vèn ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh
phÇn kinh trong ngoµi níc tham gia s¶n xuÊt ®· ®îc §¶ng Nhµ níc ta
khuyÕn khÝch ®éng viªn, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng DÖt - May . Bëi
vËy ®· gãp phÇn tÝch cùc ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt - May
nÒn kinh ®Êt níc. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc sù ®ãng gãp quan träng cña
c«ng t¸c qu¶n Nhµ níc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi nãi chung ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng DÖt - May nãi riªng. Tuy nhiªn qua
thêi gian thùc hiÖn, thùc n¶y sinh do ®ã cßn nhiÒu tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c
phôc ®Ó n©ng cao h¬n hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong lÜnh
vùc DÖt - May . §©y còng lµ lý do em chän ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ho¹t
®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi trong lÜnh vùc DÖt- may".
§Ó hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò nµy em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy gi¸o, Th¹c Quang Ph¬ng cïng gióp ®ì cña NguyÔn
Thuý H¬ng, chuyªn viªn chÝnh c¸c chó trong Qu¶n ¸n ®Çu t níc
ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t.
§Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò lín vµ phøc t¹p trong khi tr×nh ®é vµ thêi gian
cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. y, em rÊt mong
nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, c¸c c«, chó vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may 9 10 596