Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Các kiểu chiến lược giá cơ bản

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty trë nªn
gay g¾t h¬n, mét mÊt mét cßn h¬n. Hä ®· nhËn ra r»ng marketing ®ãng vai trß
quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña c¸c c«ng ty. Khi mµ khoa häc kü thuËt ®· ph¸t
triÓn nh hiÖn nay, kho¶ng c¸ch vÒ chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng cßn xa n÷a th× vai trß
marketing cµng quan träng. Trong ®ã gi¸ c¶ lµ mét trong bèn c«ng cô chñ yÕu cña
marketing. Trong c¸c biÕn sè cña marketing – mix th× chØ cã gi¸ c¶ lµ trùc tiÕp t¹o
ra doanh thu vµ lîi nhuËn thùc tÕ. Gi¸ c¶ còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè linh ho¹t
nhÊt cña marketing – mix trong ®ã nã cã thÓ thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng.
§èi víi mçi c«ng ty ,®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ
trêng cÇn ph¶i ®æi míi kh«ng chØ vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý mµ cßn ph¶i ®æi míi c¶ vÒ
nhËn thøc vai trß cña marketing. Trong ®ã gi¸ c¶ lµ mét trong bèn c«ng cô quan
träng cÇn nghiªn cøu. C¸c c«ng ty cÇn ph¶i hiÓu r»ng, nghiªn cøu kü vÒ gi¸ c¶ sÏ
gióp cho c«ng ty ®Þnh ®îc gi¸ b¸n hîp lý, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña c«ng ty lµ:
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, dÉn ®Çu vÒ tû phÇn thÞ trêng.
C«ng ty Ngäc BÝch ®· nhanh chãng thay ®æi ®Ó thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ
më cöa. Hä ®· nhËn thøc ®îc vai trß cña gÝa, ¸p dông thµnh c«ng nh÷ng chiÕn lîc
gi¸ “ Hít phÇn ngon” vµ “ chiÕn lù¬c siªu gi¸” ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ thµnh c«ng rùc
rì.
B»ng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp, nh»m môc tiªu trang bÞ
thªm nh÷ng kiÕn thøc vÒ gi¸ cho sinh viªn vµ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®a
ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän chiÕn lîc gi¸ hîp lý em ®· chän ®Ò tµi nµy.
C¬ cÊu cña ®Ò tµi gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c kiÓu chiÕn lîc gi¸ c¬ b¶n
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty Ngäc BÝch vµ c¸c
chiÕn lîc gi¸ ®îc c«ng ty sö dông .

líp 41c – marketing

-1-

Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é lý luËn còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ, cho
nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù
quan t©m gióp ®ì vµ híng dÉn tËn t×nh cña thµy gi¸o, Th¹c sü NguyÔn Trung
Kiªn vµ c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì hîp t¸c cña «ng Ng« Ngäc BÝch – gi¸m
®èc c«ng ty Ngäc BÝch, ¤ng NguyÔn V¨n QuyÕn – gi¸m ®èc c«ng ty Mai
Hoa ®Ó em hoµn thµnh ®Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh marketing.

líp 41c – marketing

-2-

Ch¬ng i :

lý luËn chung vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c kiÓu

chiÕn lîc gi¸ c¬ b¶n
I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc chng cña gi¸
1. Kh¸i niÖm
Gi¸ c¶ mang nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau. §»ng sau cña nh÷ng tªn gäi ®ã, c¸c hiÖn
tîng gi¸ c¶ lu«n mang mét ý nghÜa chung lµ lîi Ých kinh tÕ b»ng tiÒn. Trong...
LêI NãI §ÇU
Trong nÒn kinh thÞ trêng, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty t nªn
gay g¾t n, mét mÊt mét cßn h¬n. Hä ®· nhËn ra r»ng marketing ®ãng vai trß
quyÕt ®Þnh cho thµnh c«ng cña c¸c c«ng ty. Khi khoa häc thuËt ®· ph¸t
triÓn nh hiÖn nay, kho¶ng chchÊt lîng s¶n phÈm kh«ng cßn xa n÷a th× vai trß
marketing cµng quan träng. Trong ®ã gi¸ mét trong bèn c«ng chñ yÕu cña
marketing. Trong c¸c biÕn sè cña marketing – mix th× chØ cã gi¸ c¶ lµ trùc tiÕp t¹o
ra doanh thu lîi nhuËn thùc tÕ. Gi¸ c còng mét trong nh÷ng yÕu linh ho¹t
nhÊt cña marketing – mix trong ®ã nã cã thÓ thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng.
§èi víi mçi c«ng ty ,®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong ®iÒu kiÖn kinh thÞ
trêng cÇn ph¶i ®æi i kh«ng chØ vÊn ®Ò qu¶n cßn ph¶i ®æi míi vÒ
nhËn thøc vai trß cña marketing. Trong ®ã gi¸ lµ mét trong bèn c«ng quan
träng cÇn nghiªn cøu. C¸c c«ng ty cÇn ph¶i hiÓu r»ng, nghiªn cøu gi¸ c
gióp cho c«ng ty ®Þnh ®îc gi¸ b¸n hîp lý, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña c«ng ty lµ:
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, dÉn ®Çu vÒ tû phÇn thÞ trêng.
C«ng ty Ngäc BÝch ®· nhanh chãng thay ®æi ®Ó thÝch nghi víi nÒn kinh
cöa. ®· nhËn thøc ®îc vai t cñaa, ¸p dông thµnh c«ng nh÷ng chiÕn lîc
gi¸ Hít phÇn ngon” chiÕn lù¬c siªu gi¸” ®Ó ®¹t ®îc kÕt q thµnh c«ng rùc
rì.
B»ng ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp, nh»m môc tiªu trang
thªm nh÷ng kiÕn thøc gi¸ cho sinh viªn vµ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®a
ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän chiÕn lîc gi¸ hîp lý em ®· chän ®Ò tµi nµy.
C¬ cÊu cña ®Ò tµi gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ gi¸ c¶ vµ c¸c kiÓu chiÕn lîc gi¸ c¬ b¶n
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty Ngäc BÝch vµ c¸c
chiÕn lîc gi¸ ®îc c«ng ty sö dông .
líp 41c – marketing - 1 -
ĐATN ĐỀ ÁN: Các kiểu chiến lược giá cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Các kiểu chiến lược giá cơ bản - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Các kiểu chiến lược giá cơ bản 9 10 305