Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc
A. lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, më cöa héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ,
toµn bé ®éi ngò c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc t¹o thµnh mét
nguån lùc lín phôc vô cho qu¸ tr×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Nhµ níc. §éi
ngò c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc cã mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong
viÖc q¶u lý vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña toµn bé x· héi vµ b¶o ®¶m nÒn hµnh
chÝnh quèc gia ho¹t ®éng liªn tôc. Chóng ta tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn nÒn
kinh tÕ ®îc h¬n 20 n¨m, ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¶ mét quèc gia th× ®©y lµ
mét kho¶ng thêi gian ng¾n, chØ lµ giai ®o¹n ®Ó æn ®Þnh chuÈn bÞ cho thêi kú
ph¸t triÓn bÊt ph¸. Nhê cã sù ®æi míi toµn diÖn, ®Æc biÖt lµ sù chuyÓn ®æi c¬
chÕ kinh tÕ ®· dÉn ®Õn sù c¶i c¸ch mét bíc chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quy tr×nh
qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc. Thùc tiÔn ®ã ®ßi hái
chóng ta ph¶i cã mét cuéc c¶i c¸ch c¬ b¶n nÒn hµnh chÝnh quèc gia, b¶o ®¶m
qu¶n lý kinh tÕ –x· héi, phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mµ tríc hÕt lµ c¶i
c¸ch c«ng t¸c §T,BD c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc thÝch øng. C«ng chøc
nhµ níc trong thêi kú chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc cÇn ®îc trang bÞ kiÕn thøc míi
®Ó ®¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cña thêi cuéc, trong thêi kú chuyÓn tiÕp nµy
cÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ, chän läc chu ®¸o ®Ó cã mét ®éi ngò c«ng chøc trung
thµnh víi lý tëng x· héi chñ nghÜa, n¾m v÷ng ®êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng;
v÷ng vµng, ®ñ phÈm chÊt vµ b¶n kÜnh chÝnh trÞ, cã n¨ng lùc vÒ lý luËn, ph¸p
luËt, chuyªn m«n, cã nghiÖp vô hµnh chÝnh vµ kh¶ n¨ng thùc tiÔn ®Ó thùc hiÖn
c«ng cuéc ®æi míi. Mµ ®éi ngò CB,CC ë níc ta ®îc ®µo t¹o trong c¬ chÕ tríc
®©y cßn thiÕu chuyªn m«n cÇn thiÕt, nhÊt lµ vÒ Nhµ níc, ph¸p luËt vµ kü thuËt,
nghiÖp vô hµnh chÝnh nhµ níc ®Ó qu¶n lý mét nÒn kinh tÕ më, nhÊt lµ trong
®iÒu kiÖn quan hÖ quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, kh«ng chØ nh vËy, cßn cã mét
bé phËn hay m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm, sai lÇm, bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, vi
ph¹m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, chÊp hµnh luËt ph¸p vµ kû c¬ng kh«ng
nghiªm, kh«ng t«n träng lîi Ých chung cña Nhµ níc. V× vËy, c¶i c¸ch ch¬ng
tr×nh §T,BD c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét trong nh÷ng néi dung quan
träng cña c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. Nã ®ang ®îc §¶ng vµ Nhµ níc
quan t©m m¹nh mÏ, c«ng t¸c §T,BD ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, ®¶m b¶o chØ
tiªu c¶ vÒ sè lîng vµ hiÖu qu¶ trong néi dung ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc c«ng
t¸c cho ®éi ngò CB,CC theo kÞp ®îc yªu cÇu cña thêi kú ®æi míi. Bëi ®©y l...
§Ò ¸n m«n häc
A. lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, më cöa héi nhËp kinh quèc tÕ,
toµn ®éi ngò c«ng chøc trong m¸y hµnh chÝnh nhµ níc t¹o thµnh mét
nguån lùc lín phôc cho qu¸ tr×nh chøc ho¹t ®éng cña Nhµ níc. §éi
ngò c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc mét vai trß ®Æc biÖt quan träng trong
viÖc q¶u thóc ®Èy ph¸t triÓn cña toµn héi b¶o ®¶m nÒn hµnh
chÝnh quèc gia ho¹t ®éng liªn tôc. Chóng ta tiÕn hµnh ®æi míi toµn diÖn nÒn
kinh ®îc h¬n 20 n¨m, ®èi víi ph¸t triÓn cña mét quèc gia th× ®©y
mét kho¶ng thêi gian ng¾n, chØ giai ®o¹n ®Ó æn ®Þnh chuÈn cho thêi
ph¸t triÓn bÊt ph¸. Nhê ®æi míi toµn diÖn, ®Æc biÖt chuyÓn ®æi
chÕ kinh ®· dÉn ®Õn c¶i c¸ch mét bíc chøc n¨ng, nhiÖm quy tr×nh
qu¶n , ®iÒu hµnh cña m¸y hµnh chÝnh nhµ níc. Thùc tiÔn ®ã ®ßi hái
chóng ta ph¶i mét cuéc c¶i c¸ch b¶n nÒn hµnh chÝnh quèc gia, b¶o ®¶m
qu¶n kinh –x· héi, phîp víi nÒn kinh thÞ trêng, tríc hÕt c¶i
c¸ch c«ng t¸c §T,BD c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc thÝch øng. C«ng chøc
nhµ níc trong thêi chuyÓn ®æi nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc cÇn ®îc trang bÞ kiÕn thøc míi
®Ó ®¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cña thêi cuéc, trong thêi chuyÓn tiÕp nµy
cÇn ph¶i chuÈn bÞ, chän läc chu ®¸o ®Ó mét ®éi ngò c«ng chøc trung
thµnh víi tëng héi chñ nghÜa, n¾m v÷ng ®êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng;
v÷ng vµng, ®ñ phÈm chÊt b¶n kÜnh chÝnh trÞ, n¨ng lùc luËn, ph¸p
luËt, chuyªn m«n, cã nghiÖp vô hµnh chÝnhkh¶ n¨ng thùc tiÔn ®Ó thùc hiÖn
c«ng cuéc ®æi míi. ®éi ngò CB,CC ë níc ta ®îc ®µo t¹o trong chÕ tríc
®©y cßn thiÕu chuyªn m«n cÇn thiÕt, nhÊt lµ vÒ Nhµ níc, ph¸p luËt vµ kü thuËt,
nghiÖp hµnh chÝnh nhµ níc ®Ó qu¶n mét nÒn kinh më, nhÊt trong
®iÒu kiÖn quan quèc ngµy cµng ph¸t triÓn, kh«ng chØ nh vËy, cßn mét
phËn hay m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm, sai lÇm, bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh, vi
ph¹m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, chÊp hµnh luËt ph¸p vµ c¬ng kh«ng
nghiªm, kh«ng t«n träng lîi Ých chung cña Nhµ níc. vËy, c¶i c¸ch ch¬ng
tr×nh §T,BD c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét trong nh÷ng néi dung quan
träng cña c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. ®ang ®îc §¶ng Nhµ níc
quan t©m m¹nh mÏ, c«ng t¸c §T,BD ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, ®¶m b¶o chØ
tiªu lîng hiÖu qu¶ trong néi dung ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc c«ng
t¸c cho ®éi ngò CB,CC theo kÞp ®îc yªu cÇu cña thêi ®æi míi. Bëi ®©y
SVTH: NguyÔn ThÞ Lan H¬ng - Líp: QLKT 44A
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 9 10 652