Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hệ thống tài chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tµi chÝnh Ng©n hµng vµ sù ph¸t triÓn

PhÇn I

Tæng quan vÒ c¶i c¸ch
hÖ thèng tµi chÝnh

1

Tµi chÝnh Ng©n hµng vµ sù ph¸t triÓn
I. Lý thuyÕt chung vÒ hÖ thèng tµi chÝnh
1. HÖ thèng tµi chÝnh vµ vai trß cña hÖ thèng tµi chÝnh
Tµi chÝnh lµ hÖ thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ trong ph©n phèi, g¾n liÒn
víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ. Trong thùc tÕ, c¸c
quan hÖ tµi chÝnh diÔn ra rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng, chóng ®an xen nhau
trong mét tËp hîp hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Tuy
nhiªn, ®ã kh«ng ph¶i lµ mét ho¹t ®éng hçn lo¹n mµ ngîc l¹i, chóng tu©n
thñ nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh, trong ®ã nh÷ng quan hÖ
tµi chÝnh cã tÝnh chÊt ®Æc thï gièng nhau nhãm l¹i thµnh mét bé phËn
riªng. Gi÷a c¸c bé phËn nµy lu«n cã mèi liªn hÖ, t¸c ®éng rµng buéc lÉn
nhau vµ t¹o thµnh hÖ thèng tµi chÝnh.
Do vËy, hÖ thèng tµi chÝnh lµ tæng thÓ cña c¸c bé phËn kh¸c nhau
trong mét c¬ cÊu tµi chÝnh, mµ ë ®ã c¸c quan hÖ tµi chÝnh ho¹t ®éng trªn
c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nhng cã mèi liªn hÖ t¸c ®éng lÉn nhau theo nh÷ng
quy luËt nhÊt ®Þnh.
C¸c bé phËn trong hÖ thèng tµi chÝnh ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc:
t¹o ra nguån lùc tµi chÝnh, thu hót c¸c nguån tµi chÝnh vµ chu chuyÓn c¸c
nguån tµi chÝnh (dÉn vèn). Víi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy, toµn bé hÖ
thèng tµi chÝnh thùc hiÖn vai trß ®Æc biÖt quan träng trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n lµ ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
2. CÊu tróc cña hÖ thèng tµi chÝnh.
CÊu tróc cña hÖ thèng tµi chÝnh bao gåm c¸c tô ®iÓm vèn vµ c¸c bé
phËn dÉn vèn bao gåm: Tµi chÝnh doanh nghiÖp, Ng©n s¸ch Nhµ níc, thÞ
trêng tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian, tµi chÝnh d©n c vµ c¸c
tæ chøc x· héi, tµi chÝnh ®èi ngo¹i
C¸c tô ®iÓm vèn lµ bé phËn mµ ë ®ã c¸c nguån tµi chÝnh ®îc t¹o
ra, ®ång thêi còng lµ n¬i thu hót trë l¹i nguån vèn, tuy nhiªn ë c¸c møc
®é vµ ph¹m vi kh¸c nhau. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c tô ®iÓm vèn nµy
cã mèi liªn hÖ thêng xuyªn víi nhau th«ng qua nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt
®Þnh.
2.1. Tµi chÝnh doanh nghiÖp.
ChÝnh t¹i ®©y nguån tµi chÝnh xuÊt hiÖn vµ ®ång thêi ®©y còng lµ
n¬i thu hót trë l¹i phÇn quan träng c¸c nguån tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ.
trong hÖ thèng tµi chÝnh, tµi chÝnh doanh nghiÖp ®îc coi nh nh÷ng tÕ bµo
cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o ra c¸c nguån tµi chÝnh. Do vËy nã cã kh¶ n¨ng t¸c
®éng rÊt lín ®Õn ®êi sèng x· héi, ®Õn sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i cña nÒn
s¶n xuÊt. Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã quan hÖ mËt thiÕt víi tÊt c¶ c¸c bé
phËn cña hÖ thèng tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông vèn ...
Tµi chÝnh Ng©n hµng vµ sù ph¸t triÓn
PhÇn I
Tæng quan vÒ c¶i c¸ch
hÖ thèng tµi chÝnh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hệ thống tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hệ thống tài chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cải cách hệ thống tài chính 9 10 109