Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sản phẩm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh – TrÇn M¹nh Hµ

Lêi më ®Çu
Trong tiÕn tr×nh kinh tÕ héi nh©p, c¹nh tranh còng nh ®· vµ ®ang gia
nhËp c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc nh APEC,AFTA, WTO. ViÖc n©ng cao
ch©t lîng s¶n phÈm , h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh
lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp ViÖt Nam. Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý nhµ níc theo ®Þnh híng X·
héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn “më cöa” vµ “c¹nh tranh” ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ®¬n
vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i quan t©m ®Õn hai vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®ã lµ:
Gi¸ c¶ vµ chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, trong ®ã chÊt lîng s¶n phÈm nh lµ
mét yÕu tè quyÕt ®Þnh. VËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng mét c¸ch kinh tÕ nhÊt ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm ë c¸c
doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay?
Trong ph¹m vi giíi h¹n, cuèn ®Ò ¸n nµy chØ xin ®îc ®Ò cËp tíi viÖc n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong níc. Nh»m lµm s¸ng tá
h¬n thùc tr¹ng vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p chÝnh nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm níc ngoµi, trong níc còng
nh trªn thÞ trêng thÕ giíi.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm cã 3 phÇn:
I. Lý luËn chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm.
II. Ph©n tÝch chÊt läng s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn
nay.
III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc
c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trong thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng ThÕ giíi.

1

N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh – TrÇn M¹nh Hµ

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm
I. Tæng quan vÒ chÊt lîng s¶n phÈm
1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm
Theo quan ®iÓm triÕt häc cña M¸c th× chÊt lîng s¶n phÈm lµ møc ®é, thíc ®o biÓu thi gi¸ trÞ sö dông cña nã. Gi¸ trÞ sö dông cña mét s¶n phÈm lµm
nªn tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm ®ã vµ nã chÝnh lµ chÊt lîng cña s¶n phÈm.
Theo gi¸o s Ishikawa chuyªn gia vÒ chÊt lîng cña NhËt B¶n cho r»ng:
"ChÊt lîng lµ sù tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng víi chi phÝ thÊp nhÊt ".(Qu¶n lý
chÊt lîng theo ph¬ng ph¸p NhËt.Kaoru Ixikaoa. NXB KH_KT 1990)
Theo Feigenbaum: "chÊt lîng s¶n phÈm lµ tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt
c«ng nghÖ vµ vËn hµnh cña s¶n phÈm, nhê chóng mµ s¶n phÈm ®¸p øng ®îc
c¸c yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng khi sö dông s¶n phÈm". (Qu¶n lý chÊt lîng
®ång bé. John.S.Oakard NXBTK 1994).
Cßn Juran th× ®Þnh nghÜa chÊt lîng s¶n phÈm ®¬n gi¶n, ng¾n gän: "ChÊt
lîng lµ sù phï hîp víi sö dông, víi c«ng dông". (Qu¶n lý chÊt lîng ®ång bé.
John.S.Oaka...
N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh TrÇn M¹nh Hµ
Lêi më ®Çu
Trong tiÕn tr×nh kinh héi nh©p, c¹nh tranh còng nh ®· ®ang gia
nhËp c¸c chøc quèc khu vùc nh APEC,AFTA, WTO. ViÖc n©ng cao
ch©t lîngn phÈm , thÊp gi¸ thµnh s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh
vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp ViÖt Nam. Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn
kinh thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn sù qu¶n nhµ níc theo ®Þnh híng
héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn “më cöa” vµ “c¹nh tranh” ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ®¬n
s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i quan t©m ®Õn hai vÊn ®Ò cùc quan träng ®ã:
Gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, trong ®ã chÊt lîng s¶n phÈm nh lµ
mét yÕu quyÕt ®Þnh. VËy ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l-
îng mét c¸ch kinh nhÊt ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm ë c¸c
doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay?
Trong ph¹m vi giíi h¹n, cuèn ®Ò ¸n nµy chØ xin ®îc ®Ò cËp tíi viÖc n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong níc. Nh»m lµm s¸ng
h¬n thùc tr¹ng vµ ®a ra mét gi¶i ph¸p chÝnh nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm níc ngoµi, trong níc còng
nh trªn thÞ trêng thÕ giíi.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm cã 3 phÇn:
I. Lý luËn chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm.
II. Ph©n tÝch chÊt läng s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn
nay.
III. Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc
c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trong thÞ trêng trong níc còng nh thÞ tr-
êng ThÕ giíi.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sản phẩm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chất lượng sản phẩm 9 10 499