Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí KSDL

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn

Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang

Lêi më ®Çu
C¸c kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm kh«ng bao giê lµ v« tËn vµ nã sÏ hÕt vµo mét ngµy
nµo ®ã. Gi¸ trÞ cña chóng lµ sÏ ®em l¹i cho gia ®×nh chóng ta sù tho¶i m¸i vµ ®¶m
b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh. Chóng ta sÏ kh«ng bao giê c¶m thÊy tù do vÒ tµi chÝnh nÕu
kh«ng tõ bá thãi quen sa sØ vµ thµnh lËp cho m×nh thãi quen tiÕt kiÖm. Víi mét
doanh nghiÖp th× viÖc tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi tiªu cµng khã kh¨n h¬n n÷a vµ cµng
cÇn thiÕt h¬n n÷a v× mçi quyÕt ®Þnh ®Òu liªn quan ®Õn c¶ mét tæ chøc lín gåm rÊt
nhiÒu nh÷ng con ngêi lao ®éng g¾n cuéc sèng cña m×nh víi doanh nghiÖp. KÓ tõ
n¨m 1986, khi ViÖt Nam chÝnh thøc më cöa thÞ trêng vµ cã sù th«ng tho¸ng vÒ
c¸c chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t níc ngoµi, ®Æc biÖt tõ sau 1990 ®Õn nay ngµnh Du
lÞch ViÖt Nam ®· vµ ®ang khëi s¾c. ThÞ trêng du lÞch c¹nh tranh v« cïng s«i ®éng
vµ gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp KS – DL lu«n lu«n ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p
tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao lîi nhuËn, n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.
Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn nµy, t«i xin ®Ò cËp tíi c¸c nh©n tè ¶nh hëng
®Õn chi phÝ kinh doanh KS – DL vµ c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c
doanh nghiÖp KS – DL ë níc ta hiÖn nay.

PhÇn 1
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch

1

TiÓu luËn

Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang

c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn
chÝ phÝ kinh doanh KS – DL
1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL:

1.1.1. Kh¸i niÖm:
- Kh¸i niÖm chung: chi phÝ lµ gi¸ trÞ cña nh÷ng g× ph¶i tõ bá ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc
hoÆc cã ®îc mét thø g× ®ã th«ng qua s¶n xuÊt, trao ®æi vµ c¸c ho¹t ®éng cña con
ngêi.
Kh¸i niÖm riªng: chi phÝ kinh doanh KS – DL lµ gi¸ trÞ toµn bé nh÷ng hao
phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt (gåm lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸) ®Ó thùc
hiÖn viÖc s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm KS – DL.
Chi phÝ trong kinh doanh KS – DL ®Òu ®îc biÓu hiÖn ra b»ng tiÒn, kho¶n
chi phÝ ®îc biÓu hiÖn ra b»ng tiÒn nh: chi phÝ tiÒn l¬ng, ®iÖn, níc, vËn chuyÓn….
Cã nh÷ng hao phÝ vÒ hiÖn vËt ®îc quy ra tiÒn nh: hao phÝ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, vËt rÎ
tiÒn mau háng, nhiªn liÖu, hao hôt nguyªn liÖu, hµng ho¸….
1.1.2. §Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL:
♦ Chi phÝ kinh doanh KS – DL lu«n lu«n ®îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ:
- Dïng tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn cho chi phÝ v× trong kinh doanh ®ßi hái nhiÒu chi phÝ
kh¸c nhau nªn cÇn ph¶i thèng nhÊt mét ®¹i lîng ®Ó x¸c ®Þnh ®îc toµn bé chi phÝ,
c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh¸c nhau….
-

Chi phÝ kinh doanh KS – DL biÓu hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc, trong ®ã:

+ BiÓu hiÖn trùc tiÕp lµ chi phÝ hiÖn vËt lµ sù hao mßn cña c¸c t...
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Lêi më ®Çu
C¸c kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm kh«ng bao giê tËn hÕt vµo mét ngµy
nµo ®ã. Gi¸ trÞ cña chóng ®em l¹i cho gia ®×nh chóng ta tho¶i m¸i ®¶m
b¶o t tµi chÝnh. Chóng ta kh«ng bao giê c¶m thÊy do tµi chÝnh nÕu
kh«ng thãi quen sa thµnh lËp cho m×nh thãi quen tiÕt kiÖm. i mét
doanh nghiÖp th× viÖc tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi tiªu cµng khã kh¨n h¬n n÷a vµ cµng
cÇn thiÕt h¬n n÷a mçi quyÕt ®Þnh ®Òu liªn quan ®Õn mét chøc lín gåm rÊt
nhiÒu nh÷ng con ngêi lao ®éng g¾n cuéc sèng cña m×nh víi doanh nghiÖp.
n¨m 1986, khi ViÖt Nam chÝnh thøc më cöa thÞ trêng th«ng tho¸ng
c¸c chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t níc ngoµi, ®Æc biÖt tõ sau 1990 ®Õn nay ngµnh Du
lÞch ViÖt Nam ®· ®ang khëi s¾c. ThÞ trêng du lÞch c¹nh tranh cïng s«i ®éng
gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp KS DL lu«n lu«n ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p
tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao lîi nhuËn, n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.
Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn nµy, t«i xin ®Ò cËp tíi c¸c nh©n ¶nh hëng
®Õn chi phÝ kinh doanh KS DL c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ trong c¸c
doanh nghiÖp KS DL ë n íc ta hiÖn nay.
PhÇn 1
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí KSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí KSDL - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chi phí KSDL 9 10 569