Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m«
Lêi më ®Çu
ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lu«n lµ nhu cÇu ®Ó æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« víi
h¹t nh©n lµ æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¹o lËp nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn chung.
MÆt kh¸c, nÒn kinh tÕ thÞ trêng b¶n chÊt lµ mét nªn kinh tÕ tiÒn tÖ. Do
®ã viÖc æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn cïng víi viÖc thiÕt lËp nÒn Tµi ChÝnh
Quèc Gia m¹nh lµ c¬ së ®Çu tiªn cho viÖc kiÒm chÕ l¹m ph¸t, vµ æn
®Þnh nÒn kinh tÕ.
Ngµy nµy viÖc lµm vµ ph©n phèi thu nhËp võa lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt
tríc m¾t, võa lµ vÊn ®Ò l©u dµi ®Ó æn ®Þnh vµ t¨ng trëng kinh tÕ. V× vËy
mµ viÖc ®Èy lïi vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm lµ vÊn ®Ò
thêng trùc. Gi¶i ph¸p cho viÖc ®Èy lïi l¹m ph¸t, tr¸ch thÊt nghiÖp nhiÒu
cÇn tËp trung vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nhng viÖc lùa chän gi¶i ph¸p nµo ®Ó
x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia cã hiÖu qu¶ nhÊt vÉn
cßn lµ mét Èn sè phøc t¹p vµ nhiÒu bÊt cËp.
§îc sù híng dÉn cña thÇy c« em xin nhËn ®Ò tµi: “ChÝnh s¸ch
tiÒn tÖ víi viÖc thùc hiÖn môc tiªu æn ®inh kinh tÕ ë ViÖt Nam”.
TiÓu luËn gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc
thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh kinh tÕ.
Ch¬ng II: ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc thùc hiÖn môc tiªu æn
®Þnh kinh tÕ cña ViÖt Nam thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh
s¸ch tiÒn tÖ gãp phÇn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n
hiÖn nay.
V× ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, b¶n th©n em lµ
ngêi Laos ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong
®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« trong bé m«n ®Ó tiÓu luËn ® îc hoµn
thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn: chon ®ao v¨n na

SV:

chon ®ao v¨n na

1

Líp : K42 – 02.02

TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m«
líp:K42-02.02

Ch¬ng I
lý luËn chung vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc thùc hiÖn
môc tiªu æn ®Þnh kinh tÕ.
I. æn ®Þnh kinh tÕ- mét môc tiªu kinh tÕ vÜ m« quan
träng.
Ta biÕt r»ng nhîc ®iÓm lín nhÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lµ tù
®éng t¹o ra c¸c chu k× kinh doanh, s¶n lîng thùc tÕ dao ®éng lªn xuèng
xung quanh trôc s¶n lîng tiÒn n¨ng, nÒn kinh tÕ lu«n cã xu híng kh«ng
æn ®Þnh.
Thµnh tùu kinh tÕ vÜ m« cña mét quèc gia th êng ®îc ®¸nh gi¸
theo ba dÊu hiÖu chñ yÕu: æn ®inh, t¨ng trëng vµ c«ng b»ng x· héi.
Trong ®ã æn ®Þnh kinh tÕ lµ mét môc tiªu quan träng hµng ®Çu cña mét
nÒn kinh tÕ. æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lµ kiÓm so¸t ®îc gi¸ c¶, tû gi¸, l·i
suÊt … B»ng viÖc duy tr× vµ c¶i thiÖn c¸c c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ
phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ c©n ®èi tiÒn- hµng, c¸n c©n
thanh to¸n quèc tÕ, c©n ®è...
TiÓu luËn kinh tÕ vÜ m«
Lêi më ®Çu
ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lu«n lµ nhu cÇu ®Ó æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« víi
h¹t nh©n lµ æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¹o lËp nÒn tng cho sù ph¸t triÓn chung.
MÆt kh¸c, nÒn kinh tÕ thÞ trêng b¶n chÊt lµ mét nªn kinh tÕ tn tÖ. Do
®ã viÖc æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn cïng víi viÖc thiÕt lËp nÒn Tµi ChÝnh
Quèc Gia m¹nh lµ c¬ së ®Çu tiªn cho viÖc kiÒm chÕ l¹m pt, vµ æn
®Þnh nÒn kinh tÕ.
Ngµy nµy viÖc lµm vµ pn phèi thu nhËp võa lµ vÊn ®Ò bøc thiÕt
tríc m¾t, võa lµ vÊn ®Ò l©u dµi ®Ó æn ®Þnh vµ t¨ng trëng kinh tÕ. V× vËy
mµ viÖc ®Èy lïi vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm lµ vÊn ®Ò
thêng trùc. Gii ph¸p cho viÖc ®Èy lïi l¹m ph¸t, tr¸ch thÊt nghiÖp nhiÒu
cÇn tËp trung vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nhng viÖc lùa chän gi pp nµo ®Ó
x©y dùng vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia cã hiÖu qu nhÊt vÉn
cßn lµ mét Èn sè phøc p vµ nhiÒu bÊt p.
§îc sù híng dÉn cña thÇy c« em xin nhËn ®Ò tµi: ChÝnh s¸ch
tiÒn tÖ i viÖc thùc hiÖn môc tiªu æn ®inh kinh tÕ ë ViÖt Nam.
TiÓu luËn gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc
thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh kinh tÕ.
Ch¬ng II: ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ víi viÖc thùc hiÖn môc tiªu æn
®Þnh kinh tÕ cña ViÖt Nam thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh
s¸ch tiÒn tÖ gãp phÇn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n
hiÖn nay.
V× ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bn th©n em lµ
ngêi Laos ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong
®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy trong bé m«n ®Ó tiÓu luËn ®îc hoµn
thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh m ¬n.
Sinh viªn: chon ®ao v¨n na
SV:
chon ®ao n na Líp : K42
02.02
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Chính sách tiền tệ với việc ổn định KT 9 10 385