Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: CN và nâng cao năng lực SX trong DN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

§inh V¨n Trêng
Môc lôc

Lêi më ®Çu……………………………………………………………………… 2
Ch¬ng 1: Nh÷ng t¸c ®éng cña c«ng nghÖ míi ®Õn n©ng cao NLSX
trong c¸c DNCN…………………………………………………………………3
1.1.

CN vµ ®æi míi CN………………………………………………………...3

1.1.1.CN trong c¸c doanh nghiÖp ……………………………………………….3
1.1.2. Quan niÖm vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp ………………4
1.2. NLSX vµ n©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ……………………….6
1.2.1.NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ……………………………………………6
1.2.2.N©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp …………………………………6
1.3. Vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ tíi NLSX…………………………………7
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ë ViÖt nam……………………………………………….8
2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c
DNCN nh÷ng n¨m qua…………………………………………………………..8
2.1.1. Thùc tr¹ng ®æi míi c«ng nghÖ vµ mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc……………….8
2.1.2. Thùc tr¹ng vµ ¶nh hëng cña §MCN tíi n©ng cao NLSX
trong mét sè ngµnh…………………………………………………………… ...8
2.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ nguyªn nh©n chñ yÕu trong ho¹t ®éng §MCN….11
2.2.1. Tån t¹i vÒ §MCN trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam …………………..14
2.2.2. Nh÷ng t¸c ®éng cha tèt cña §MCN tíi NLSX………………………...16
2.3. Nh÷ng th¸ch thøc………………………………………………………… .17
2.3.1. VÒ vai trß………………………………………………………………...17
2.3.2. BiÓu hiÖn………………………………………………………………… 17
2.3.3. Ngêi sö dông c«ng nghÖ ……………………………………………….18
2.3.4. ChÊt lîng cña c«ng t¸c ®æi míi………………………………………...18
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p §MCN n©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ..19

1

§Ò ¸n m«n häc

§inh V¨n Trêng
Lêi më ®Çu

Trong mét thÕ giíi mµ toµn cÇu ho¸ ®ang lµ xu thÕ chñ ®¹o, cha bao giê ngêi
ta thÊy c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia nãi chung vµ gi· c¸c
doanh nghiÖp víi nhau nãi riªng l¹i gay g¾t nh ngµy nay. §Æc biÖt trong thêi ®¹i
th«ng tin ®ang chi phèi gÇn nh toµn bé nÒn th¬ng m¹i thÕ giíi buéc c¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh trªn th¬ng trêng
kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i ®æi míi c¸c trang thiÕt bÞ øng dông tiÕn bé
cña khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh. §èi víi mét níc ®ang ph¸t triÓn nh níc ta hiÖn nay th× c«ng
cuéc ®æi míi cµng trë nªn bøc thiÕt h¬n bao giê hÕt v× thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n
xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cña ta cßn rÊt l¹c hËu, n¨ng suÊt lao
®éng rÊt thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cao nªn cha ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ mong
muèn, bªn c¹nh ®ã viÖc ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp níc ta nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh nh÷ng lý do trªn lµm chóng ta
hiÓ...
§Ò ¸n m«n häc §inh V¨n Trêng
Môc lôc
Lêi më ®Çu 2………………………………………………………………………
Ch¬ng 1: Nh÷ng t¸c ®éng cña c«ng nghÖ míi ®Õn n©ng cao NLSX
trong c¸c DNCN 3…………………………………………………………………
1.1. CN vµ ®æi míi CN ...3………………………………………………………
1.1.1.CN trong c¸c doanh nghiÖp .3………………………………………………
1.1.2. Quan niÖm vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp 4………………
1.2. NLSX vµ n©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp .6………………………
1.2.1.NLSX trong c¸c doanh nghiÖp 6……………………………………………
1.2.2.N©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp 6…………………………………
1.3. Vai trß cña ®æi míi c«ng nghÖ tíi NLSX 7…………………………………
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng ë ViÖt nam .8………………………………………………
2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong c¸c
DNCN nh÷ng n¨m qua ..8…………………………………………………………
2.1.1. Thùc tr¹ng ®æi míi c«ng nghÖ vµ mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc .8………………
2.1.2. Thùc tr¹ng vµ ¶nh hëng cña §MCN tíi n©ng cao NLSX
trong mét sè ngµnh ...8……………………………………………………………
2.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ nguyªn nh©n chñ yÕu trong ho¹t ®éng §MCN .11
2.2.1. Tån t¹i vÒ §MCN trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ..14…………………
2.2.2. Nh÷ng t¸c ®éng cha tèt cña §MCN tíi NLSX ...16………………………
2.3. Nh÷ng th¸ch thøc .17…………………………………………………………
2.3.1. VÒ vai trß ...17………………………………………………………………
2.3.2. BiÓu hiÖn 17…………………………………………………………………
2.3.3. Ngêi sö dông c«ng nghÖ .18………………………………………………
2.3.4. ChÊt lîng cña c«ng t¸c ®æi míi ...18………………………………………
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p §MCN n©ng cao NLSX trong c¸c doanh nghiÖp ..19
1
ĐATN ĐỀ ÁN: CN và nâng cao năng lực SX trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: CN và nâng cao năng lực SX trong DN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: CN và nâng cao năng lực SX trong DN 9 10 378