Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cổ phần hoá (CPH) tại VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VI, VII, VIII vµ HiÕn ph¸p 1992 ®Òu
kh¼ng ®Þnh: NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh ®ã, kinh tÕ quèc doanh ®îc x¸c ®Þnh
gi÷ vai trß chñ ®¹o.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ cña hÖ thèng doanh
nghiÖp Nhµ níc vµ ®Ó kinh tÕ quèc doanh gi÷ ®îc vai trß chñ ®¹o, cÇn ph¶i ®æi
míi mét c¸ch c¨n b¶n ho¹t ®éng cña lo¹i h×nh doan nghiÖp nµy. Môc tiªu cña
qu¸ tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc lµ tõng bíc ph¸t huy cã hiÖu qu¶ vai
trß cña doanh nghiÖp Nhµ níc nh mét c«ng cô vËt chÊt quan träng ®Ó Nhµ níc
chi phèi ®iÒu tiÕt sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng ®· v¹ch ra.
Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó ®æi
míi quan hÖ së h÷u trong doanh nghiÖp Nhµ níc. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp
nhµ níc nh»m ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý nhµ
níc, t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm chñ doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, cæ phÇn
ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn h×nh thµnh thÞ trêng chøng kho¸n ë
níc ta - mét c«ng cô quan träng, thiÕt yÕu cho sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ
trêng.
Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng
vµ Nhµ níc ta ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc nhng
®Õn nay viÖc thùc hiÖn cßn chËm.
XuÊt ph¸t tõ môc tiªu, lîi Ých còng nh t×nh h×nh cæ phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ níc ë níc ta, víi viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ ®Ó tæng
kÕt nh÷ng mÆt ®îc vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy
nhanh h¬n, hoµn thiÖn h¬n qu¸ tr×nh nµy lµ mét viÖc lµm cã ý nghÜa rÊt quan
träng, cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay. Do vËy em ®· chän ®Ò tµi “ Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam” .
MÆc dï ®· ®Ó t©m nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nhng do cßn cã nh÷ng h¹n chÕ
vÒ kinh nghiÖm thùc tiÔn, vÒ nguån tµi liÖu... nªn ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý phª b×nh cña c¸c thÇy c« ®Ó
cã thÓ hoµn thiÖn h¬n ®Ò ¸n nµy.
Còng qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña c« gi¸o
NguyÔn Thu Thñy ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2000
Sinh viªn
Lª Kiªn

1

Ch¬ng I:
Lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng ty cæ phÇn vµ cæ phÇn ho¸

1.1. C«ng ty cæ phÇn
1.1.1. Kh¸i niÖm:
C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn cïng nhau gãp
vèn, cïng nhau chia lîi nhuËn, cïng nhau chÞu lç t¬ng øng víi phÇn vèn gãp
vµ chØ ...
Lêi nãi ®Çu
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VI, VII, VIII HiÕn ph¸p 1992 ®Òu
kh¼ng ®Þnh: n kinh tÕ níc ta hiÖn nay lµ n kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn theo c t trêng qu¶n cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa. Trong n kinh tÕ nhiÒu thµnh ®ã, kinh quèc doanh ®îc x¸c ®Þnh
gi÷ vai trß chñ ®¹o.
XuÊt ph¸t thùc tr¹ng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ cña thèng doanh
nghiÖp Nhµ níc ®Ó kinh tÕ quèc doanh gi÷ ®îc vai trß chñ ®¹o, cÇn ph¶i ®æi
míi mét c¸ch c¨n b¶n ho¹t ®éng cña lo¹i nh doan nghiÖp nµy. Môc tiªu cña
qu¸ tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc lµ tõng bíc ph¸t huy cã hiÖu qu¶ vai
trß cña doanh nghiÖp Nhµ níc nh mét c«ng vËt chÊt quan träng ®Ó Nhµ níc
chi phèi ®iÒu tiÕt sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng ®· v¹ch ra.
phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó ®æi
míi quan h÷u trong doanh nghiÖp Nhµ níc. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp
nhµ níc nh»m ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n nhµ
níc, t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, cæ phÇn
ho¸t gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn nh thµnh thÞ trêng chøng kho¸n ë
níc ta - mét c«ng cô quan träng, thiÕt yÕu cho sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ t
trêng.
phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc mét c tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng
Nhµ níc ta ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc nhng
®Õn nay viÖc thùc hiÖn cßn chËm.
XuÊt ph¸t môc tiªu, lîi Ých còng nh t×nh h×nh phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ níc ë níc ta, víi viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ ®Ó tæng
kÕt nh÷ng mÆt ®îc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy
nhanh h¬n, hoµn thiÖn h¬n qu¸ tr×nh nµy lµ mét viÖc lµm ý nghÜa rÊt quan
träng, cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay. Do vËy em ®· chän ®Ò tµi Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt Nam .
MÆc ®· ®Ó t©m nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nhng do cßn cã nh÷ng h¹n chÕ
kinh nghiÖm thùc tiÔn, nguån tµi liÖu... nªn ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý phª b×nh cña c¸c thÇy ®Ó
cã thÓ hoµn thiÖn h¬n ®Ò ¸n nµy.
Còng qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn cña gi¸o
NguyÔn Thu Thñy ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2000
Sinh viªn
Lª Kiªn
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cổ phần hoá (CPH) tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cổ phần hoá (CPH) tại VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cổ phần hoá (CPH) tại VN 9 10 858