Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: CPH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi mµ §¶ng vµ Nhµ n íc ta ®· ®Ò ra tõ §¹i héi
§¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986) ®· vµ ®ang diÔn ra tèt ®Ñp.
Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy, vÊn ®Ò ph¸t triÓn mét nÒn Kinh tÕ
thÞ trêng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h íng x· héi chñ nghÜa trong ®ã kinh tÕ Nhµ n íc ®ãng vai trß chñ
®¹o lµ mét môc tiªu hÕt søc quan träng. Thùc tÕ cho thÊy, qua h¬n
16 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ theo ® êng lèi nµy, nÒn kinh tÕ n íc ta ®·
bíc ®Çu thu ®îc nhiÒu thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, mang dÊu hiÖu
cña mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Tuy nhiªn, nÒn kinh tÕ thÞ tr êng
cña chóng ta vÉn cßn lµ mét nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë d¹ng s¬ khai
vµ tríc m¾t cßn ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch.
Mét trong nh÷ng khã kh¨n, bÊt æn mµ chóng ta cÇn ph¶i nãi
tíi ®ã lµ sù yÕu kÐm cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n íc nãi chung, mµ
nãi riªng lµ lµ hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc.
Cã thÓ nãi trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi, khi hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh
nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ Nhµ n íc ®·
thùc sù béc lé nh÷ng yÕu kÐm cña m×nh nh : c«ng nghÖ l¹c hËu, tµi
s¶n manh món, c¬ chÕ qu¶n lý cøng nh¾c, tr×nh ®é qu¶n lý thÊp
kÐm, tinh thÇn ngêi lao ®éng sa sót.... Nãi chung phÇn lín c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc ®Òu l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, tr× trÖ,
lµm ¨n cÇm chõng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ n íc
ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
Khu vùc kinh tÕ Nhµ n íc nh: cæ phÇn ho¸ mét bé phËn
nghiÖp Nhµ níc, s¾p xÕp l¹i c¸c

doanh

doanh nghiÖp Nhµ n íc, b¸n

kho¸n, cho thuª, hay gi¶i thÓ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu
qu¶... trong ®ã cæ phÇn ho¸ ® îc coi lµ gi¶i ph¸p hµng ®Çu, cã kh¶
1

n¨ng mang l¹i lîi Ých hµi hoµ cho Nhµ n íc còng nh cho nhiÒu bé
phËn x· héi kh¸c.
H¬n n÷a, theo kinh nghiÖm cña mét sè n íc ph¸t triÓn, viÖc cæ
phÇn ho¸ ®· ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to lín cho nÒn kinh tÕ - x· héi ,
bëi nã g¾n liÒn tr¸ch nhiÖm víi lîi Ých cña nh÷ng chñ thÓ kinh tÕ,
lµm cho hä cÇn cï h¬n, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o h¬n, cã tr¸ch nhiÖm
h¬n víi c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh. Tõ ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ®îc n©ng cao râ rÖt.
§øng tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸ diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ nh
hiÖn nay, ®ßi hái ViÖt nam ph¶i cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ c¶
vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ , nh vËy sÏ chñ ®éng trong vÊn ®Ò héi nhËp
vµ quan hÖ quèc tÕ víi c¸c n íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu vÒ cæ phÇn ho¸ trong thêi ®iÓm
hiÖn nay tuy ...
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi mµ §ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra tõ §¹i héi
§ng toµn quèc lÇn thø VI (1986) ®· vµ ®ang diÔn ra tèt ®Ñp.
Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy, vÊn ®Ò ph¸t triÓn mét nÒn Kinh tÕ
thÞ trêng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h -
íng x· héi chñ nghÜa trong ®ã kinh tÕ Nhµ níc ®ãng vai trß chñ
®¹o lµ mét môc tiªu hÕt søc quan träng. Thùc tÕ cho thÊy, qua h¬n
16 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ theo ®êng lèi nµy, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
bíc ®Çu thu ®îc nhiÒu thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, mang dÊu hiÖu
cña mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Tuy nhiªn, nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cña chóng ta vÉn cßn lµ mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë d¹ng s¬ khai
vµ tríc m¾t cßn phi ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch.
Mét trong nh÷ng khã kh¨n, bÊt æn mµ chóng ta cÇn phi nãi
tíi ®ã lµ sù yÕu kÐm cña khu vùc kinh tÕ Nhµ níc nãi chung, mµ
nãi riªng lµ lµ hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc.
Cã thÓ nãi trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ qun lý thay ®æi, khi hiÖu
qu sn xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh
nghiÖp th× c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ Nhµ níc ®·
thùc sù béc lé nh÷ng yÕu kÐm cña m×nh nh: c«ng nghÖ l¹c hËu, tµi
sn manh món, c¬ chÕ qun lý cøng nh¾c, tr×nh ®é qun lý thÊp
kÐm, tinh thÇn ngêi lao ®éng sa sót.... Nãi chung phÇn lín c¸c
doanh nghiÖp Nhµ níc ®Òu l©m vµo t×nh tr¹ng khñng hong, tr× trÖ,
lµm ¨n cÇm chõng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m qua §ng vµ Nhµ níc
ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu ho¹t ®éng cña
Khu vùc kinh tÕ Nhµ níc nh: cæ phÇn ho¸ mét bé phËn doanh
nghiÖp Nhµ níc, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, b¸n
kho¸n, cho thuª, hay gii thÓ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu
qu... trong ®ã cæ phÇn ho¸ ®îc coi lµ gii ph¸p hµng ®Çu, cã kh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: CPH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: CPH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: CPH 9 10 806