Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét
t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh
tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh
tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng hÒ ®¬n
gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen
víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô
næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng
chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm
t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng
nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc,
thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña níc nhµ. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu
Petrolimex lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng
chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua
C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc,
vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh
thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña
toµn C«ng ty do ®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng
ty.

1

I.

Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu

petrolimex

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
- Ngµy 28/12/1968: Tæng côc trëng tæng côc vËt t ®· ký quyÕt ®Þnh sè Q§
412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt t. §Õn
ngµy 20/12/1972: Bé trëng Bé vËt t ký quyÕt ®Þnh sè Q§ 719/ VT ®æi tªn chi côc
vËt t thµnh c«ng ty vËt t sè 1 .
- Ngµy 12/4/1977: C¨n cø quyÕt ®Þnh Q§ 233/ VTQ§, kho tÝch hiÖu cña
tæng c«ng ty x¨ng dÇu ®îc x¸c nhËp vµo c«ng ty vËt t sè 1 . Hai ®¬n vÞ míi x¸c
nhËp nµy lÊy mét c¸i tªn chung vµ tªn c«ng ty vËt t chuyªn dïng x¨ng dÇu ra ®êi.
Còng tõ ®ã c«ng ty trë thµnh thµnh viªn cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam
Petrolimex. NhiÖm vô ban ®Çu cña c«ng ty lµ mua b¸n , xuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt
bÞ vËt t liªn quan ®Õn nghµnh x¨ng dÇu , khÝ ®èt , khÝ ho¸ láng .
- Ngµy 30/11/2002: C¨n cø quyÕt ®Þnh sè Q§ 1642/2002/Q§ - BTM cña
Bé trëng Bé th¬ng m¹i, c«ng ty vËt t chuyªn dïng x¨ng dÇu ®îc chuyÓn ®æi tªn
thµnh c«ng ty thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex trùc thuéc tæng c«ng ty x¨ng dÇu
ViÖt Nam.
+ Tªn giao dÞch quèc tÕ: Petrolimex equ...
Lêi nãi ®Çu
khi níc ta chuyÓn sang chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa, nÒn kinh níc ta cã nhiÒu khëi c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét
t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn kinh
tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh
mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy mét ®iÒu hoµn toµn kh«ng ®¬n
gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· quen
víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng trô
næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng
chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm
t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n c«ng
nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc,
thóc ®Èy t¨ng trëng cña níc nhµ. C«ng ty phÇn thiÕt x¨ng dÇu
Petrolimex mét trong c¸c doanh nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng
chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt t thiÕt x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua
C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn t¹o uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong ngoµi níc,
vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh
thu b¸n hµng nhËp khÈu hµng n¨m chiÕm träng lín trong tæng doanh thu cña
toµn C«ng ty do ®ã nhËp khÈumét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng
ty.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Cty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex 9 10 930