Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo cán bộ QL KT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

PhÇn më ®Çu
Tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhÊp kinh tÕ quèc tÕ, níc ta ph¶i tiÕn hµnh ®æi
míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ th× míi cã thÓ tr¸nh tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ. Trong
qu¸ tr×nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã mét lùc lîng nµo ®ã ®Ó dÉn d¾t nÒn kinh tÕ ®i
theo ®óng híng vµ ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Æt ra,
gióp chóng ta hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi
hiÖn nay. Lùc lîng ®ã chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, hä cã mét vai trß
rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Nhng hiÖn nay ë níc
ta vÉn cha x©y dùng ®îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái vÒ tr×nh ®é vµ
n¨ng lùc chuyªn m«n vµ ®ñ vÒ sè lîng, muèn kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®ã chóng
ta ph¶i cã sù t¸c ®éng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
Do ®ã lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ
lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt hiÖn nay.
§Ò ¸n m«n häc cña em: “N©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé
qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay” víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ
båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã em xin phÐp ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n
lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.
§Ó lµm râ ®îc c¸c vÊn ®Ò trong viÖc ®µo t¹o vµ båi dìng, em ®· sö dông rÊt
nhiÒu c¸c tµi liÖu nh s¸ch, gi¸o tr×nh, thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c thÇy trong trêng.
Bªn c¹nh ®ã em cßn thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån kh¸c nh b¸o, t¹p chÝ...
§Ò ¸n nµy bao gåm mét sè néi dung sau:
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé
qu¶n lý kinh tÕ.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.
- Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Mai V¨n Bu ®· gióp ®ì em rÊt
nhiÒu trong viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thiªn ®Ò tµi nµy.
NguyÔn ThÞ H¶i Hµ

Líp: QLKT 43B

§Ò ¸n m«n häc
Ch¬ng I

Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt lîng
C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ
I.

Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.

1. Kh¸i niÖm vÒ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
ë mçi quèc gia kh¸c nhau th× viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc lµ
hoµn toµn kh¸c nhau. ë níc ta, theo ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc ®îc ban hµnh
ngµy 9/3/1998 th× c¸n bé c«ng chøc lµ nh÷ng ngêi cã Quèc tÞch ViÖt Nam, trong
biªn chÕ, lµm viÖc theo chÕ ®é ng¹ch bËc, ®îc hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ ...
§Ò ¸n m«n häc
PhÇn më ®Çu
Tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhÊp kinh tÕ quèc tÕ, níc ta ph¶i tiÕn hµnh ®æi
míicöa nÒn kinh t míi thÓ tr¸nh t hËu xa h¬n kinh tÕ. Trong
qu¸ tr×nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i mét lùc lîng nµo ®ã ®Ó dÉn d¾t nÒn kinh®i
theo ®óng híng ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu §¶ng Nhµ níc ta ®· ®Æt ra,
gióp chóng ta hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ t giíi
hiÖn nay. Lùc lîng ®ã chÝnh®éi ngò c¸n bé qu¶nkinh ,cã mét vai trß
rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Nhng hiÖn nay ë níc
ta vÉn cha x©y dùng ®îc mét ®éi ngò c¸n qu¶n lý kinh giái tr×nh ®é
n¨ng lùc chuyªn m«n ®ñ vÒ sè lîng, muèn kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®ã chóng
ta ph¶i sù t¸c ®éng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n qu¶n kinh tÕ.
Do ®ã lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ
lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt hiÖn nay.
§Ò ¸n m«n häc cña em: N©ng cao chÊt lîng ®µo o båi dìng n
qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay” víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ
båi dìng c¸n qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã em xin phÐp ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n
lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.
§Ó lµm râ ®îc c¸c vÊn ®Ò trong viÖc ®µo t¹o båi dìng, em ®· dông rÊt
nhu c tµi liÖu nh s¸ch, gi¸o tr×nh, thµnh qu¶ nghiªn cøu a c¸c thÇy trong trêng.
n nh ®ã em cßn thu thËp th«ng tin tõ c nguån kh¸c nh b¸o, t¹p c...
§Ò ¸n nµy bao gåm mét sè néi dung sau:
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé
qu¶n lý kinh tÕ.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n qu¶n lý kinh tÕ ë n-
íc ta hiÖn nay.
- Ch¬ng III : Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o båi dìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Mai V¨n Bu ®· gióp ®ì em rÊt
nhiÒu trong viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thiªn ®Ò tµi nµy.
NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo cán bộ QL KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo cán bộ QL KT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Đào tạo cán bộ QL KT 9 10 829