Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN 

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3161 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi
më ®Çu
Trong
trình

hoạt

quả
đống

sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có mối quan hệ kinh tế với nhiều
đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính, khả năngsinh
lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp . Trên cơ sở đó họ co thểquyết
định được có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có nên bán hàng cho
doanh nghiệp không hoặc có nên cho doanh nghiệp vay hay không . Tất cả
những câu hỏi đặt ra chỉ có thể lời được khi họ biết được thực trạng về tình hình
tài chính của doanh nghiệp như thế nào . Mặt khác,trên góc độ quản lý vĩ mô
của nhà nước, các cơ quan nhà nước cơ quan thuế, tái chính, kiểm toán cũng cần
phải có những tài liệu đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp .
Thế nhưng, nền kinh tế hiện nay hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý
của nhà nước . Một đặc điểm nổi bật đó là hoạt đông sản xuất kinh doanh chịu
sự tác động, chi phối mạnh của quy luật giá cả, sự cạnh tranh gây gắt với nhiều
cơ hội thách thức và cả những khó khăn mới đặt ra cho doanh nghiệp . Chính vì
vậy giá trị tài sản luôn luôn thay đổi tại mỗi thời điểm khác nhau và có thể sẽ có
nhiều những tổn thất, rủi ro sẽ xảy ra . Làm thế nào để phản ánh được chính xác
giá trị thực tế của tài sản trên các báo cáo kế toán đồng thời khắc phục, bù đắp
được những tổn thất sẽ xảy ra .
Xuất phát từ nguyên tắc kế toán : Nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc giá phí và
yêu cầu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện lập dự phòng .

Theo qui định của chế độ hiện nay, doanh nghiệp phải tiến hàng lập dự phòng
giảm giá tài sản trên 3 loại : Dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng
tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động tài chính .
Vì dự phòng là một nội dung tương đối mới trong chế độ ké toán tài chính so với
các chế độ kế toán trước đây . Nên nó tồn tại những vướng mắc, bất cập đòi hỏi
phải có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp . Điều này đặc biệp thể hiện hai loại
dư phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho .
Với lý do trên em chọn nghiên cứu đề tài : Bàn về dự phòng phải thu khó đòi và
dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp hiện nay .
Đề tài này gồm hai phần :
Phần 1 : Chế độ hiện nay về trích lập, xử lý vµ hạch toán các khoản dự phong
giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu kho đòi
Phần 2 : Phân tích, nhận xét và kiến nghị về việc trích lập, xử lý và hạch toán
các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho .
Đề tài này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của th...
Lêi
më ®Çu
Trong quả
trình hoạt đống
sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường mối quan hệ kinh tế với nhiều
đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến tình nh i chính, khả năng sinh
lời khả năng phát triển của doanh nghiệp . Trên sở đó họ co thể quyết
định được có nên đầu vào doanh nghiệp hay không, nên bán hàng cho
doanh nghiệp không hoặc nên cho doanh nghiệp vay hay không . Tất cả
những câu hỏi đặt ra chỉ có thể lời được khi họ biết được thực trạng về tình hình
tài chính của doanh nghiệp như thế nào . Mặt khác,trên góc độ quản vĩ
của nhà nước, các cơ quan nhà nước cơ quan thuế, tái chính, kiểm toán cũng cần
phải có những tài liệu đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp .
Thế nhưng, nền kinh tế hiện nay hoạt động theo chế thị trường có sự quản
của nhà nước . Một đặc điểm nổi bật đó hoạt đông sản xuất kinh doanh chịu
sự tác động, chi phối mạnh của quy luật giá cả, sự cạnh tranh gây gắt với nhiều
cơ hội thách thức và cả những khó khăn mới đặt ra cho doanh nghiệp . Chính vì
vậy giá trị tài sản luôn luôn thay đổi tại mỗi thời điểm khác nhau và có thể sẽ
nhiều những tổn thất, rủi ro sẽ xảy ra . Làm thế nào để phản ánh được chính xác
giá trị thực tế của tài sản trên các báo cáo kế toán đồng thời khắc phục, đắp
được những tổn thất sẽ xảy ra .
Xuất phát từ nguyên tắc kế toán : Nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc giá phí
yêu cầu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện lập dự phòng .
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN  - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các DN  9 10 837