Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: FDI và vấn đề việc làm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
ThÕ kû 21 ®· më ra mét thêi kú ph¸t triÓn míi cho toµn cÇu, mét thÕ
giíi ®Çy s«i ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy c¸c níc tÝch
cùc gia nhËp vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ nh: WTO (tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ),
OECD (tæ chøc hîp t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ), APEC (diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ
ch©u ¸ th¸i b×nh d¬ng)...mét lo¹t c¸c hîp t¸c, ®èi t¸c ®îc ký kÕt gi÷a c¸c
quèc gia t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, giao lu bu«n b¸n
gi÷a c¸c níc trong thêi kú më cöa. §©y lµ yÕu tè h×nh thµnh vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi (FDI), mét nguån vèn cã vai trß quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh
CNH-H§H cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt mét phÇn c«ng ¨n viÖt lµm
cho ngêi lao ®éng.
§èi víi ViÖt Nam, mét níc ®i lªn tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, ®iÒu
kiÖn kinh tÕ cßn nghÌo nµn, c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cßn thiÕu thèn, vËy mµ
míi chØ ®æi míi thËt sù sau n¨m 1986. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: b»ng mäi c¸ch
ph¶i ®a níc ta theo kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi, biÕn níc ta trë
thµnh mét níc cã nÒn c«ng nghiÖp v÷ng vµng vÒ mäi mÆt nhng còng chØ duy
tr× mét tû lÖ thÊt nghiÖp cho phÐp. Bëi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng
ë níc ta trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®Æt ra nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ yªu cÇu tríc m¾t mµ ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò l©u
dµi cÇn ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p. Mét trong c¸c c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc
lµm, gi¶m thÊt nghiÖp ®ã lµ: X©y dùng m«i trêng ®Çu t thuËn lîi ®Ó tõ ®ã cã
thÓ thu hót ®îc c¸c nguèn vèn ®Çu t cña níc ngoµi ®Æt biÖt lµ FDI.
Bëi vËy trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy sÏ tËp trung nghiªn cøu: “§Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ViÖt Nam
trong tiÕn tr×nh toµn cÇu hãa.

Néi dung cña ®Ò ¸n gåm 3 phÇn:
PhÇn I: ý nghÜa cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ t¹o viÖc lµm cho
ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
PhÇn II: Ph©n tÝch trùc tr¹ng vÒ hiÖu qña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
(FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh
toµn cÇu ho¸.
PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
(FDI) ®Ó t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn
cÇu ho¸
§Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«
trong khoa Kinh tÕ Lao ®éng vµ d©n sè trêng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n vµ
®Æc biÖt víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña GS. TS Ph¹m §øc Thµnh ®· gióp em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Néi dung
PhÇn I
Lý luËn chung vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) víi vÊn
®Ò t¹o vi...
Lêi më ®Çu
ThÕ 21 ®· ra mét thêi ph¸t triÓn míi cho toµn cÇu, mét thÕ
giíi ®Çy s«i ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy c¸c níc tÝch
cùc gia nhËp vµo c¸c tæ chøc quèc nh: WTO (tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ),
OECD (chøc p t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ), APEC (diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ
ch©u ¸ th¸i b×nh d¬ng)...mét lo¹t c¸c hîp t¸c, ®èi t¸c ®îc kÕt gi÷a c¸c
quèc gia t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, giao lu bu«n b¸n
gi÷a c¸c níc trong thêi cöa. §©y yÕu h×nh thµnh vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi (FDI), mét nguån vèn cã vai trß quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh
CNH-H§H cñac níc ®ang ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt mét phÇn c«ng ¨n viÖt lµm
cho ngêi lao ®éng.
§èi víi ViÖt Nam, mét níc ®i lªn tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, ®iÒu
kiÖn kinh cßn nghÌo nµn, vËt chÊt- thuËt cßn thiÕu thèn, vËy
míi c®æi míi thËt sù sau n¨m 1986. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: b»ng mäi c¸ch
ph¶i ®a níc ta theo kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi, biÕn níc ta trë
thµnh mét níc nÒn c«ng nghiÖp v÷ng vµng mäit nhng còng c duy
tr× mét tûthÊt nghiÖp cho phÐp. Bëi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng
ë níc ta trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®Æt ra nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ yªu cÇu tríc m¾t mµ ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò l©u
dµi cÇn ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p. Mét trong c¸c c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc
lµm, gi¶m thÊt nghiÖp ®ã lµ: X©y dùng m«i trêng ®Çu t thuËn lîi ®Ó ®ã
thÓ thu hót ®îc c¸c nguèn vèn ®Çu t cña níc ngoµi ®Æt biÖt lµ FDI.
Bëi vËy trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy p trung nghiªn cøu: §Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ViÖt Nam
trong tiÕn tr×nh toµn cÇu hãa.
ĐATN ĐỀ ÁN: FDI và vấn đề việc làm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: FDI và vấn đề việc làm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: FDI và vấn đề việc làm 9 10 474