Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Gốm Bát Tràng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Môc lôc
Lêi më ®Çu............................................................................................................................2
Ch¬ng I...................................................................................................................................3
LÞch sö h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm cña...................................................................3
lµng gèm B¸t Trµng ...................................................................................................3

I. Lµng nghÒ truyÒn thèng ë ViÖt Nam.........................................................3
1. Kh¸i niÖm vÒ lµng nghÒ.....................................................................................3
2. §Æc ®iÓm cña c¸c lµng nghÒ..............................................................................4
3. Con ®êng h×nh thµnh cña c¸c lµng nghÒ............................................................6
4. §iÒu kiÖn h×nh thµnh c¸c lµng nghÒ...................................................................6

II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lµng gèm B¸t Trµng....................7
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lµng gèm B¸t Trµng. ................................7
2. B¶n s¾c lµng nghÒ .............................................................................................9

2.1. §Êt ho¸ nªn vµng ...................................................................................................9
2.2. Tæ chøc phêng héi tríc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, 1945..........................................13
2.3. NiÒm tù hµo cña lµng gèm .................................................................................17
Ch¬ng II. .............................................................................................................................23
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña lµng gèm b¸t trµng....................................23

I. Nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña lµng gèm B¸t Trµng...................................23
1. §å d©n dông....................................................................................................23
2. §å thê..............................................................................................................23
3. §å trang trÝ néi thÊt vµ vên..............................................................................23

II. Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i lµng gèm B¸t Trµng..............................................23
Trong lµng B¸t Trµng hiÖn nay viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ngoµi nh÷ng
lß gèm nhá mang tÝnh...
Môc lôc
Lêi më ®Çu............................................................................................................................2
Ch¬ng I...................................................................................................................................3
LÞch sö h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm cña...................................................................3
lµng gèm B¸t Trµng ...................................................................................................3
I. Lµng nghÒ truyÒn thèng ë ViÖt Nam.........................................................3
1. Kh¸i niÖm vÒ lµng nghÒ.....................................................................................3
2. §Æc ®iÓm cña c¸c lµng nghÒ..............................................................................4
3. Con ®êng h×nh thµnh cña c¸c lµng nghÒ............................................................6
4. §iÒu kiÖn h×nh thµnh c¸c lµng nghÒ...................................................................6
II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lµng gèm B¸t Trµng....................7
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña lµng gèm B¸t Trµng. ................................7
2. B¶n s¾c lµng nghÒ .............................................................................................9
2.1. §Êt ho¸ nªn vµng ...................................................................................................9
2.2. Tæ chøc phêng héi tríc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, 1945..........................................13
2.3. NiÒm tù hµo cña lµng gèm .................................................................................17
Ch¬ng II. .............................................................................................................................23
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña lµng gèm b¸t trµng....................................23
I. Nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña lµng gèm B¸t Trµng...................................23
1. §å d©n dông....................................................................................................23
2. §å thê..............................................................................................................23
3. §å trang trÝ néi thÊt vµ vên..............................................................................23
II. Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i lµng gèm B¸t Trµng..............................................23
Trong lµng B¸t Trµng hiÖn nay viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ngoµi nh÷ng
lß gèm nhá mang tÝnh chÊt gia ®×nh ®· cã nh÷ng c«ng ty lín, tÊt c¶ lµ
nh÷ng c«ng ty t nh©n, nh÷ng c«ng ty nµy ®· cung cÊp kho¶ng 30% s¶n
phÈm cho thÞ trêng. T¹i toµn bé c¸c c«ng ty lín nµy th× hiÖn nay ®· sö
dông lo¹i lß tuynel ®èt b»ng gas ®Ó nung s¶n phÈm, do vËy viÖc s¶n
xuÊt mang tÝnh th¬ng m¹i cao h¬n. ......................................................28
H×nh 5. Lß gas........................................................................................29
iii. C¬ cÊu thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm........................................................29
H×nh 7. Mét cöa hµng lín t¹i lµng B¸t Trµng vµo ngµy thø b¶y ...30
iv. Nh÷ng h¹n chÕ mµ lµng ®ang gÆp ph¶i..................................................31
Ch¬ng III. ............................................................................................................................34
TiÒm n¨ng lîi Ých ph¸t triÓn du lÞch lµng nghÒ t¹i B¸t Trµng
...................................................................................................................................................34
I. TiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn du lÞch ............................................................34
1. S¶n phÈm ®éc ®¸o, hÊp dÉn kh¸ch du lÞch ......................................................34
H×nh 8. Cöa hµng trng bµy s¶n phÈm....................................................34
H×nh 8. Cöa hµng trng bµy s¶n phÈm....................................................34
H×nh 9. Sù phong phó cña s¶n phÈm.....................................................35
H×nh 9. Sù phong phó cña s¶n phÈm.....................................................35
2. Lµng cã c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ.................................................................35
H×nh 10. Ngâ hÑp nhÊt ë lµng B¸t Trµng..............................................36
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Gốm Bát Tràng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Gốm Bát Tràng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Gốm Bát Tràng 9 10 48