Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán thuế GTGT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n chuyªn ngµnh

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, trong xu thÕ chung cña thêi ®¹i _ “ khu vùc ho¸” vµ “Toµn cÇu
ho¸”; ®Ó héi nhËp vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp
ho¸_HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh tÕ vµ tÝch cùc t×m kiÕm
nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng c«ng cô kinh tÕ quan träng.
ThuÕ _ Mét trong nh÷ng c«ng cô kinh tÕ s¾c bÐn, nã lµ mét kho¶n thu ng©n
s¸ch chñ yÕu ®Ó ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu chi tiªu cho c¸c môc ®Ých ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ x· héi cña mét Quèc gia. §èi víi níc ta hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m sau
nµy, thuÕ ph¶i tiÕp tôc trë thµnh c«ng cô tµi chÝnh quan träng gióp Nhµ níc ®iÒu
hµnh qu¶n lý, ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa. Mét chÝnh s¸ch thuÕ ®óng ®¾n, thèng nhÊt sÏ ®¶m b¶o sù c¹nh tranh lµnh
m¹nh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gãp phÇn x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. MÆt
kh¸c thuÕ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc ®¶m b¶o sù t¨ng trëng kinh tÕ §Êt níc còng
nh ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi.
LuËt thuÕ GTGT thay thÕ luËt thuÕ doanh thu ®· lçi thêi kh«ng cßn phï hîp víi
t×nh h×nh kinh tÕ më cöa hiÖn nay, ®îc b¾t ®Çu ¸p dông tõ ngµy 1/1/ 1999 t¹i ViÖt
Nam, ®Õn nay ®· ®îc h¬n 5 n¨m. §©y lµ mét luËt thuÕ tiªn tiÕn vµ cã nhiÒu u
®iÓm. Trªn thùc tÕ viÖc ¸p dông luËt thuÕ nµy ®· mang l¹i t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn
nÒn kinh tÕ song còng ®·_ ®ang vµ sÏ g©y ra mét sè nh÷ng x¸o trén trong nÒn kinh
tÕ, lµm ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò bÊt hîp lý trong c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ cña nhµ níc
còng nh h¹ch to¸n kÕ to¸n thuÕ ë c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. ViÖc gian lËn thuÕ
GTGT ngµy cµng ®îc tæ chøc tinh vi, cã hÖ thèng. Sè liÖu gÇn ®©y cho thÊy viÖc
hoµn thuÕ khèng lªn ®Õn hµng tr¨m tû ®ång nh»m “rót ruét” cña ng©n s¸ch nhµ níc lµm mÊt c«ng b»ng trong nghÜa vô thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n
dÉn ®Õn hµnh vi gian lËn thuÕ do LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n díi luËt cßn
nhiÒu bÊt cËp so víi t×nh h×nh thùc tÕ.
1

§Ò ¸n chuyªn ngµnh
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn em m¹nh d¹n chän nghiªn cøu ®Ò tµi “Bµn vÒ thuÕ
gi¸ trÞ gia t¨ng vµ h¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë ViÖt Nam hiÖn nay”.
Do giíi h¹n vÒ mÆt thêi gian, hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan
kh¸c nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Em ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn H÷u §ång ®· nhiÖt t×nh híng dÉn gióp
em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

2

§Ò ¸n chuyªn ngµnh

Néi dung
phÇn 1.

Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT vµ h¹ch

to¸n thuÕ GTGT
I. lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thuÕ GTGT
1. Trªn thÕ giíi
C¸ch ...
§Ò ¸n chuyªn ngµnh
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, trong xu t chung cña thêi ®¹i _ khu vùc ho¸ vµ Toµn cÇu
ho¸”; ®Ó héi nhËp ph¸t triÓn ViÖt Nam kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp
ho¸_HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh tÝch cùc t×m kiÕm
nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng c«ng cô kinh tÕ quan träng.
ThuÕ _ Mét trong nh÷ng c«ng kinh s¾c bÐn, mét kho¶n thu ng©n
s¸ch chñ yÕu ®Ó ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu chi tiªu cho c¸c môc ®Ých ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ x· i cña mét Quèc gia. §èi víi níc ta hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m sau
nµy, thuÕ ph¶i tiÕp tôc trë thµnh c«ng cô tµi chÝnh quan träng gióp Nhµ níc ®iÒu
hµnh qu¶n lý, ®iÒu tiÕt nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa. Mét chÝnh s¸ch thuÕ ®óng ®¾n, thèng nhÊt ®¶m b¶o c¹nh tranh lµnh
m¹nh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gãp phÇn x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. MÆt
kh¸c thuÕ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc ®¶m b¶o sù t¨ng trëng kinh tÕ §Êt níc còng
nh ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi.
LuËt thuÕ GTGT thay thÕ luËt thuÕ doanh thu ®· lçi thêi kh«ng cßn phï hîp víi
t×nh h×nh kinh më cöa hiÖn nay, ®îc b¾t ®Çu ¸p dông ngµy 1/1/ 1999 t¹i ViÖt
Nam, ®Õn nay ®· ®îc h¬n 5 n¨m. §©y mét luËt thuÕ tiªn tiÕn vµ nhiÒu u
®iÓm. Trªn thùc tÕ viÖc ¸p dông luËt thuÕ nµy ®· mang l¹i t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn
nÒn kinh tÕ song còng ®·_ ®ang vµ sÏ g©y ra mét sè nh÷ng x¸o trén trong nÒn kinh
tÕ, lµm ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò bÊt hîptrong c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ cña nhµ níc
còng nh h¹ch tn to¸n thuÕ ë c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. ViÖc gian lËn thuÕ
GTGT ngµy cµng ®îc tæ chøc tinh vi, thèng. liÖu gÇn ®©y cho thÊy viÖc
hoµn thuÕ khèng lªn ®Õn hµng tr¨m tû ®ång nh»m “rót ruét” cña ng©n s¸ch nhµ n-
íc lµm mÊt c«ng b»ng trong nghÜa thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n
dÉn ®Õn hµnh vi gian lËn thuÕ do LuËt thuÕ GTGT c¸c v¨n b¶n díi luËt cßn
nhiÒu bÊt cËp so víi t×nh h×nh thùc tÕ.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán thuế GTGT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán thuế GTGT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạch toán thuế GTGT 9 10 855