Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hạn chế rủi ro trong hoạt động NH tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang

2

Lêi nãi ®Çu
néI DUNG
PhÇn I: Lý luËn vÒ nh÷ng rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n Hµng

3

I/ Tæng quan vÒ c¸c nghiÖp vô trong ho¹t ®éng ng©n hµng

3

1. Kh¸i niÖm

3
3

2. Nh÷ng nghiÖp vô chñ yÕu trong ho¹t ®éng ng©n hµng
II/ Rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng

5

1. Rñi ro

5

2. Rñi ro tån t¹i kh¸ch quan trong ho¹t ®éng ng©n hµng

5

III/ Nh÷ng rñi ro ®Æc thï trong ho¹t ®éng ng©n hµng

6

1. Rñi ro tÝn dông

6

2. Rñi ro l·i suÊt

8

3. Rñi ro hèi ®o¸i

9

4. Rñi ro thanh to¸n

10

5. Rñi ro nguån vèn

11

6. Rñi ro ho¹t ®éng ngo¹i b¶ng

12

7. Rñi ro c«ng nghÖ ho¹t ®éng

12

8. Rñi ro quèc gia

13

PHÇn II: thùc tr¹ng ho¹t ®éng ng©n hµng cña ViÖt nam
vµ biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng

14

I/ Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ng©n hµng ë ViÖt nam
trong thêi gian qua

14

II/ Mét sè biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro

17

KÕt luËn

24

Tµi liÖu tham kh¶o

25

1

lêi nãi ®Çu
Sù ra ®êi ho¹t ®éng ng©n hµng ®¸nh dÊu mét b íc ngoÆt trong lÞch
sö ph¸t triÓn vµ tiÕn bé cña con ngêi. Lªnin ®· coi sù ra ®êi ng©n
hµng nh ”Sù ph¸t minh ra löa” hay “Sù ph¸t minh ra b¸nh xe”. Vai trß
to lín cña ho¹t ®éng ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vµ x·
héi ®îc xuÊt ph¸t tõ chÝnh nh÷ng ®Æc tr ng cña nã. Ho¹t ®éng kinh
doanh ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc kinh doanh ®Æc biÖt bëi hµng ho¸
trong qu¸ tr×nh kinh doanh lµ tiÒn tÖ-lo¹i hµng ho¸ cã tÝnh nh¹y c¶m
vµ søc cuèn hót ®Æc biÖt. ChÝnh tÝnh ®Æc biÖt riªng cã nµy cña tiÒn tÖ
mµ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng võa lµ mét lo¹i ho¹t ®éng ®em
l¹i hiÖu qu¶ rÊt lín ®èi víi nÒn kinh tÕ, võa lµ mét lÜnh vùc mµ kh¶
n¨ng x¶y ra rñi ro cao.
Nghiªn cøu vÒ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét viÖc lµm
hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng th ¬ng m¹i cña ViÖt nam.
ViÖc nghiªn cøu nµy sÏ cho ta thÊy râ ® îc c¸c lo¹i rñi ro, nguyªn
nh©n xuÊt hiÖn rñi ro vµ hËu qu¶ cña nã, vµ ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i
ph¸p h÷u hiÖu, thiÕt thùc nh»m h¹n chÕ rñi ro, gi¶m thiÓu tæn thÊt cho
hÖ thèng ng©n hµng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trong lý thuyÕt còng nh thùc tr¹ng
ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th ¬ng m¹i ViÖt nam, em m¹nh d¹n
lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu:
"C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng ë ViÖt nam"
vµ cho r»ng viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu v¸n ®Ò nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi
víi mét sinh viªn khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh cña trêng §¹i häc KTQD.
MÆc dï ®· cã sù gióp ®ì hÕt søc nhiÖt t×nh vÒ mÆt khoa häc còng nh tµi
liÖu phôc vô bµi viÕt cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ BÊt, nhng do kiÕn thøc cßn
h¹n chÕ nªn bµ...
Môc c
Trang
i i ®Çu 2
I DUNG
PhÇn I: Lý luËn vÒ nh÷ng rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n Hµng 3
I/ Tæng quan vÒ c¸c nghiÖp vô trong ho¹t ®éng ng©n hµng 3
1. Ki niÖm 3
2. Nng nghiÖp chñ yÕu trong ho¹t ®éng ng©n hµng 3
II/ Rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng 5
1. Rñi ro 5
2. Rñi ro tån t¹i kch quan trong ho¹t ®éng ng©n hµng 5
III/ Nh÷ng rñi ro ®Æc thï trong ho¹t ®éng ng©n hµng 6
1. Rñi ro tÝn dông 6
2. Rñi ro l·i st 8
3. Rñi ro hèi ®o¸i 9
4. Rñi ro thanh to¸n 10
5. Rñi ro nguån vèn 11
6. Rñi ro ht ®éng ngo¹i bng 12
7. Rñi ro c«ng nghÖ ho¹t ®éng 12
8. Rñi ro qc gia 13
PHÇn II
: tc tr¹ng ho¹t ®éng ng©n ng a ViÖt nam
biÖn ph¸p nm h¹n c rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng 14
I/ Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ng©n hµng ë ViÖt nam
trong thêi gian qua 14
II/ t biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro 17
t luËn 24
i lu tham kh¶o 25
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạn chế rủi ro trong hoạt động NH tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạn chế rủi ro trong hoạt động NH tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hạn chế rủi ro trong hoạt động NH tại VN 9 10 115