Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty TNHH Minh Trí

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh

**********************************************************************************************************************

Lêi nãi ®Çu

Drucker, mét nhµ kinh tÕ häc ®· nãi: “qu¶n lý kinh doanh kh«ng ph¶i lµ nhiÖm
vô thÝch øng mµ lµ mét nhiÖm vô s¸ng t¹o. Cã nghÜa lµ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ
thay ®æi chóng khi cÇn thiÕt h¬n lµ thÝch øng víi chóng mét c¸ch ngoan ngo·n vµ thô
®éng”. Nh vËy, qu¶n lý cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Ngµy
nay, qu¶n lý võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt, nã ®ang lµ vÊn ®Ò thu hót sù quan t©m
cña nhiÒu ngêi. Mét x· héi ®îc cÊu t¹o nªn tõ nh÷ng gia ®×nh. Mét nÒn kinh tÕ ®îc
t¹o nªn tõ nh÷ng doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó chøng
tá nÒn kinh tÕ níc ®ã m¹n. Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ do rÊt nhiÒu
nguyªn nh©n nhng trong ®ã cã ý nghÜa quan träng lµ viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬
cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®ã phï hîp víi c¸c quy ®Þnh, quy m«
cña mçi doanh nghiÖp. GS.TS TrÇn Anh TuÊn cho r»ng: “qu¶n lý lµ nh÷ng ho¹t ®éng
cÇn thiÕt ph¶i ®îc thùc hiÖn khi con ngêi kÕt hîp víi nhau trong c¸c tæ chøc nh»m
thµnh ®¹t nh÷ng môc tiªu chung”.
Còng nh nhiÒu ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ, ngµnh may mÆc cã vai trß rÊt lín
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. May mÆc lµ ngµnh cã tõ l©u ë ViÖt Nam vµ mÆt hµng nµy
cña chóng ta ®· cã mÆt ë rÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi nh NhËt, §øc, TiÖp Kh¾c vµ ®Æc
biÖt lµ thÞ trêng Mü…. Trong sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh c«ng ty TNHH Minh TrÝ
®ang nç lùc ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. Nh»m thùc hiÖn vµ ®¹t ®îc
môc tiªu ®ã, c«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶I tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈm. Nhng mét con tµu ch¹y tèt th× ph¶i cã ngêi cÇm l¸i v÷ng ch¾c. Do vËy,
bé m¸y qu¶n lý lµ vÊn ®Ò ®îc c«ng ty rÊt quan t©m. Víi thêi gian kiÕn tËp t¹i c«ng ty
TNHH Minh TrÝ em ®· nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy vµ ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m “Hoµn
thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty TNHH Minh TrÝ.”

§æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2

1
************************************************************************************************************************

§Ò ¸n m«n häc

Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh

**********************************************************************************************************************

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n
lý trong doanh nghiÖp
I.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× viÖc tèi u ho¸ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë
tÊt c¶...
§Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n RtÞ Kinh Doanh
**********************************************************************************************************************
Lêi nãi ®Çu
 !
"#$%!"#&'()*+(',!"
-./01$%"2/'"#
3)4"5-+627"2"! '8,)4-
-"9"9!5"6,/&:;
<,=)>?@6(A9BC)>,@
(A9B! )D!(<'! 8%
E,2()>! (!6,
-A;+"!?;-:"!1
6.%F'-<!  G@ "2'-H-
<I! )JK)LKL0ML6NB(
0 @:!=@ "2'.%N
(B#A3)
*O,',-P"Q62
,7;)>-P9;RS!4"P-
</PR6,2A245T%L! UV"P
F!H=>W )L&: '8<-L4DD>L$
I:8XH"H$<CAH=)4N:!"(@
#A-9YW5!8;6Z
@& [)4(-7C =0'"BV)"5-
F'-"6,@-6;)S2=5 (-
L4DD>L$A%"6,-"&7NHoµn
thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty TNHH Minh TrÝ)3
§æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2
************************************************************************************************************************
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty TNHH Minh Trí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty TNHH Minh Trí - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty TNHH Minh Trí 9 10 813