Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại cty lắp máy và XD 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi më ®Çu
ViÖt Nam lµ níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong thêi kú thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Do ®ã, ®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc cho nÒn
kinh tÕ trong hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan
träng, then chèt cña nÒn kinh tÕ ®ã lµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý vµ
tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña nÒn
kinh tÕ mét quèc gia v× chóng ta ®ang trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc, víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®ßi hái ngêi sö
dông ph¶i cã tr×nh ®é cao míi ®¸p øng ®îc.VËy ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tr×nh
®é chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn.
H¬n n÷a nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc
gia.Sù ®Çu t cho con ngêi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o, ®µo t¹o ®îc xem lµ
®Çu t cã hiÖu qu¶ nhÊt, quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng t¨ng trëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn
v÷ng cña mét quèc gia.
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®ang diÔn
ra m¹nh mÏ, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c níc ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. Trong cuéc
c¹nh tranh nµy vò khÝ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®ã lµ ph¸t huy ®îc tèi ®a nguån lùc
con ngêi. Do vËy, chØ cã t¨ng cêng ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× míi cã
thÓ tËn dông ®îc nh÷ng c¬ héi cña toµn cÇu ho¸ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
Do nhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®èi víi nÒn kinh tÕ cña c¶ níc
nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng nªn em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu :
“Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i
c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 1 Hµ Néi”. B»ng ph¬ng ph¸p luËn vµ ph¬ng
ph¸p thèng kª, ®Ò tµi bao gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho
c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc.
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng
nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng Sè1 Hµ Néi.
PhÇn III: Gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho
c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y dùng sè1 Hµ Néi.
§Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B

§Ò ¸n m«n häc
PhÇn I
Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc
T¹i sao cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn? §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã
tr¶ lêi ®èi víi hÇu hÕt mäi tæ chøc. Bëi nã ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi
víi mäi tæ chøc. Mét c«ng ty míi ®îc thµnh lËp th× vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn lµ v« cïng cÊp b¸ch vµ quan träng bëi c«ng viÖc míi mÎ víi ...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu

 !"#$"
%&'()*+%#,-#
./,0"%1)-#2304)-#235
1)+"06728#96++%#,-#+%:0"
%)-#,51;<
5*+ %4:',=>7?
@A21)$BC+$+D#E#5"1
);2%5
F'*#G65#G6)
*5",H%B%8I)0J-#,
KE#-#)B8/
E##-#2-#+%:2LLM%54"
5*0)-#,
N4,2E#76)-#,%@O
P7*+-#+%'N#)
+5&Q#-#2#+B,#G
5C+R LE##G61
C@AB*')0E#
C+E-#.05",5"%02
 #50@ DD/I."D$#S
THoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i
c«ng ty L¾p m¸y X©y dùng sè 1 Hµ NéiUVW'#C5'
,D"4GXES
YEZSKE%05
6728#[$
YEZZSY6Q5
6728#+\]+5^6+@K,_F)
YEZZZS`25
6728#+\](+5^6+@7,_F)
§Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại cty lắp máy và XD 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại cty lắp máy và XD 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Hoàn thiện công tác đào tạo cho công nhân tại cty lắp máy và XD 1 9 10 816