Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: HT NSNN (ngân sách nhà nước) trong nền KTTT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc

Më ®Çu
Ch¬ng 1:
HÖ thèng ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I. B¶n chÊt vµ vai trß cña NSNN trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.B¶n chÊt cña NSNN
2. Vai trß cña NSNN trong nÒ kinh tÕ thÞ trêng
2.1 §Æc ®iÓm cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng
2.2 Vai trß cña NSNN trong c¬ chÕ thÞ trêng
II. HÖ thèng NSNN
Ch¬ng 2:
Ph©n cÊp qu¶n lý NSNN vµ Thùc tr¹ng ph©n cÊp qu¶n lý NSNN ë ViÖt
Nam
I. Ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
1. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
2. Kh¸i niÖm vµ c¸c nguyªn t¾c ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
3. Néi dung ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
II. Thùc tr¹ng ph©n cÊp qu¶n lý NSNN ë ViÖt Nam
Ch¬ng 3:
Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý
NSNN ë ViÖt nam hiÖn nay
1. Hoµn thiÖn NS§F trªn c¬ së xo¸ bá dÇn tÝnh bao hµm cña
NS cÊp trªn ®èi víi ng©n s¸ch cÊp díi:
1

2. C¶i c¸ch hÖ thèng qu¶n lý thuÕ:
3. Khi ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi vµ x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m
ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸c c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng
vµ sè bæ xung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi cÇn ®¶m
b¶o:.
4. ChØnh lý, söa ®æi, bæ xung mét sè quy ®Þnh trong luËt:
KÕt luËn

2

Më ®Çu
Víi môc tiªu “qu¶n lý thèng nhÊt nÒn tµi chÝnh quèc gia, x©y dùng
Ng©n s¸ch Nhµ níc (NSNN) lµnh m¹nh, cñng cè kû luËt tµi chÝnh, sö dông
tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ tiÒn cña cña Nhµ níc; t¨ng tÝch luü ®Ó thùc hiÖn
CNH-H§H ®Êt níc theo ®Þnh híng XHCN, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh
tÕ, x· héi, n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n; ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh,
®èi ngo¹i”, luËt NSNN-mét ®¹o luËt quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh- ®·
®îc Quèc héi kho¸ IX, kú häp thø 9 th«ng qua ngµy 20-3-1996; sau ®ã ®îc
söa ®æi, bæ sung bëi luËt sè 06/1998/QH 10 ngµy 20-5-1998, ®¸nh dÊu mèc
lÞch sö quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh NSNN ë níc ta, t¹o c¬
së ph¸p lý cao nhÊt cho ho¹t ®éng cña NSNN.
Sau bèn n¨m thùc hiÖn luËt NSNN, thùc tiÔn ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña
luËt trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, x· héi. Ho¹t ®éng NSNN dÇn
®îc quan t©m kh«ng chØ tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc mµ cßn tõ
phÝa ngêi d©n vµ c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, còng dùa trªn c¬ së ph¶n
håi tõ phÝa ngêi d©n vµ doanh nghiÖp, luËt ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp kh«ng
chØ gi÷a v¨n b¶n vµ thùc tÕ ¸p dông mµ c¶ nh÷ng bÊt cËp trong c«ng t¸c chØ
®¹o ®iÒu hµnh. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng bÊt cËp trªn lµ
viÖc quyÕt ®Þnh ph©n chia nguån thu, nhiÖm vô chi tiªu cho c¸c cÊp ng©n
s¸ch vµ ph©n giao nhiÖm vô, quyÒn h¹n gi÷a c¸c c¬ quan trong bé m¸y
qu¶n lý Nhµ níc vÉn cßn tån t¹i nhiÒu nhîc ®iÓm cÇn xe...
Môc lôc
Më ®Çu
Ch¬ng 1:
HÖ thèng ng©n s¸ch nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I. B¶n chÊt vµ vai trß cña NSNN trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
1.B¶n chÊt cña NSNN
2. Vai trß cña NSNN trong nÒ kinh tÕ thÞ trêng
2.1 §Æc ®iÓm cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng
2.2 Vai trß cña NSNN trong c¬ chÕ thÞ trêng
II. HÖ thèng NSNN
Ch¬ng 2:
Ph©n cÊp qu¶n NSNN Thùc tr¹ng ph©n cÊp qu¶n NSNN ë ViÖt
Nam
I. Ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
1. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
2. Kh¸i niÖm vµ c¸c nguyªn t¾c ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
3. Néi dung ph©n cÊp qu¶n lý NSNN
II. Thùc tr¹ng ph©n cÊp qu¶n lý NSNN ë ViÖt Nam
Ch¬ng 3:
Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý
NSNN ë ViÖt nam hiÖn nay
1. Hoµn thiÖn NS§F trªn c¬ së xo¸ bá dÇn tÝnh bao hµm cña
NS cÊp trªn ®èi víi ng©n s¸ch cÊp díi:
1
ĐATN ĐỀ ÁN: HT NSNN (ngân sách nhà nước) trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: HT NSNN (ngân sách nhà nước) trong nền KTTT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: HT NSNN (ngân sách nhà nước) trong nền KTTT 9 10 610