Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: HT QL SXKD trong DN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn mét
HÖ thèng vµ hÖ thèng qu¶n lý
s¶n xuÊt - kinh doanh trong doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm hÖ thèng vµ quan ®iÓm hÖ thèng trong qu¶n lý
a. Kh¸i niÖm :
HÖ thèng lµ mét tËp hîp nhiÒu phÇn tö ( ®¬n vÞ, bé phËn ) vµ c¸c phÇn tö
®ã ph¶i cã liªn kÕt , t¬ng t¸c lÉn nhau.
§iÒu kiÖn cÇn : cã Ýt nhÊt hai phÇn tö trë lªn
§iÒu kiÖn ®ñ : c¸c phÇn tö nµy cã quan hÖ t¬ng t¸c lÉn nhau
Muèn cã hÖ thèng tèt th× cÇn n©ng cao c¸c mèi quan hÖ t¬ng t¸c , ngêi
qu¶n lý cÇn tæ chøc cho hÖ thèng víi c¸c bé phËn g¾n kÕt víi nhau, ®iÒu nµy cã
ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý.
Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, bÊt cø lÜnh vùc nµo còng ®Òu ph¶i xö lý. Mét hÖ
thèng cã tÝnh phøc t¹p , tÝnh phøc t¹p cña hÖ thèng ë chç trong hÖ thèng cã nhiÒu
®¬n vÞ , nhiÒu bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö ®ã ph¶i t¬ng t¸c víi nhau
th«ng qua c¸c quan hÖ vÒ kinh tÕ, hµnh chÝnh, luËt ph¸p vµ c¸c quan hÖ t©m lý –
x· héi kh¸c.
V× vËy ngëi qu¶n lý tríc hÕt ph¶i cã t duy hÖ thèng, cô thÓ lµ cã t duy
ph©n tÝch hÖ thèng , tæng hîp hÖ thèng vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé; cã nh
vËy th× hÖ thèng míi ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶.
b. Mét sè quy luËt vËn ®éng cña hÖ thèng
+ C¸c phÇn tö trong hÖ thèng t¬ng t¸c víi nhau b»ng nh÷ng c¸i gäi lµ c¸I
vµo vµ c¸i ra. Trong hÖ thèng cã c¸c kiÓu liªn kÕt nh sau :
 Liªn kÕt tuyÕn tÝnh
 Liªn kÕt ngîc
 Liªn kÕt ph©n kú
 Liªn kÕt héi tô
1

Víi mét hÖ thèng phøc t¹p, c¶ 4 kiÓu nµy ®Òu ®îc ph¶n ¸nh trong hÖ thèng
®ã.
Mèi quan hÖ vµo, ra cña c¸c phÇn tö trong hÖ thèng rÊt ®a d¹ng.
+ Mét hÖ hiÖn thùc bÊt kú ®Òu cã thÓ ph©n t¸ch thµnh c¸c hÖ nhá h¬n gäi
lµ hÖ con, ph©n hÖ. VÊn ®Ò quan träng lµ vÊn ®Ò ph©n chia hoÆc ghÐp gép c¸c
phÇn tö ph¶i ®¶m b¶o sao cho võa qu¶n lý toµn diÖn vµ chÆt chÏ hÖ thèng, võa
ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c phÇn tö.
+ Møc ®é phøc t¹p cña hÖ thèng t¨ng lªn theo sè lîng ph©n tö cã trong hÖ.
V× vËy cÇn tæ chøc ra sao cho viÖc qu¶n lý mét hÖ thèng ph¶i hîp lý dùa trªn
c¸c mèi quan hÖ cña c¸c phÇn tö.
+ Trong qu¶ tr×nh vËn ®éng, hÖ thèng cã mét môc tiªu chung vµ c¸c ®¬n
vÞ thµnh phÇn cã c¸c môc tiªu riªng. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i kÕt hîp hµi hoµ
môc tiªu chung vµ môc tiªu riªng , lÊy môc tiªu chung lµm träng. §iÒu nµy cã
nghÜa lµ kh«ng ®îc nhÊn m¹nh môc tiªu chung, gi¶m môc tiªu riªng; nhng còng
kh«ng nªn ®èi lËp môc tiªu chung vµ môc tiªu riªng. CÇn tæ chøc mèi quan hÖ vµ
lîi Ých hµi hoµ , phèi hîp vµ thiÕt kÕ c¸c môc tiªu chung vµ riªng.
c. Ph©n lo¹i hÖ thèng
+ Theo tÝnh chÊt cña hÖ thèng
 HÖ thèng kÝn
 HÖ thèng më
Tuy nhiªn nh×n ...



 !"#$
a. Kh¸i niÖm :
thèng lµ mét tËp hîp nhiÒu phÇn ( ®¬n vÞ, phËn ) c¸c phÇn
®ã ph¶i cã liªn kÕt , t¬ng t¸c lÉn nhau.
%&' : cã Ýt nhÊt hai phÇn tö trë lªn
%&#( : c¸c phÇn tö nµy cã quan hÖ t¬ng t¸c lÉn nhau
Muèn thèng tèt th× cÇn n©ng cao c¸c mèi quan t¬ng t¸c , ngêi
qu¶n cÇn chøc cho thèng víi c¸c phËn g¾n kÕt víi nhau, ®iÒu nµy
ý nghÜa v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý.
Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, bÊt lÜnh vùc nµo còng ®Òu ph¶i lý. Mét
thèng cã tÝnh phøc t¹p , tÝnh phøc t¹p cña hÖ thèng ë chç trong hÖ thèng cã nhiÒu
®¬n vÞ , nhiÒu bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn tö ®ã ph¶i t¬ng t¸c víi nhau
th«ng qua c¸c quan hÖ vÒ kinh tÕ, hµnh chÝnh, luËt ph¸p vµ c¸c quan hÖ t©m lý –
x· héi kh¸c.
vËy ngëi qu¶n tríc hÕt ph¶i t duy thèng, thÓ t duy
ph©n tÝch thèng , tæng hîp thèng ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé; nh
vËy th× hÖ thèng míi ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶.
b. Mét sè quy luËt vËn ®éng cña hÖ thèng
+ C¸c phÇn trong thèng t¬ng t¸c víi nhau b»ng nh÷ng c¸i gäi c¸I
vµo vµ c¸i ra. Trong hÖ thèng cã c¸c kiÓu liªn kÕt nh sau :
Liªn kÕt tuyÕn tÝnh
Liªn kÕt ngîc
Liªn kÕt ph©n kú
Liªn kÕt héi tô
1
ĐATN ĐỀ ÁN: HT QL SXKD trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: HT QL SXKD trong DN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: HT QL SXKD trong DN 9 10 572