Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: HT QLCL ISO 9000

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn

Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh xu thÕ thêi ®¹i, ®Ó t¨ng cêng sù héi nhËp nªn kinh tÕ níc
ta víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ gi¬Ý, viÖc ®æi míi nhËn thøc, c¸ch tiÕp cËn
vµ x©y dùng m« h×nh QLCL míi, phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ
mét ®ßi hái cÊp b¸ch. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®øng tríc sù lùa chän.
“ChÊt lîng hay lµ chÕt” trong s©n ch¬i vµ luËt ch¬i quèc tÕ mét c¸ch b×nh ®¼ng,
chÊp nhËn sù c¹nh tranh gay g¾t, kh«ng khoan nhîng víi mäi ®èi thñ c¹nh
tranh trªn th¬ng trêng.
Tuy nhiªn, sù “chuyÓn m×nh” cña hÖ thèng QLCL trong c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam thêi gian qua mÆc dï ®· cã nhiÒu tiÕn bé, nhng cha ®¸p øng
®îc nhu cÇu thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ x©y dùng
m« h×nh QLCL trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ
c¶n trë.
Trong sè c¸c m« h×nh QLCL mµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· vµ ®ang ¸p
dông th× m« h×nh QLCL theo tiªu chuÈn ISO - 9000 lµ m« h×nh kh¸ phæ biÕn.
§Ó muèn hiÓu thªm vÒ m« h×nh nµy, em xin chän ®Ò tµi vÒ vÊn ®Ò : “ HÖ thèng
QLCL theo tiªu chuÈn ISO - 9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam” .
§Ò ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy híng
dÉn GS-TS NGUYÔN §×NH PHAN. Em v« cïng c¶m ¬n v× nh÷ng gióp ®ì quý
b¸u ®ã ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh. Em còng xin ch©n thµnh
c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa "QTKD” ®· gi¶ng d¹y t«i trong qu¸ tr×nh häc
tËp t¹i trêng §HKTQD - Hµ Néi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n chuyªn ngµnh qu¶n trÞ
kinh doanh.

NguyÔn Huy B×nh

1

QLCL-43

HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn

PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ QLCL vµ hÖ thèng qlcl ISO - 9000

I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1. Kh¸i niÖm vÒ QLCL.
QLCL lµ mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi ®èi víi níc ta, nhÊt lµ tõ khi níc ta
chuyÓn híng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng, mét sè nhËn thøc vÒ
chÊt lîng còng nh vÒ QLCL kh«ng cßn phï hîp víi giai ®o¹n m¬i, ®ång thêi
xuÊt hiÖn mét sè kh¸i niÖm míi mµ ta cha t×m ®îc thuËt ng÷ TiÕng ViÖt thÝch
hîp ®Ó hiÓu ®îc nã.
Quan niÖm riªng vÒ chÊt lîng vµ ®Þnh nghÜa vÒ chÊt lîng ®· ®îc thay ®æi
vµ më réng theo tõng thêi kú ph¸t triÓn cña phong trµo chÊt lîng. Tæng qu¸t l¹i
cã 3 quan ®iÓm chÝnh. Song ë ®©y ta kh«ng nghiªn cøu chi tiÕt vÒ chóng mµ
tæng qu¸t l¹i, ta chØ ®a ra kh¸i niÖm vÒ QLCL.
Theo tiªu chuÈn quèc gia Liªn X« th× QLCL lµ viÖc x©y dùng ®¶m b¶o
vµ duy tr× møc chÊt lîng tÊt yÕu cña s¶n phÈm khi thiÕt kÕ, chÕ t¹o, lu th«ng vµ
tiªu dïng.
Theo tiªu chuÈn c«ng nghi...
HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn
Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh xu thÕ thêi ®¹i, ®Ó t¨ng cêng héi nhËp nªn kinh níc
ta víi c¸c níc trong khu vùc thÕ gi¬Ý, viÖc ®æi míi nhËn thøc, c¸ch tiÕp cËn
x©y dùng h×nh QLCL míi, phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
mét ®ßi hái cÊp b¸ch. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®øng tríc sù lùa chän.
“ChÊt lîng hay lµ chÕt” trong s©n ch¬i luËt ch¬i quèc mét c¸ch b×nh ®¼ng,
chÊp nhËn c¹nh tranh gay g¾t, kh«ng khoan nhîng víi mäi ®èi thñ c¹nh
tranh trªn th¬ng trêng.
Tuy nhiªn, “chuyÓn m×nh” cña thèng QLCL trong c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam thêi gian qua mÆc ®· cã nhiÒu tiÕn bé, nhng cha ®¸p øng
®îc nhu cÇu thÞ trêng trong níc quèc tÕ. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi x©y dùng
m« h×nh QLCL trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ
c¶n trë.
Trong c¸c h×nh QLCL doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ®ang ¸p
dông th× h×nh QLCL theo tiªu chuÈn ISO - 9000 h×nh kh¸ p biÕn.
§Ó muèn hiÓu thªm m« h×nh nµy, em xin chän ®Ò tµi vÊn ®Ò : thèng
QLCL theo tiªu chuÈn ISO - 9000 viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam .
§Ò ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy híng
dÉn GS-TS NGUYÔN §×NH PHAN. Em cïng c¶m ¬n nh÷ng gióp ®ì quý
b¸u ®ã ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh. Em còng xin ch©n thµnh
c¶m ¬n c¸c thÇy trong khoa "QTKD” ®· gi¶ng d¹y t«i trong qu¸ tr×nh häc
tËp t¹i trêng §HKTQD - Hµ Néi nh÷ng kiÕn thøc b¶n chuyªn ngµnh qu¶n trÞ
kinh doanh.
NguyÔn Huy B×nh QLCL-43
1
ĐATN ĐỀ ÁN: HT QLCL ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: HT QLCL ISO 9000 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: HT QLCL ISO 9000 9 10 170