Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động và sử dụng vốn FDI

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I:
nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu ®Çu t

I.1. Kh¸i niÖm
Tríc khi ®i ®Õn kh¸i niÖm c¬ cÊu ®Çu t, c¬ cÊu kinh tÕ, cÇn lµm râ néi
dung cña thuËt ng÷ ”c¬ cÊu”. C¬ cÊu hay kÕt cÊu lµ mét ph¹m trï triÕt häc
ph¶n ¸nh cÊu tróc bªn trong cña mét ®èi tîng nµo ®ã, kÓ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng, lµ tËp hîp nh÷ng mèi quan hÖ c¬ b¶n, t¬ng ®èi æn ®Þnh gi÷a c¸c yÕu tè
cÊu thµnh nªn ®èi tîng ®ã, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.
C¬ cÊu cña mét ®èi tîng ®îc thÓ hiÖn b»ng hai ®Æc trng chÝnh. §ã lµ c¸c
bé phËn cÊu thµnh nªn ®èi tîng vµ mèi quan hÖ giòa c¸c bé phËn cÊu thµnh
®ã.
C¬ cÊu cña mét ®èi tîng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt hay n¨ng lùc cña nã nh»m
thùc hiÖn mét chøc n¨ng hay môc tiªu nµo ®ã mµ ®èi tîng cÇn ®¹t ®Õn. Víi c¬
cÊu x¸c ®Þnh, th× ®èi tîng cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh hay cã mét n¨ng lùc vµ
h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, cÊu tróc cña ®èi tîng x¸c ®Þnh tÝnh
chÊt vµ n¨ng lùc cña nã. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt do c¬ cÊu hay t¹o ra
mét n¨ng lùc míi vµ tÝnh chÊt míi cña ®èi tîng b¾t buéc ph¶i thay ®æi cÊu
tróc cña nã.
C¬ cÊu ®Çu t lµ c¬ cÊu c¸c yÕu tè cÊu thµnh ®Çu t nh c¬ cÊu vÒ vèn,
nguån vèn, c¬ cÊu huy ®éng vµ sö dông vèn . .. .quan hÖ h÷u c¬, t¬ng t¸c qua
l¹i gi÷a c¸c bé phËn trong kh«ng gian vµ thêi gian, vËn ®éng theo híng h×nh
thµnh mét c¬ cÊu ®Çu t hîp lý vµ t¹o ra nh÷ng tiÒm lùc lín h¬n vÒ mäi mÆt
kinh tÕ-x· héi.
§Þnh nghÜa trªn ®· nªu ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c¬ cÊu ®Çu t.
I.2. Ph©n lo¹i c¬ cÊu ®Çu t
Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¬ cÊu ®Çu t kh¸c nhau khi nghiªn cøu
vÒ ®Çu t. Song díi ®©y chØ tr×nh bµy mét sè c¬ cÊu chÝnh thêng hay sö dông.
I.2.1. C¬ cÊu ®Çu t theo nguån vèn.
C¬ cÊu ®Çu t theo nguån vèn hay c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t thÓ hiÖn quan
hÖ tû lÖ cña tõng lo¹i nguån vèn trong tæng vèn ®Çu t x· héi hay nguån vèn
®Çu t cña doanh nghiÖp. Cïng víi sù gia t¨ng cña vèn ®Çu t x· héi, c¬ cÊu
nguån vèn ngµy cµng ®a d¹ng h¬n, phï hîp víi c¬ chÕ xãa bá bao cÊp trong
®Çu t, phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ chÝnh
s¸ch huy ®éng mäi nguån lùc cho ®Çu t ph¸t triÓn.
Nguån vèn trong níc bao gåm:
-- Nguån vèn Nhµ níc
+ Nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc
+ Vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc

Nhãm 7 - Kinh tÕ ®Çu t
+ Nguån vèn ®Çu t tõ doanh nghiÖp nhµ níc
-- Nguån vèn tõ khu vùc t nh©n
+ PhÇn tiÕt kiÖm cña d©n c
+ PhÇn tÝch lòy cña c¸c doanh nghiÖp d©n doanh
-- ThÞ trêng vèn
Nguån vèn níc ngoµi bao gåm:
-- Tµi trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODF)
+ ViÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)
+ C¸c h×nh thøc tµi trî...
Ch¬ng I:
nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu ®Çu t
I.1. Kh¸i niÖm
Tríc khi ®i ®Õn kh¸i niÖm cÊu ®Çu t, cÊu kinh tÕ, cÇn lµm néi
dung cña thuËt ng÷ cÊu”. cÊu hay kÕt cÊu mét ph¹m trï triÕt häc
ph¶n ¸nh cÊu tróc bªn trong cña mét ®èi tîng nµo ®ã, lîng chÊt l-
îng, tËp hîp nh÷ng mèi quan b¶n, t¬ng ®èi æn ®Þnh gi÷a c¸c yÕu
cÊu thµnh nªn ®èi tîng ®ã, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.
C¬ cÊu cña mét ®èi tîng ®îc thÓ hiÖn b»ng hai ®Æc trng chÝnh. §ã lµ c¸c
phËn cÊu thµnh nªn ®èi tîng mèi quan giòa c¸c phËn cÊu thµnh
®ã.
C¬ cÊu cña mét ®èi tîng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt hay n¨ng lùc cña nã nh»m
thùc hiÖn mét chøc n¨ng hay môc tiªu nµo ®ã mµ ®èi tîng cÇn ®¹t ®Õn. Víi c¬
cÊu x¸c ®Þnh, th× ®èi tîng cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh hay cã mét n¨ng lùc vµ
h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, cÊu tróc cña ®èi tîng x¸c ®Þnh tÝnh
chÊt n¨ng lùc cña nã. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt do cÊu hay t¹o ra
mét n¨ng lùc míi tÝnh chÊt míi cña ®èi tîng b¾t buéc ph¶i thay ®æi cÊu
tróc cña nã.
cÊu ®Çu t cÊu c¸c yÕu cÊu thµnh ®Çu t nh cÊu vèn,
nguån vèn, cÊu huy ®éng vµ dông vèn . .. .quan h÷u c¬, t¬ng t¸c qua
l¹i gi÷a c¸c phËn trong kh«ng gian vµ thêi gian, vËn ®éng theo híng h×nh
thµnh mét cÊu ®Çu t hîp t¹o ra nh÷ng tiÒm lùc lín h¬n mäi mÆt
kinh tÕ-x· héi.
§Þnh nghÜa trªn ®· nªu ®îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c¬ cÊu ®Çu t.
I.2. Ph©n lo¹i c¬ cÊu ®Çu t
thÓ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i c¬ cÊu ®Çu t kh¸c nhau khi nghiªn cøu
vÒ ®Çu t. Song díi ®©y chØ tr×nh bµy mét sè c¬ cÊu chÝnh thêng hay sö dông.
I.2.1. C¬ cÊu ®Çu t theo nguån vèn.
cÊu ®Çu t theo nguån vèn hay c¬ cÊu nguån vèn ®Çu t thÓ hiÖn quan
cña tõng lo¹i nguån vèn trong tæng vèn ®Çu t héi hay nguån vèn
®Çu t cña doanh nghiÖp. Cïng víi gia t¨ng cña vèn ®Çu t héi, cÊu
nguån vèn ngµy cµng ®a d¹ng h¬n, phï hîp víi chÕ xãa bao cÊp trong
®Çu t, phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chÝnh
s¸ch huy ®éng mäi nguån lùc cho ®Çu t ph¸t triÓn.
Nguån vèn trong níc bao gåm:
-- Nguån vèn Nhµ níc
+ Nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc
+ Vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động và sử dụng vốn FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động và sử dụng vốn FDI - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Huy động và sử dụng vốn FDI 9 10 519