Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch 5 năm đổi mới KT XH ở VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc KHHPTKT-XH

KhoaKH&PT

PhÇn më ®Çu
Ngµy nay xu thÕ héi nhËp khu vùc, thÕ giíi vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng
cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®· chi phèi ngµy cµng m¹nh mÏ vµo nÒn kinh tÕ x·
héi cña tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi, vµ ViÖt Nam còng kh«ng n»m
ngoµi sù chi phèi ®ã .NÒn kinh tÕ níc ta kÓ tõ khi c«ng cuéc ®æi míi ®îc tiÕn
hµnh, kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ theo nhiÒu chiÒu híng
kh¸c nhau.§iÒu ®ã ®· ®Æt ra cho c¸c c¬ quan Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ ph¶i
kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng cô, chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ ®iÒu
tiÕt nÒn kinh tÕ , tõ ®ã t¹o ra mét møc ®é can thiÖp hîp lý cña Nhµ níc vµo
nÒn kinh tÕ.
Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng, b»ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ Nhµ níc ta ®·
thùc sù cã trong tay mét c«ng cô hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu tiÕt thÞ trêng qua ®ã
gi¸n tiÕp ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. Do vËy ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt quan träng trong
c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta. Khi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®îc ®æi míi
vµ hoµn thiÖn phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÞ trêng, sÏ t¹o ra mét sù
hîp lý vÒ mèi quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ trêng, tõ ®ã ph©n ®Þnh râ rµng
“s©n ch¬i” cña chóng trong mét nÒn kinh tÕ cã ®Þnh híng nh cña ViÖt Nam.
VÊn ®Ò ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë níc ta lu«n lµ vÊn ®Ò
®îc quan t©m chó ý ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, vÊn ®Ò nµy lu«n ®îc ®Ò
cËp ë tÊt c¶ c¸c kú häp ®¹i héi cña §¶ng. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch b¶n chÊt
cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vµ thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ níc ta vµ nh÷ng yÕu
tè t¸c ®éng kh¸c qua tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng
c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë ViÖt
Nam. Vµ nh §¶ng vµ Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh th× ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch 5
n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ träng t©m cña c«ng cuéc ®æi míi kÕ ho¹ch
ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
§Ó phôc vô cho bµi tËp ®Ò ¸n m«n häc còng nh viÖc häc tËp chuyªn ngµnh
KÕ ho¹ch, Em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®æi míi kÕ ho¹ch 5 n¨m
Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

1

§Ò ¸n m«n häc KHHPTKT-XH

KhoaKH&PT

ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam”. Em xin göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy gi¸o:
TiÕn sÜ Ng« Th¾ng Lîi ®· híng dÉn vµ góp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh
bµi viÕt cña m×nh.
Hµ Néi ngµy 26 th¸ng 11 n¨m2004
Sinh viªn
NguyÔn ViÖt Hng.

Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

2

§Ò ¸n m«n häc KHHPTKT-XH

KhoaKH&PT

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ
kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi

I. KÕ ho¹ch 5 n¨m trong h...
§Ò ¸n m«n häc KHHPTKT-XH KhoaKH&PT
PhÇn më ®Çu
Ngµy nay xu thÕ héi nhËp khu vùc, thÕ giíi ph¸t triÓn kh«ng ngõng
cña ph¬ng thøc sn xuÊt ®· chi phèi ngµy cµng m¹nh vµo nÒn kinh x·
héi cña tÊt c c¸c quèc gia trªn toµn t giíi, ViÖt Nam còng kh«ng n»m
ngoµi sù chi phèi ®ã .NÒn kinh tÕ níc ta tõ khi c«ng cuéc ®æi míi ®îc tiÕn
hµnh, kinh thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh theo nhiÒu chiÒu híng
kh¸c nhau.§iÒu ®ã ®· ®Æt ra cho c¸c c¬ quan Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ ph¶i
kh«ng ngõng ®æi míi hoµn thiÖn c¸c c«ng cô, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®iÒu
tiÕt nÒn kinh , ®ã t¹o ra mét møc ®é can thiÖp hîp cña Nhµ níc vµo
nÒn kinh tÕ.
Thùc ®· chøng minh r»ng, b»ng c«ng t¸c ho¹ch ho¸ Nhµ níc ta ®·
thùc sù cã trong tay mét c«ng cô hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu tiÕt thÞ trêng qua ®ã
gi¸n tiÕp ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ. Do vËy ®æi míi hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
ho¹ch ho¸ nÒn kinh quèc d©n trë thµnh mét vÊn ®Ò hÕt quan träng trong
c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta. Khi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®îc ®æi míi
hoµn thiÖn phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÞ trêng, t¹o ra mét
hîp mèi quan gi÷a ho¹ch thÞ trêng, ®ã ph©n ®Þnh rµng
“s©n ch¬i” cña chóng trong mét nÒn kinh tÕ cã ®Þnh híng nh cña ViÖt Nam.
VÊn ®Ò ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë níc ta lu«n lµ vÊn ®Ò
®îc quan t©m chó ý ë tÊt c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, vÊn ®Ò nµy lu«n ®îc ®Ò
cËp ë tÊt c c¸c häp ®¹i héi cña §¶ng. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch b¶n chÊt
cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ thùc tr¹ng cña nÒn kinh níc ta nh÷ng yÕu
t¸c ®éng kh¸c qua tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng
c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó ®æi míi hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë ViÖt
Nam. nh §¶ng Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh th× ®æi míi c«ng t¸c ho¹ch 5
n¨m ph¸t triÓn kinh héi träng t©m cña c«ng cuéc ®æi míi ho¹ch
ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
§Ó phôc cho bµi tËp ®Ò ¸n m«n häc còng nh viÖc häc tËp chuyªn ngµnh
ho¹ch, Em ®· chän ®Ò tµi Mét vÊn ®Ò ®æi míi ho¹ch 5 n¨m
Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch 5 năm đổi mới KT XH ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch 5 năm đổi mới KT XH ở VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kế hoạch 5 năm đổi mới KT XH ở VN 9 10 875