Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kênh phân phối và tiêu thụ sp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c c«ng ty ®Òu cã xu híng cung cÊp s¶n
phÈm cña m×nh qua nh÷ng ngêi trung gian nh»m më réng thÞ trêng vµ t¹o hiÖu
qu¶ cao trong viÖc ®¶m b¶o ph©n phèi hµng réng lín vµ ®a hµng tíi c¸c thÞ trêng
môc tiªu. §ång thêi th«ng qua mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi phï hîp, c«ng ty sÏ
®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Thùc tÕ cho ta thÊy, trong giai ®o¹n c¹nh tranh hiÖn nay, c¸c chiÕn lîc qu¶ng c¸o
s¸ng t¹o, khuyÕn m·i, gi¶m gi¸ b¸n chØ cã lîi thÕ ng¾n h¹n bëi c¸c doanh nghiÖp
kh¸c còng nhanh chãng lµm theo khiÕn cho c¸c chiÕn lîc nµy bÞ mÊt t¸c dông.
V× vËy, c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang tËp trung ph¸t triÓn hÖ thèng kªnh ph©n
phèi ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc lîi thÕ trong dµi h¹n. HÖ thèng kªnh ph©n phèi hoµn thiÖn,
mét chÝnh s¸ch ph©n phèi ®óng ®¾n sÏ gióp cho doanh nghiÖp thµnh c«ng trong
kinh doanh.
Bia lµ s¶n phÈm thuéc lo¹i ®å uèng gi¶i kh¸t. §©y lµ lÜnh vùc kinh doanh kh¸ s«i
®éng hiÖn nay. Ngµy nay ngêi d©n ViÖt Nam ®· kh¸ quen víi viÖc tiªu dïng bia
nh mét lo¹i níc gi¶i kh¸t. NhÊt lµ ®èi tîng ngêi tiªu dïng lµ nam giíi víi bÊt cø
nghÒ nghiÖp nh thÕ nµo vµ khu vùc c tró ë ®©u. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ níc ta, thÞ trêng bia còng kh«ng ngõng t¨ng trëng vµ ®iÒu ®ã ®ång nghÜa
víi viÖc ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ trêng c¸c c«ng ty bia
cña nhµ níc, c¸c c«ng ty liªn doanh, c¸c c«ng ty bia ®Þa ph¬ng vµ c¸c xëng bia t
nh©n hîp thµnh mét quÇn thÓ c¹nh tranh s«i ®éng trong thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n
phÈm cña m×nh. Hä cè g¾ng dµnh lÊy "miÕng b¸nh" lín h¬n phÇn cña m×nh ®·
cã trong thÞ trêng ®ã. Mét ®iÒu hiÓn nhiªn lµ ë ®©y sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi ®îc
vµ còng sÏ cã ngêi mÊt phÇn cña m×nh do sù yÕu kÐm h¬n trong c¹nh tranh,
trong ®ã hÖ thèng kªnh ph©n phèi cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc gia
t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ cã lîi thÕ c¹nh tranh l©u dµi bëi c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh kh«ng thÓ nhanh chãng thiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng ph©n phèi cã hiÖu
qu¶.

Ph¹m Ngäc Líp Marketing 43A

1

§Ò ¸n m«n häc
C«ng ty bia ViÖt Hµ lµ mét doanh nghiÖp cô thÓ ho¹t ®éng trong m«i trêng ®ã.
ChÝnh v× vËy em nghiªn cøu ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p vÒ kªnh ph©n phèi nh»m
tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty bia ViÖt Hµ t¹i thÞ trêng Hµ Néi “.
Néi dung cña bµi viÕt bao gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ kªnh ph©n phèi
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty bia ViÖt Hµ
Ch¬ng III. §Ò xuÊt mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi
cña c«ng ty bia ViÖt Hµ t¹i thÞ tr...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu

 ! "#$% &'()*
#( +,-)'.())
/0123# '-0,-456
*5.5*01
7**.5#
* 8 +9.5:*+&;
<.) =.5)+ ;/1
>"(?;?@-0,
-@@*5.5;)*1A-0,-)
'B,-C:6C;)
;1
D.) '.*3-12,.).E(7;
'1F);,>F 8#=((0;4+
 '.*1F.)-50;4.) (+G
)()(7C&,1H4(7@!
+<IJ&()3E
(()); ()+
!).0;+K()&+
,5) '#L@*'@0/
 ! "1AM-:;).N +N.KL! "8
1O'@0.)&,6$5
()<6 L! ";7P K*
-0,-(Q7R#M(
J.5*S+.).5*.,;)+&-!
*@.?5 '-,-
#1
Ph¹m Ngäc Líp Marketing 43A
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Kênh phân phối và tiêu thụ sp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kênh phân phối và tiêu thụ sp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kênh phân phối và tiêu thụ sp 9 10 484