Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i Häc Kinh TÐ Quèc D©n
PhÇn I.
Lêi më ®Çu.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· béc lé mÆt
tr¸i cña nã, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh÷ng nguyªn t¾c, h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p qu¶n
lý thÝch hîp. Thùc tiÔn, sau gÇn 10 n¨m ®æi míi, mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng
cµng béc lé s©u s¾c, næi cém vµ nhøc nhèi nhÊt lµ n¹n tham nhòng: viÖc l·ng phÝ tµi
s¶n quèc gia cã xu híng ngµy mét gia t¨ng; t×nh tr¹ng trèn lËu thuÕ, nî ®äng vµ chiÕm
dông thuÕ cßn phæ biÕn; nhiÒu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn n»m ngoµi sù kiÓm
so¸t cña nhµ níc; viÖc chi tiªu l·ng phÝ, chi sai môc ®Ých, sai chÕ ®é vÉn kh«ng gi¶m
bít…
§Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thùc tiÔn, nh»m t¨ng cêng sù kiÓm so¸t cña nhµ
níc trong viÖc qu¶n lý, sö dông ng©n s¸ch vµ tµi s¶n quèc gia, ChÝnh phñ ®· ban hµnh
nghÞ ®Þnh sè 70/CP ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1994 t¹o lËp c¬ së ph¸p lý cho kiÓm to¸n nhµ
níc ra ®êi. ViÖc ra ®êi cña kiÓm to¸n nhµ níc lµ tÊt yÕu, lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®æi
míi, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ViÖt Nam hiÖn nay, vµ kiÓm to¸n ngµy
cµng tù kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña m×nh trong viÖc x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn vÒ thùc
tr¹ng ho¹t ®éng cÇn ®îc kiÓm to¸n b»ng hÖ thèng ph¬ng ph¸p kü thuËt cña kiÓm to¸n
chøng tõ vµ kiÓm to¸n ngoµi chøng tõ do c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t¬ng
xøng thùc hiÖn trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p lý cã hiÖu lùc.
Lµ sinh viªn kiÓm to¸n th× viÖc trang bÞ cho m×nh mét kiÕn thøc, mét sù hiÓu
biÕt vÒ lÜnh vùc kiÓm to¸n, x¸c ®Þnh ®èi tîng kiÓm to¸n vµ h×nh thµnh ph¬ng ph¸p
kiÓm to¸n trong c¸c nghµnh nghÒ hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ v« cïng quan träng,
chÝnh v× lý do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy.

1

Trêng §¹i Häc Kinh TÐ Quèc D©n
PhÇn II.
Néi dung
1.

§èi tîng kiÓm to¸n.

1.1.

§èi tîng kiÓm to¸n vµ kh¸ch thÓ kiÓm to¸n.
Phï hîp víi tÝnh tÊt yÕu cña lÞch sö vµ logic biÖn chøng, kiÓm to¸n ph¶i ®îc h×nh

thµnh mét khoa häc ®éc lËp, kiÓm to¸n cÇn ph¶i cã ®èi tîng riªng vµ hÖ thèng nh÷ng
th«ng tin ph¶n ¸nh thùc chÊt ho¹t ®éng vµ ph¬ng ph¸p riªng. §èi tîng kiÓm to¸n lµ
thùc tr¹ng tµi chÝnh cïng hiÖu qu¶ hiÖu n¨ng cña c¸c nghiÖp vô hay dù ¸n cô thÓ. C¶
thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh còng nh hiÖu n¨ng, hiÖu qu¶ ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong mét
®¬n vi cô thÓ ( doanh nghiÖp, xÝ nghiÖp c«ng céng, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¬ quan kinh tÕ
vµ hµnh chÝnh) hoÆc mét dù ¸n mét c«ng tr×nh cô thÓ. Trong quan hÖ chñ së h÷u, c¸c
®¬n vÞ ®ã thuéc së h÷u nhµ níc, së h÷u t nh©n hoÆc hçn hîp. Trong quan hÖ ph¹m vi
mét quèc gia, c¸c ®¬n vÞ nµy cã thÓ h×nh thµnh tõ ...
Trêng §¹i Häc Kinh TÐ Quèc D©n
PhÇn I.
Lêi më ®Çu.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vËn hµnh cña nÒn kinh thÞ trêng ®· béc mÆt
tr¸i cña nã, ®ßi hái chóng ta ph¶i nh÷ng nguyªn t¾c, h×nh thøc ph¬ng ph¸p qu¶n
thÝch hîp. Thùc tiÔn, sau gÇn 10 n¨m ®æi míi, mÆt tr¸i cña nÒn kinh thÞ trêng
cµng béc s©u s¾c, næi cém nhøc nhèi nhÊt n¹n tham nhòng: viÖc l·ng phÝ tµi
s¶n quèc gia cã xu híng ngµy mét gia t¨ng; t×nh tr¹ng trèn lËu thuÕ, nî ®äng vµ chiÕm
dông th cßn phæ biÕn; nhiÒu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn n»m ngoµi kiÓm
so¸t cña nhµ níc; viÖc chi tiªu l·ng phÝ, chi sai môc ®Ých, sai chÕ ®é vÉn kh«ng gi¶m
bít
§Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thùc tiÔn, nh»m t¨ng cêng sù kiÓm so¸t cña nhµ
níc trong viÖc qu¶n lý, dông ng©n s¸ch tµi s¶n quèc gia, ChÝnh phñ ®· ban hµnh
nghÞ ®Þnh sè 70/CP ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1994 t¹o lËp c¬ së ph¸p lý cho kiÓm to¸n nhµ
níc ra ®êi. ViÖc ra ®êi a kiÓm to¸n nhµ níc lµ tÊt yÕu, lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®æi
míi, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ViÖt Nam hiÖn nay, vµ kiÓm to¸n ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña m×nh trong viÖc x¸c minh bµy ý kiÕn thùc
tr¹ng ho¹t ®éng cÇn ®îc kiÓm to¸n b»ng thèng ph¬ng ph¸p thuËt cña kiÓm to¸n
chøng tõ vµ kiÓm to¸n ngoµi chøng tõ do c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t¬ng
xøng thùc hiÖn trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p lý cã hiÖu lùc.
sinh viªn kiÓm to¸n th× viÖc trang cho m×nh mét kiÕn thøc, mét hiÓu
biÕt lÜnh vùc kiÓm to¸n, x¸c ®Þnh ®èi tîng kiÓm to¸n h×nh thµnh ph¬ng ph¸p
kiÓm to¸n trong c¸c nghµnh nghÒ hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕtv« cïng quan träng,
chÝnh v× lý do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kiểm toán 9 10 817