Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
§Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy t¨ng trëng vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ, th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ ph¶i cÇn cã vèn.
Vèn cã hai lo¹i chñ yÕu lµ vèn trong níc vµ vèn níc ngoµi.
§èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, th× vÊn ®Ò thu hót vèn níc ngoµi ®Ó thóc
®Èy t¨ng trëng kinh tÕ lµ yÕu tè v« cïng quan träng vµ ®îc nhiÒu níc quan t©m,
trong ®ã cã níc ta.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, xu híng hoµ nhËp, liªn kÕt gi÷a c¸c níc trªn thÕ
giíi ngµy cµng cao.Do ®ã trong hîp t¸c ®Çu t quèc tÕ thêng cã nhiÒu nguån vèn
kh¸c nhau. Nh×n chung, vèn níc ngoµi ®Çu t vµo trong níc b»ng hai con ®ßng
chÝnh lµ ®êng c«ng céng vµ ®êng t nh©n hoÆc th¬ng m¹i. H×nh thøc ®Çu t qu«c tÕ
chñ yÕu lµ ®Çu t trùc tiÕp (FDI: Foreign Direct Investment); ®Çu t qua thÞ trêng
chøng kho¸n;cho vay cña c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ vµ ng©n hµng níc ngoµi (vay th¬ng m¹i) vµ nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).
Trong ®Ò ¸n m«n häc nµy,em xin ®i vµo vÊn ®Ò träng t©m lµ:
“Kinh nghiÖm thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ë mét sè níc vµ
vËn dông vµo ViÖt Nam”
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n nay,em ®· ®îc sù gãp ý vµ chØ b¶o tËn t×nh
cña GS.TS NguyÔn Thµnh §é. Tuy nhiªn v× cßn giíi h¹n vÒ kiÕn thøc còng nh
thêi gian nªn bµi viÕt nµy cña em kh«ng tr¸nh ®îc thiÕu sãt. KÝnh mong sù gãp ý
cña thÇy!
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç v¨n Th¾ng

1

ch¬ng i:
Lý luËn chung vÒ thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp
níc ngoµi (FDI:Foreign Direct Investment)
I. Vai trß cña FDI ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ.
1.1 Quan ®iÓm cña Lª Nin vµ c¸c nhµ kinh tÕ vÒ FDI.
1.1.1 Quan ®iÓm cña Lª Nin vÒ FDI
Theo Lª Nin, trong giai ®o¹n c¹nh tranh tù do, ®Æc ®iÓm cña chñ nghÜa t
b¶n lµ xuÊt khÈu hµng ho¸, cßn trong giai ®o¹n hiÖn ®¹i lµ xuÊt khÈu t b¶n. ¤ng
cho r»ng: xuÊt khÈu t b¶n lµ mét ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i.
Do t b¶n tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· xuÊt hiÖn hiÖn tîng “ t b¶n thõa “,
thõa so v¬Ý tØ suÊt lîi nhuËn thÊp nÕu ph¶i ®Çu t trong níc, cßn nÕu ®Çu t ra bªn
ngoµi th× tØ suÊt lîi nhuËn sÏ cao h¬n. Theo «ng: “Chõng nµo chñ nghÜa t b¶n vÉn
lµ chñ nghÜa t b¶n, sè t b¶n thõa kh«ng ph¶i dïng ®Ó n©ng cao møc sèng cña
quÇn chóng trong níc ®ã, v× nh thÕ sÏ lµm gi¶m bít lîi nhuËn cña bän t b¶n- mµ
lµ ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn b»ng c¸ch xuÊt khÈu t b¶n ra níc ngoµi, vµo nh÷ng níc
l¹c hËu. Trong c¸c níc l¹c hËu nµy, lîi nhuËn thêng cao v× t b¶n h·y cßn Ýt, gi¸
®Êt ®ai t¬ng ®èi thÊp, tiÒn c«ng h¹, nguyªn liÖu rΔ(1) . XuÊt khÈu t b¶n cã ¶nh hëng tíi nguån vèn ®Çu t cña c¸c níc xuÊt k...
Lêi më ®Çu
§Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy t¨ng trëng
ph¸t triÓn kinh tÕ, th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ ph¶i cÇn cã vèn.
Vèn cã hai lo¹i chñ yÕu lµ vèn trong níc vµ vèn níc ngoµi.
§èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, th× vÊn ®Ò thu hót vèn níc ngoµi ®Ó thóc
®Èy t¨ng trëng kinh yÕu cïng quan träng ®îc nhiÒu níc quan t©m,
trong ®ã cã níc ta.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, xu híng hoµ nhËp, liªn kÕt gi÷a c¸c níc trªn thÕ
giíi ngµy cµng cao.Do ®ã trong hîp t¸c ®Çu t quèc thêng nhiÒu nguån vèn
kh¸c nhau. Nh×n chung, vèn níc ngoµi ®Çu t vµo trong níc ng hai con ®ßng
chÝnh lµ ®êng c«ng céng vµ ®êng t nh©n hoÆc th¬ng m¹i. H×nh thøc ®Çu t qu«c tÕ
chñ yÕu ®Çu t trùc tiÕp (FDI: Foreign Direct Investment); ®Çu t qua thÞ trêng
chøng kho¸n;cho vay cña c¸c ®Þnh chÕ kinh vµ ng©n hµng níc ngoµi (vay th-
¬ng m¹i) vµ nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).
Trong ®Ò ¸n m«n häc nµy,em xin ®i vµo vÊn ®Ò träng t©m lµ:
Kinh nghiÖm thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ë mét níc
vËn dông vµo ViÖt Nam
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n nay,em ®· ®îc sù gãp ý chØ b¶o tËn t×nh
cña GS.TS NguyÔn Thµnh §é. Tuy nhiªn cßn giíi h¹n kiÕn thøc còng nh
thêi gian nªn bµi viÕt nµy cña em kh«ng tr¸nh ®îc thiÕu sãt. KÝnh mong sù gãp ý
cña thÇy!
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç v¨n Th¾ng
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Kinh nghiện thu hút FDI của một số nước 9 10 73