Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: KT tập hợp chi phí SX trong DN SX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn kÕ to¸n

Khoa: Kinh tÕ - qu¶n trÞ kinh doanh

Lêi më ®Çu

NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ xuÊt
hiÖn nh mét ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶
kinh doanh lµ vÊn ®Ò ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh
nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp cñng cè vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn
thÞ trêng.
KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét phÇn quan träng trong kÕ to¸n cña doanh
nghiÖp xÐt trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt cña
doanh nghiÖp ®em l¹i sù tiÕt kiÖm lao ®éng x©y dùng, t¨ng tÝch luü cho nÒn kinh
tÕ vµ phôc vô cho môc ®Ých t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã ®©y
kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò quan t©m chung cña toµn x· héi.
XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc nªn em xin
chän ®Ò tµi "KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt".
Bµi viÕt nµy ®îc hoµn thµnh trªn c¬ së cã tham kh¶o c¸c gi¸o tr×nh kÕ to¸n cña
trêng §HKTQD, §H Ph¬ng §«ng vµ quyÕt ®Þnh 15/2006/Q§-BTC, nhng do
tr×nh ®é lý luËn vµ nhËn thøc cßn h¹n chÕ thßi gian t×m hiÓu cha nhiÒu nen kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt kÝnh mong sù gãp ý cña thÇy c« cho bµi viÕt cña em
®îc hoµn thiÖn h¬n.

SVTH: §ång ThÞ ThuËn

1

GVHD: NguyÔn ThÞ Nô

TiÓu luËn kÕ to¸n

Khoa: Kinh tÕ - qu¶n trÞ kinh doanh

phÇn i
Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt

1. Tæng quan vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n
xuÊt
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh
tÕ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n nh quy luËt cung - cÇu,
quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gi¸ trÞ… Do vËy tån t¹i vµ ph¸t triÓn, qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i ®îc ®Þnh híng vµ tæ chøc theo nh÷ng híng ®· ®Þnh.
TiÒn ®Ò cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn.
§©y lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp. §Ó tæng hîp vµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt nµy,
c«ng cô ®¾c lùc mµ doanh nghiÖp sö dông lµ kÕ to¸n trogn ®ã tr×nh tù tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt.
Sù ph¸t triÓn vÒ quy m«, m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt c¸c doanh
nghiÖp lu«n ®øng tríc mét t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi, mét nhu cÇu
th«ng tin míi. V× vËy, yªu cÇu th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ngµy cµng ph¶i
nhanh chãng, linh ho¹t vµ h...
TiÓu luËn kÕ to¸n Khoa: Kinh tÕ - qu¶n trÞ kinh doanh
Lêi më ®Çu

 !"#$%&'()*%
&'+,-.-/&'
0$#&'1234-
(
5'#2%*/''#&'
6'7'80%2%
&'97':"&0;2<'
..'.2;=#$&'(>'?:"
@A*:'B(
C#DE'#&.3FB/-9
/"KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt"(
G"+'-H=?%'##'I'#
J)5KL>0J)MHJ@*"NOPQRRSPLJTGKU0&'
IVWWFE7EI$9@
#X3?2'?V"@'89
+'H(
SVTH: §ång ThÞ ThuËn GVHD: NguyÔn ThÞ Nô
1
ĐATN ĐỀ ÁN: KT tập hợp chi phí SX trong DN SX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: KT tập hợp chi phí SX trong DN SX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: KT tập hợp chi phí SX trong DN SX 9 10 877