Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Mar XK tại cty giày Thuỵ Khuê

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ kû nµy, níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn
quan träng trong vÊn ®Ò héi nhËp ASEAN (n¨m 1995) APEC (n¨m 1998 cïng
víi viÖc ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n ra nhËp AFTA, WTO vµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt Nam – Hoa kú. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Æc
biÖt rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Do nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, chóng ta kh«ng thÓ th©m nhËp thÞ
trêng ®Æc biÖt lµ thÞ trêng thÕ giíi b»ng nh÷ng mÆt hµng manh món, c«ng
nghÖ thÊp chÊt lîng kÐm vµ cµng kh«ng thÓ chñ quan ¸p ®Æt nh÷ng mÆt hµng
s½n cã trªn thÞ trêng. ChÝnh v× lý do ®ã, ®Ó thµnh c«ng trªn con ®êng kinh
doanh quèc tÕ nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ph¶i
kh«ng ngõng t×m tßi, häc hái, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi cña thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu cã hiÖu qu¶, c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam
®· vµ ®ang ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã mµ vËn dông
c¸c chiÕn lîcMarketing – xuÊt nhËp khÈu ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau. Vµ
trong sè ®ã cã C«ng ty GiÇy Thôy Khuª.
C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt - kinh doanh mÆt
hµng GiÇy dÐp. Hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp mét phÇ kh«ng nhá vµo tæng kim
ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng GiÇy dÐp cña nhµ níc. Song vµi n¨m gÇn ®©y do
chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸ch quan, chñ quan ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña C«ng ty xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, nh tÇm quan träng cña
ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª”
cho bµi tiÓu luËn cña m×nh.
Do ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh vùc v« cïng réng
lín, ho¹t ®éng Marketing – xuÊt khÈu cßn kh¸ míi mÎ, ®Çy phøc t¹p vµ
th¸ch thøc... cho nªn víi n¨ng lùc cña mét sinh viªn t«i kh«ng thÓ nghiªn cøu
tÊt c¶ c¸c néi dung cña ®Ò tµi mµ chØ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng néi dung c¬
b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ Marketing – xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy
Thôy Khuª.

1

PhÇn I
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu
t¹i c«ng ty GiÇy Thôy Khuª
I. Kh¸i niÖm vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng kinh
doanh cña c«ng ty GiÇy Thôy Khuª.

1. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty GiÇy Thôy
Khuª.
C«ng ty GiÇy Thôy Khuª lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së c«ng
nghiÖp Hµ Néi, tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp Qu©n nhu x30, ra ®êi th¸ng 01/1957
chuyªn s¶n xuÊt giÇy v¶i vµ mò cøng cho bé ®éi tr¶i qua nh÷ng cuéc th¨ng
trÇm...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ nµy, níc ta ®· nh÷ng bíc tiÕn
quan träng trong vÊn ®Ò héi nhËp ASEAN (n¨m 1995) APEC (n¨m 1998 cïng
víi viÖc ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n ra nhËp AFTA, WTO vµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt Nam Hoa kú. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp ®ã, §¶ng Nhµ níc ta ®Æc
biÖt rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Do nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, chóng ta kh«ng thÓ th©m nhËp thÞ
trêng ®Æc biÖt thÞ trêng thÕ giíi b»ng nh÷ng t hµng manh món, c«ng
nghÖ thÊp chÊt lîng kÐm cµng kh«ng thÓ chñ quan ¸p ®Æt nh÷ng mÆt hµng
s½n trªn thÞ trêng. ChÝnh do ®ã, ®Ó thµnh c«ng trªn con ®êng kinh
doanh quèc tÕ nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ph¶i
kh«ng ngõng t×m tßi, häc hái, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi cña thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu hiÖu qu¶, c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam
®· vµ ®ang ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã mµ vËn dông
c¸c chiÕn lîcMarketing xuÊt nhËp khÈu ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau.
trong sè ®ã cã C«ng ty GiÇy Thôy Khuª.
C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt - kinh doanh mÆt
hµng GiÇy dÐp. Hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp mét phÇ kh«ng nhá vµo tæng kim
ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng GiÇy dÐp cña nhµ níc. Song vµi n¨m gÇn ®©y do
chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c nh©n kh¸ch quan, chñ quan ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña C«ng ty xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, nh tÇm quan träng cña
ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu.
XuÊt ph¸t yªu cÇu trªn em ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª
cho bµi tiÓu luËn cña m×nh.
Do ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh vùc v« cïng réng
lín, ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu cßn kh¸ míi mÎ, ®Çy phøc t¹p
th¸ch thøc... cho nªn víi n¨ng lùc cña mét sinh viªn t«i kh«ng thÓ nghiªn cøu
tÊt c¸c néi dung cña ®Ò tµi chØ tËp trung nghiªn cøu nh÷ng néi dung
b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy
Thôy Khuª.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Mar XK tại cty giày Thuỵ Khuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Mar XK tại cty giày Thuỵ Khuê - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Mar XK tại cty giày Thuỵ Khuê 9 10 355