Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng đào tạo và QL

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

PhÇn më ®Çu
Tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, níc ta ph¶i tiÕn hµnh
®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ th× míi cã thÓ tr¸nh tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ.
Trong qu¸ tr×nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã mét lùc lîng nµo ®ã ®Ó dÉn d¾t nÒn kinh
tÕ ®i theo ®óng híng vµ ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Æt
ra, gióp chóng ta hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi
hiÖn nay. Lùc lîng ®ã chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, hä cã mét vai trß
rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Nhng hiÖn nay ë níc ta vÉn cha x©y dùng ®îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái vÒ tr×nh ®é
vµ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ ®ñ vÒ sè lîng, muèn kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®ã
chóng ta ph¶i cã sù t¸c ®éng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý
kinh tÕ. Do ®ã lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n
lý kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt hiÖn nay.
§Ò ¸n m«n häc cña em: “N©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé
qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay” víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ
båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã em xin phÐp ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé
qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.
§Ó lµm râ ®îc c¸c vÊn ®Ò trong viÖc ®µo t¹o vµ båi dìng, em ®· sö dông rÊt
nhiÒu c¸c tµi liÖu nh s¸ch, gi¸o tr×nh, thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c thÇy trong trêng. Bªn c¹nh ®ã em cßn thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån kh¸c nh b¸o, t¹p chÝ...
§Ò ¸n nµy bao gåm mét sè néi dung sau:
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n
bé qu¶n lý kinh tÕ.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.
- Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o vµ båi dìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.

NguyÔn ThÞ H¶i Hµ

Líp: QLKT 43B

§Ò ¸n m«n häc
Do tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi nghiªn cøu cña em cã thÕ cßn cã rÊt nhiÒu thiÕu
sãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn
h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Mai V¨n Bu ®· gióp ®ì em
trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

NguyÔn ThÞ H¶i Hµ

Líp: QLKT 43B

§Ò ¸n m«n häc
Ch¬ng I

Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt lîng
C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ
I.

Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.

1. Kh¸i niÖm vÒ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
ë mçi quèc gia kh¸c nhau th× viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng ch...
§Ò ¸n m«n häc
PhÇn më ®Çu
Tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸ héi nhËp kinh quèc tÕ, níc ta ph¶i tiÕn hµnh
®æi míi më cöa nÒn kinh th× míi thÓ tr¸nh tôt hËu xa h¬n kinh tÕ.
Trong qu¸ tr×nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã mét lùc lîng nµo ®ã ®Ó dÉn d¾t nÒn kinh
®i theo ®óng híng ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu §¶ng Nhµ níc ta ®· ®Æt
ra, gióp chóng ta hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi
hiÖn nay. Lùc lîng ®ã chÝnh lµ ®éi ngò c¸nqu¶n lý kinh tÕ, hämét vai trß
rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinhcña ®Êt níc. Nhng hiÖn nay ë n-
íc ta vÉn cha x©y dùng ®îc mét ®éi ngò c¸n qu¶n kinh tÕ giái tr×nh ®é
n¨ng lùc chuyªn m«n ®ñ lîng, muèn kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®ã
chóng ta ph¶i t¸c ®éng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng c¸n qu¶n
kinh tÕ. Do ®ã lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o båi dìng c¸n qu¶n
lý kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt hiÖn nay.
§Ò ¸n m«n häc cña em: N©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o båi dìng c¸n
qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nayvíi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ
båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã em xin phÐp ®a
ra mét gi¶i pp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o båi dìng c¸n
qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay.
§Ó lµm ®îc c¸c vÊn ®Ò trong viÖc ®µo t¹o båi dìng, em ®· dông rÊt
nhu ci liÖu nh ch, gi¸o tr×nh, thµnh qu nghiªn cøu cñac thÇy trong tr-
êng. n c¹nh ®ã em cßn thu tp th«ng tin tõ c¸c nguån kh¸c nh o, p c...
§Ò ¸n nµy bao gåm mét sè néi dung sau:
- Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò luËn c¬ b¶n chÊt lîng ®µo t¹o båi dìng c¸n
bé qu¶n lý kinh tÕ.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë n-
íc ta hiÖn nay.
- Ch¬ng III : Mét sè gi¶i pp nh»m n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o båi dìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng đào tạo và QL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng đào tạo và QL - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao chất lượng đào tạo và QL 9 10 653