Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành cafe VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi Më ®Çu
sau 15 n¨m ®æi míi, ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ
quan träng, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, t¹o ra ®îc khèi lîng n«ng
s¶n kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong níc mµ cßn cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao
mang vÒ hµng tØ ®« la. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng trëng liªn tôc víi tèc ®é
cao vµ æn ®Þnh, h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh s¶n xuÊt hµng ho¸ víi
quy m« lín. Sù ph¸t triÓn nhanh cña ngµnh n«ng nghiÖp ®· n©ng cao vÞ thÕ
cña ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ, gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng
nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n chñ
lùc, cµ phª ViÖt Nam cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt cao, hµng n¨m thu vÒ hµng tr¨m
triÖu ®« la tõ viÖc xuÊt khÈu, mang l¹i nguån thu nhËp æn ®Þnh, thêng xuyªn
cho mét nhãm ®«ng d©n c ë n«ng th«n, trung du vµ miÒn nói. Tuy nhiªn, bªn
c¹nh nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh, ngµnh cµ phª vÉn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ ¶nh
hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Do ®ã, lµm sao ph¸t huy hÕt néi lùc, hÕt lîi
thÕ ®Ó cµ phª ViÖt Nam cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng thÕ giíi
vÉn lµ mét c©u hái bÊt cËp cÇn cã lêi gi¶i ®¸p.
®Ò tµi “Gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh cµ
phª ViÖt Nam “ mµ em chän lµ mét ®ãng gãp nhá ý kiÕn cña b¶n th©n mong
gãp phÇn gi¶i quyÕt c©u hái ®ã.
Tuy ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn tiÕp cËn víi c¸ch thøc viÕt ®Ò ¸n m«n chuyªn
ngµnh, nhng díi sù híng dÉn tËn t×nh cña Ths NguyÔn §×nh Trung, em ®·
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy!
Sinh viªn thùc hiÖn
T¹ ThÞ B×nh Minh

I.

thùc chÊt vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh
tranh.

1

I.1 kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh
C¹nh

tranh

lµ

mét

trong

nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ trêng, lµ n¨ng lùc ph¸t triÓn cña kinh tÕ
thÞ trêng. C¹nh tranh cã thÓ ®îc hiÓu lµ sù ganh ®ua nhau gi÷a c¸c nhµ doanh
nghiÖp trong viÖc giµnh mét nh©n tè s¶n xuÊt hoÆc kh¸ch hµng nh»m n©ng
cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng, ®Ó ®¹t ®îc mét môc tiªu kinh doanh cô
thÓ.
Quan ®iÓm ®Çy ®ñ vÒ c¹nh tranh cã thÓ ®îc nh×n nhËn nh sau:” c¹nh
tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh
víi nhau dùa trªn chÕ ®é së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt nh»m ®¹t ®îc
nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô cã lîi nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thóc
®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.”

I.2. Kh¸i niÖm kh¶ n¨ng c¹nh tranh.
HiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng
vµ thÞ trêng ngµy cµng ®îc më réng th× cÇn ph¶i cã mét tiÒm lùc ®ñ m¹nh ®Ó
cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C¸i ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét
doan...
Lêi Më ®Çu
sau 15 n¨m ®æi míi, ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín
quan träng, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, t¹o ra ®îc khèi lîng n«ng
s¶n kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong níc cßn gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao
mang hµng ®« la. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng trëng liªn tôc víi tèc ®é
cao æn ®Þnh, h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh s¶n xuÊt hµng ho¸ víi
quy lín. ph¸t triÓn nhanh cña ngµnh n«ng nghiÖp ®· n©ng cao thÕ
cña ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ, gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng
nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n chñ
lùc, cµ phª ViÖt Nam cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt cao, hµng n¨m thu vÒ hµng tr¨m
triÖu ®« la viÖc xuÊt khÈu, mang l¹i nguån thu nhËp æn ®Þnh, thêng xuyªn
cho mét nhãm ®«ng d©n c ë n«ng th«n, trung du vµ miÒn nói. Tuy nhiªn, bªn
c¹nh nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh, ngµnh phª vÉn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ ¶nh
hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Do ®ã, lµm sao ph¸t huy hÕt néi lùc, hÕt lîi
thÕ ®Ó cµ phª ViÖt Nam thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng thÕ giíi
vÉn lµ mét c©u hái bÊt cËp cÇn cã lêi gi¶i ®¸p.
®Ò tµi “Gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh cµ
phª ViÖt Nam “ mµ em chän lµ mét ®ãng gãp nhá ý kiÕn cña b¶n th©n mong
gãp phÇn gi¶i quyÕt c©u hái ®ã.
Tuy ®©y lÇn ®Çu tiªn tiÕp cËn víi c¸ch thøc viÕt ®Ò ¸n m«n chuyªn
ngµnh, nhng díi híng dÉn tËn t×nh cña Ths NguyÔn §×nh Trung, em ®·
hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy!
Sinh viªn thùc hiÖn
T¹ ThÞ B×nh Minh
I. thùc chÊt vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh
tranh.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành cafe VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành cafe VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành cafe VN 9 10 362