Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, héi nhËp ®· trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu, mét níc kh«ng
thÓ ph¸t triÓn nÕu kh«ng tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §øng tríc t×nh
h×nh ®ã, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã c¬ héi ®Çu t, ph¸t triÓn. Nhng ®èi víi
doanh nghiÖp võa vµ nhá, ngoµi nh÷ng c¬ héi cßn rÊt nhiÒu nh÷ng th¸ch
thøc, do quy m« võa vµ nhá nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp, cã nguy c¬ bÞ ph¸
s¶n tríc c¸c doanh nghiÖp lín vµ tríc c¸c ®èi thñ nÆng ký tõ níc ngoµi. Bªn
c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá l¹i ®ãng mét vai trß rÊt quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, hµng n¨m gãp phÇn lín vµo GDP cña c¶ níc.
Víi vai trß rÊt lín, nhng l¹i ®øng tríc nhiÒu khã kh¨n, em kh«ng khái b¨n
kho¨n vÒ kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nã. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ
nhá ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ” ®Ó lµm ®Ò ¸n
cña m×nh.
§Ó gi¶i quyÕt ®Ò tµi nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng néi dung sau:
- Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
võa vµ nhá.
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp
võa vµ nhá ë viÖt nam hiÖn nay
- Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh
nghiÖp
Trong ph¹m vi cña ®Ò ¸n m«n häc, em xin tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n
gän ý kiÕn cña m×nh, hy väng sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo viÖc n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.

SV: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc

1

Líp QLKT 42A

§Ò ¸n m«n häc

Ch¬ng I :
c¬ së lý luËn vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp võa vµ nhá
I. Héi nhËp thÞ trêng thÕ giíi:

1. Sù cÇn thiÕt cña héi nhËp:
1.1. Kh¸i niÖm héi nhËp:
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ sù g¾n kÕt nÒn kinh tÕ cña mét níc vµo
c¸c tæ chøc quèc tÕ khu vùc vµ toµn cÇu, trong ®ã c¸c thµnh viªn quan hÖ víi
nhau theo nh÷ng quy ®Þnh chung.
1.2. Xu thÕ thÕ giíi:
Ngay tõ nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh
tÕ thÕ giíi ®· chÞu sù t¸c ®éng s©u s¾c cña mét lo¹t nh÷ng xu thÕ míi. §ã lµ
xu thÕ ph¸t triÓn c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu
ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi vµ xu thÕ chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i gióp
cho lùc lîng s¶n xuÊt ®îc quèc tÕ ho¸ cao ®é. Th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn
m¹nh mÏ vµ ngµy cµng gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc t¨ng trëng kinh
tÕ thÕ giíi. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña thÕ giíi ®· t¨ng tõ 50 tû
USD trong ®Çu nh÷ng n¨m 50 lªn h¬n 5500 tû USD n¨m 1999; tèc ®é t¨ng
trëng mËu dÞch thÕ giíi t¨ng b×nh qu©n tõ 1,2 ®Õn 1,5 lÇn so víi tèc ®é t¨ng
trëng kinh t...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, héi nhËp ®· trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu, mét níc kh«ng
thÓ ph¸t triÓn nÕu kh«ng tham gia héi nhËp kinh quèc tÕ. §øng tríc t×nh
h×nh ®ã, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã c¬ héi ®Çu t, ph¸t triÓn. Nhng ®èi víi
doanh nghiÖp võa nhá, ngoµi nh÷ng c¬ héi cßn rÊt nhiÒu nh÷ng th¸ch
thøc, do quy m« võa vµ nhá nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp, cã nguy c¬ bÞ ph¸
s¶n tríc c¸c doanh nghiÖp lín tríc c¸c ®èi thñ nÆng níc ngoµi. Bªn
c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp võa nhá l¹i ®ãng mét vai t rÊt quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, hµng n¨m gãp phÇn lín vµo GDP cña c níc.
Víi vai trß rÊt lín, nhng l¹i ®øng tríc nhiÒu khã kh¨n, em kh«ng khái b¨n
kho¨n kh¶ n¨ng tån t¹i ph¸t triÓn cña nã. §ã do em chän ®Ò tµi:
Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa
nhá ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc ®Ó lµm ®Ò ¸n
cña m×nh.
§Ó gi¶i quyÕt ®Ò tµi nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng néi dung sau:
- Ch ¬ng I : luËn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
võa vµ nhá.
- Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp
võa vµ nhá ë viÖt nam hiÖn nay
- Ch ¬ng III : Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh
nghiÖp
Trong ph¹m vi cña ®Ò ¸n m«n häc, em xin tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n
gän ý kiÕn cña m×nh, hy väng ®ãng p mét phÇn nhá vµo viÖc n©ng cao
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
SV: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc Líp QLKT 42A
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các DN vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập 9 10 551