Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược XK

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MôoC LôC
Trang
Më ®Çu

2

PhÇn 1: VÞ trÝ cña ngµnh thuû s¶n trong chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu
1.1

Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh thuû s¶n .

4

1.1.1

Lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n

5

1.1.2

Nh÷ng th¸ch thøc cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam

7

1.2
Chñ tr¬ng ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n híng vÒ xuÊt khÈu
1.3
ThÞ trêng thuû s¶n quèc tÕ vµ nh÷ng c¬ héi cho xuÊt khÈu
thuû s¶n ViÖt nam
1.3.1 ThÞ trêng thuû s¶n thÕ giíi

7
10
11

1.3.2

Mü-thÞ trêng thuû s¶n ®Çy tiÒm n¨ng

12

1.3.3

HiÖp ®Þnh th¬nh m¹i ViÖt-Mü

13

1.3.3.1

Nh÷ng c¬ héi chñ yÕu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña

13

ViÖt nam
1.3.3.2

Th¸ch thøc

14

PhÇn 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü
trong thêi gian qua
2.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n cña ViÖt nam
16
2.2. T×nh h×nh xuÊt khÈu chung cña thuû s¶n ViÖt nam
16
2.3 Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang thÞ trêng Mü
18
2.4 Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n trong xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt
20
nam sang thÞ trêng Mü
PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang
thÞ trêng Mü
3.1 Dù b¸o kh¶ n¨ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang thÞ trêng Mü
trong nh÷ng n¨m tíi
3.2 Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang thÞ
trêng Mü
1

24
24

3.2.1 Gi¶i ph¸p mang tÇm vÜ m«
3.2.2 Gi¶i ph¸p cÊp doanh nghiÖp .
KÕt luËn

24
25
28

Më ®Çu
Trong 10 n¨m thùc hiÖn chiÕn lîc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ- x· héi
1991-2010, n«ng nghiÖp níc ta cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo nh÷ng th¾ng
lîi chung cña sù nghiÖp ®æi míi, lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù æn ®Þnh ®Ó ph¸t
triÓn cña nh÷ng n¨m tiÕp theo, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng thµnh tùu næi
bËt vÒ xuÊt khÈu thuû s¶n. Víi ph¬ng ch©m xuÊt khÈu ®Ó t¨ng trëng kinh tÕ, 10
n¨m qua xuÊt khÈu thuû s¶n níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, cho ®Õn
nay c¸c mÆt hµng thuû s¶n xuÊt khÈu cã tèc ®é t¨ng trëng, còng nh tû träng kh¸
cao trong c¬ cÊu xuÊt khÈu cña ViÖt nam , kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n chiÕm
kho¶ng 18% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc vµ lµ mét trong nh÷ng nguån
thu ngo¹i tÖ chñ yÕu cña níc ta. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ níc ta cßn ®ang ë
giai ®o¹n ®Çu cña q0u¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ gi¸ trÞ xuÊt khÈu
hµng ho¸ c«ng nghiÖp cßn thÊp th× viÖc kh«ng ngõng t¨ng nhanh gi¸ trÞ xuÊt
khÈu hµng ho¸ thuû s¶n cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ víi hiÖn t¹i mµ cho c¶
t¬ng lai.
Hµng thuû s¶n ViÖt nam hiÖn ®· cã mÆt trªn 60 quèc gia vµ Mü lµ mét trong
nh÷ng b¹n hµng lín nhÊt cña ViÖt nam trong lÜnh vùc nµy. Mü lµ mét quèc gia
nhËp khÈu lín thø hai ...
MôoC LôC
Trang
Më ®Çu 2
PhÇn 1: VÞ trÝ cña ngµnh thuû s¶n trong chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu
1.1 Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh thuû s¶n . 4
1.1.1 Lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n 5
1.1.2 Nh÷ng th¸ch thøc cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam 7
1.2 Chñ tr¬ng ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n híng vÒ xuÊt khÈu 7
1.3 ThÞ trêng thuû s¶n quèc tÕ vµ nh÷ng c¬ héi cho xuÊt khÈu 10
thuû s¶n ViÖt nam
1.3.1 ThÞ trêng thuû s¶n thÕ giíi 11
1.3.2 Mü-thÞ trêng thuû s¶n ®Çy tiÒm n¨ng 12
1.3.3 HiÖp ®Þnh th¬nh m¹i ViÖt-Mü 13
1.3.3.1 Nh÷ng c¬ héi chñ yÕu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña 13
ViÖt nam
1.3.3.2 Th¸ch thøc 14
PhÇn 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ trêng Mü
trong thêi gian qua
2.1 T×nh h×nh s¶n xuÊt nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n cña ViÖt nam 16
2.2. T×nh h×nh xuÊt khÈu chung cña thuû s¶n ViÖt nam 16
2.3 Thùc tng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang thÞ trêng Mü 18
2.4 Nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n trong xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt 20
nam sang thÞ trêng Mü
PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang
thÞ trêng Mü
3.1 Dù b¸o kh¶ n¨ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang thÞ trêng Mü 24
trong nh÷ng n¨m tíi
3.2 Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam sang thÞ 24
trêng Mü
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược XK - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Nghành thuỷ sản VN trong chiến lược XK 9 10 976