Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: ODA

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸(CNH), hiÖn ®¹i ho¸(H§H) ®Êt níc víi môc
tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp ®· ®i ®îc mét chÆng ®êng kh¸ dµi. Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua
chóng ta cã thÓ thÊy r»ng chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo:
tèc ®é t¨ng trëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t trªn 7%, ®êi sèng cña nh©n
d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao vµ kh«ng nh÷ng ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu vÒ
mÆt kinh tÕ mµ c¸c mÆt cña ®êi sèng v¨n ho¸- x· héi, gi¸o dôc, y tÕ còng ®îc n©ng cao râ rÖt, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh, an ninh- quèc phßng ®îc gi÷
v÷ng, c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ngµy cµng ®îc më réng. §¹t ®îc
nh÷ng thµnh c«ng ®ã bªn c¹nh sù khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong níc th× sù hç trî tõ bªn ngoµi còng ®ãng mét vai trß quan träng vµ trong ®ã
viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc(ODA) cña c¸c quèc gia vµ tæ chøc quèc tÕ gi÷
vai trß chñ ®¹o. Thùc tÕ tiÕp nhËn, sö dông vèn vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n
ODA thêi gian qua cho thÊy ODA thùc sù lµ mét nguån vèn quan träng ®èi
víi ph¸t triÓn ®Êt níc, ODA ®· gióp chóng ta tiÕp cËn, tiÕp thu nh÷ng thµnh
tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®iÒu chØnh c¬
cÊu kinh tÕ vµ t¹o ra hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi t¬ng ®èi hiÖn
®¹i. Tuy vËy, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trë thµnh níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020
chóng ta cÇn ph¶i huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a c¸c nguån lùc cho
ph¸t triÓn, trong ®ã ODA cã mét vai trß quan träng. Do ®ã, mét c©u hái ®îc
®Æt ra lµ liÖu chóng ta cã thÓ huy ®éng ®îc nhiÒu h¬n vµ sö dông hiÖu qu¶
h¬n nguån vèn ODA kh«ng? Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ngay ®iÒu ®ã lµ hoµn toµn
cã thÓ. VËy nh÷ng gi¶i ph¸p nµo cÇn ®îc xóc tiÕn thùc hiÖn ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông ODA?.
Víi mong muèn gi¶i ®¸p ®îc c©u hái trªn vµ cã mét c¸i nh×n s©u h¬n, toµn
diÖn h¬n vÒ ODA. V× vËy, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi:” ODA nguån
vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn ë ViÖt Nam - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” ®Ó thùc hiÖn
®Ò ¸n m«n häc cña m×nh.
§Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« Ph¹m ThÞ Thªu ®·
®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quÝ b¸u vµ híng dÉn em thùc hiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho
em tiÕp cËn s©u h¬n, toµn diÖn h¬n vÒ ODA, n©ng cao nhËn thøc, kh¶ n¨ng
lý luËn vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò.

Ch¬ng i

nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ oda
i) Nguån vèn oda
1) Nguån gèc ra ®êi cña ODA
Qu¸ tr×nh lÞch sö cña ODA cã thÓ ®îc tãm lîc nh sau:
Sau ®¹i chiÕn thÕ giíi thø II c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®· tho¶ thuËn vÒ
sù trî gióp díi d¹ng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i hoÆc cho vay víi ®iÒu kiÖm u
®·i cho c¸c...
Lêi më ®Çu
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸(CNH), hiÖn ®¹i ho¸(H§H) ®Êt níc víi môc
tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp ®· ®i ®îc mét chÆng ®êng kh¸ dµi. Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua
chóng tathÓ thÊy r»ng chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸nghµo:
tèc ®é t¨ng trëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t trªn 7%, ®êi sèng cña nh©n
d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao kh«ng nh÷ng ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu
mÆt kinh tÕ mµ c¸c mÆt cña ®êi sèng v¨n ho¸- x· héi, gi¸o dôc, y tÕ còng ®-
îc n©ng cao râ rÖt, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh, an ninh- quèc phßng ®îc gi÷
v÷ng, c¸c mèi quan hîp t¸c quèc ngµy cµng ®îc réng. §¹t ®îc
nh÷ng thµnh c«ng ®ã bªn c¹nh sù khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong n-
íc th× trî bªn ngoµi còng ®ãng mét vai trß quan träng trong ®ã
viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc(ODA) cña c¸c quèc gia vµ tæ chøc quèc tÕ gi÷
vai trß c ®¹o. Thùc tÕ tiÕp nhËn, sö dông vèn thùc hiÖn c¸c ¸n
ODA thêi gian qua cho thÊy ODA thùc sù lµ mét nguån vèn quan träng ®èi
víi ph¸t triÓn ®Êt níc, ODA ®· gióp chóng ta tiÕp cËn, tiÕp thu nh÷ng thµnh
tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®iÒu chØnh
cÊu kinh t¹o ra thèng c¬ h¹ tÇng kinh tÕ- héi t¬ng ®èi hiÖn
®¹i. Tuy vËy, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trë thµnh níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020
chóng ta cÇn ph¶i huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a c¸c nguån lùc cho
ph¸t triÓn, trong ®ã ODA cã mét vai trß quan träng. Do ®ã, mét c©u hái ®îc
®Æt ra liÖu chóng ta thÓ huy ®éng ®îc nhiÒu h¬n dông hiÖu qu¶
h¬n nguån vèn ODA kh«ng? thÓ kh¼ng ®Þnh ngay ®iÒu ®ã hoµn toµn
thÓ. VËy nh÷ng gi¶i ph¸p nµo cÇn ®îc xóc tiÕn thùc hiÖn ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông ODA?.
Víi mong muèn gi¶i ®¸p ®îc c©u hái trªn mét c¸i nh×n s©u h¬n, toµn
diÖn h¬n ODA. vËy, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi:” ODA nguån
vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn ë ViÖt Nam - thùc tr¹ng gi¶i ph¸p” ®Ó thùc hiÖn
®Ò ¸n m«n häc cña m×nh.
§Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ph¹m ThÞ Thªu ®·
®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn quÝ b¸u vµ híng dÉn em thùc hiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho
em tiÕp cËn s©u h¬n, toµn diÖn h¬n ODA, n©ng cao nhËn thøc, kh¶ n¨ng
lý luËn vµ ph©n tÝch vÊn ®Ò.
ĐATN ĐỀ ÁN: ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: ODA - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: ODA 9 10 285