Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích quan hệ hợp tác VN - EU trên lĩnh vực dệt may

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
ThËp niªn cuèi cña thÕ kû XX ®· chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi lín lao
trªn thÕ giíi. Nh÷ng tiÕn bé vît bËc cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng
nghÖ cµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trªn thÕ giíi
diÔn ra m¹nh mÏ h¬n xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c ph¸p triÓn ®ang ngµy
cµng trë thµnh xu thÕ chñ yÕu chi phèi quan hÖ ngo¹i giao c¸c níc.
Trong thÕ giíi ngµy cµng tuú thuéc lÉn nhau nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn, giao
lu kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m t¨ng cêng sù hiÓu biÕt ®Ó hîp t¸c v× lîi Ých
d©n téc ®ang trë nªn cÊp thiÕt . Víi mét m«i trêng quèc tÕ thuËn lîi nh
vËy, Quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· cã ®IÒu kiÖn chuyÓn sang mét giai
®o¹n míi ®Çy triÓn väng c¶ ViÖt Nam vµ EU ®Òu cã chung l¬Þ Ých trong
viÖc më réng vµ t¨ng cêng quan hÖ h÷u nghÞ trªn c¸c lÜnh vùc .
EU lµ mét trung t©m chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, ®ãng vai trß quan träng
kh«ng chØ ë Ch©u ¢u, mµ cßn c¶ trªn toµn thÕ giíi . EU cã tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, cã nguån dù tr÷ ngo¹i tÖ m¹nh vµ lµ nguån
viÖn trî lín cho ViÖt Nam . EU cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi .
Víi ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸
c¸c quan hÖ quèc tÕ, ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn, t¹o m«i trêng quèc tÕ
thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ ®Êt níc gãp
phÇn b¶o ®¶m hoµ b×nh, æn ®Þnh , an ninh vµ ph¸p triÓn trong khu vùc
còng nh trªn thÕ giíi .
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th¬ng m¹i ViÖt NamLiªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó ®¹t môc ®Ých trªn ®©y,
bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn .
Ch¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU )
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng th¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜng vùc dÖt
may .
Ch¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong
lÜnh vùc dÖt may .

Ch¬ng 1

Mét vµI nÐt vÒ liªn minh ch©u ©u(eu)

Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay trong nÒn kinh tÕ thÕ
giíi xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh liªn kÕt kinh tÕ . Trong ®ã liªn minh
Ch©u ¢u ( céng ®ång Ch©u ¢u – EU tríc ®©y ) lµ khèi liªn kÕt kinh tÕ
h×nh thµnh sím nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Tríc ngìng cöa cña thÕ kû
21, víi GDP kho¶ng 8500 tû USD, d©n sè kho¶ng 375 triÖu ngêi chiÕm
gi÷ kho¶ng 40-50% s¶n lëng c«ng nghiÖp cña c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn
EU ®ang trë thµnh mét cùc rÊt m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi .

1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña liªn minh Ch©u ¢u .
Ngay tõ thêi Sacl¬ ®¹i ®Õ thuéc ®Õ chÕ La M· ( TK8 – Sau c«ng
nguyªn ) nh÷ng m¬ tëng vÒ thèng nhÊt Ch©u ¢u ®· ®îc h×nh thµnh .
Tuy nhiªn trong mét thêi gian dµi , ý ®å thèng nhÊt...
Lêi më ®Çu
ThËp niªn cuèi a t XX ®· chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi lín lao
trªn thÕ giíi. Nh÷ng tiÕn bé vît bËc cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng
nghÖ cµng tc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trªn thÕ giíi
diÔn ra m¹nh h¬n xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c ph¸p triÓn ®ang ngµy
cµng trë thµnh xu thÕ chñ yÕu chi phèi quan ngo¹i giao c¸c níc.
Trong thÕ giíi ngµy cµng tuú thuéc lÉn nhau nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn, giao
lu kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m t¨ng cêng hiÓu biÕt ®Ó hîp t¸c lîi Ých
d©n téc ®ang trë nªn cÊp thiÕt . Víi mét m«i trêng quècthuËn lîi nh
vËy, Quan ViÖt Nam EU ®· cã ®IÒu kiÖn chuyÓn sang mét giai
®o¹n míi ®Çy triÓn väng c¶ ViÖt Nam vµ EU ®Òu cã chung l¬Þ Ých trong
viÖc më réng vµ t¨ng cêng quan hÖ h÷u nghÞ trªn c¸c lÜnh vùc .
EU lµ mét trung t©m chÝnh trÞ kinh tÕ, ®ãng vai trß quan träng
kh«ng chØ ë Ch©u ¢u, cßn trªn toµn thÕ giíi . EU cã tr×nh ®é
khoa häc thuËt hiÖn ®¹i, nguån tr÷ ngo¹i m¹nh nguån
viÖn trî lín cho ViÖt Nam . EU ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu
ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi .
Víi ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc p, chñ, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸
c¸c quan quèc tÕ, ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn, o m«i trêng quèc tÕ
thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕhéib¶o vÖ ®Êt níc gãp
phÇn b¶o ®¶m hoµ b×nh, æn ®Þnh , an ninh ph¸p triÓn trong khu vùc
còng nh trªn thÕ giíi .
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th¬ng m¹i ViÖt Nam-
Liªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó ®¹t môc ®Ých trªn ®©y,
bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn .
Ch¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU )
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng th¬ng m¹i ViÖt Nam EU trong lÜng vùc dÖt
may .
Ch¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th¬ng m¹i ViÖt Nam EU trong
lÜnh vùc dÖt may .
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích quan hệ hợp tác VN - EU trên lĩnh vực dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích quan hệ hợp tác VN - EU trên lĩnh vực dệt may - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích quan hệ hợp tác VN - EU trên lĩnh vực dệt may 9 10 336