Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong c¸c ngµnh kinh tÕ cña mét quèc gia th× du lÞch ®îc coi lµ ngµnh
c«ng nghiÖp kh«ng khãi. Mçi n¨m du lÞch ®em l¹i mét kho¶n thu hµng triÖu
®« la cho ®Êt níc. Ho¹t ®éng du lÞch ®· gãp phÇn lµm ®ßn bÈy thóc ®Èy sù
ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
C¸c níc cã nÒn du lÞch ph¸t triÓn nh Trung Quèc, Th¸i Lan, Mü... mçi
n¨m thu hót hµng triÖu kh¸ch du lÞch trªn toµn thÕ giíi. ë ViÖt Nam ngµnh du
lÞch ®îc coi lµ ngµnh kinh tÕ cßn non trÎ nhng ®ang lµ mét ngµnh cã triÓn
väng, ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi. Sù tham gia ngµy mét ®«ng ®¶o h¬n cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c
ngµnh, c¸c cÊp trong níc, níc ngoµi cïng ®Çu t vµo x©y dùng kinh doanh du
lÞch, ®a du lÞch ViÖt Nam ®i lªn.
Tuy nhiªn còng ph¶i nh×n nhËn mét thùc tÕ r»ng du lÞch ®ang trªn ®µ
ph¸t triÓn nhng vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n; h×nh thøc du lÞch cßn kÐm ®a
d¹ng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt chøa ®¹t nh÷ng tiªu chuÈn cÇn thiÕt... HÖ thèng
kh¸ch s¹n ë Hµ Néi lµ mét vÝ dô, vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kú 90 cã mét bµi
to¸n khã ®Æt ra ®èi víi nh÷ng nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n ®ã lµ t×nh tr¹ng d
thõa buång mét c¸ch t¬ng ®èi vÒ c¬ së lu tr÷. Sè buång ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ
t¨ng m¹nh tõ n¨m 1992 ®Õn 2000 song ngîc víi nã lµ sù gi¶m sót cña lîng
kh¸ch quèc tÕ.
NhiÒu kh¸ch s¹n ®Ó thu hót kh¸ch cho c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh
®· ph¶i gi¶m m¹nh gi¸ buång hoÆc nghØ kinh doanh do kh«ng cã hiÖu qu¶
kinh doanh, qui m« qu¸ nhá kh«ng phï hîp, c«ng suÊt buång qu¸ thÊp...
Mét m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, mét xu thÕ míi cña lÜnh vùc kinh
doanh kh¸ch s¹n ®· ®Æt ra cho nh÷ng «ng chñ kh¸ch s¹n mét c©u hái lín: lµm
sao ®Ó tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ gi¶i ®¸p ®îc c©u hái mµy cÇn
ph¶i ph©n tÝch kÜ lìng c¸c nh©n tè tõ bªn ngoµi vµ c¸c nh©n tè bªn trong ®Ó cã
thÓ ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong kinh doanh. X©y dùng nh÷ng
kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tríc m¾t vµ l©u dµi cã tÝnh kh¶ thi cao ®em l¹i doanh thu
vµ lîi nhuËn cao nh÷ng nh©n tè gióp cho sù tån t¹i cña kh¸ch s¹n.
1

Kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n ra ®êi vµ ph¸t triÓn
cïng víi nh÷ng bíc th¨ng trÇm cña ngµnh du lÞch. §èi tîng kinh doanh cña
kh¸ch s¹n lµ kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc, nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y kh¸ch
s¹n ®· giµnh ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc kinh doanh cña
m×nh.
Lµ mét sinh viªn kinh tÕ chuyªn ngµnh thèng kª sau khi hoµn thµnh
m«n häc “Lý thuyÕt thèng kª” em muèn vËn dông nã ®Ó ph©n tÝch biÕn ®éng
doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng Nhu...
Lêi nãi ®Çu
Trong c¸c ngµnh kinh cña mét quèc gia th× du lÞch ®îc coi ngµnh
c«ng nghiÖp kh«ng khãi. Mçi n¨m du lÞch ®em l¹i mét kho¶n thu hµng triÖu
®« la cho ®Êt níc. Ho¹t ®éng du lÞch ®· gãp phÇn lµm ®ßn bÈy thóc ®Èy sù
ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
C¸c níc nÒn du ch ph¸t triÓn nh Trung Quèc, Th¸i Lan, Mü... mçi
n¨m thu hót hµng triÖu kh¸ch du lÞch trªn toµn thÕ giíi. ë ViÖt Nam ngµnh du
lÞch ®îc coi ngµnh kinh cßn non trÎ nhng ®ang mét ngµnh triÓn
väng, ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi. Sù tham gia ngµy mét ®«ng ®¶o h¬n cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c
ngµnh, c¸c cÊp trong níc, níc ngoµi cïng ®Çu t vµo x©y dùng kinh doanh du
lÞch, ®a du lÞch ViÖt Nam ®i lªn.
Tuy nhiªn còng ph¶i nh×n nhËn mét thùc r»ng du lÞch ®ang trªn ®µ
ph¸t triÓn nhng vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n; h×nh thøc du lÞch cßn kÐm ®a
d¹ng, vËt chÊt kü thuËt chøa ®¹t nh÷ng tiªu chuÈn cÇn thiÕt... HÖ thèng
kh¸ch s¹n ë Néi mét dô, vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp 90 mét bµi
to¸n khã ®Æt ra ®èi víi nh÷ng nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n ®ã t×nh tr¹ng d
thõa buång mét c¸ch t¬ng ®èi vÒsë lu tr÷.buång ®¹t tiªu chuÈn quèc
t¨ng m¹nh n¨m 1992 ®Õn 2000 song ngîc víi sù gi¶m sót cña lîng
kh¸ch quèc tÕ.
NhiÒu kh¸ch s¹n ®Ó thu hót kh¸ch cho c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh
®· ph¶i gi¶m m¹nh gi¸ buång hoÆc nghØ kinh doanh do kh«ng hiÖu qu¶
kinh doanh, qui m« qu¸ nhá kh«ng phï hîp, c«ng suÊt buång qu¸ thÊp...
Mét m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, mét xu thÕ míi cña lÜnh vùc kinh
doanh kh¸ch s¹n ®· ®Æt ra cho nh÷ng «ng chñ kh¸ch s¹n mét c©u hái lín: lµm
sao ®Ó tiÕp tôc tån t¹i ph¸t triÓn. §Ó thÓ gi¶i ®¸p ®îc c©u hái mµy cÇn
ph¶i ph©n tÝch kÜ lìng c¸c nh©n tè tõ bªn ngoµi vµ c¸c nh©n tè bªn trong ®Ó
thÓ ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong kinh doanh. X©y dùng nh÷ng
ho¹ch ph¸t triÓn tríc m¾t l©u dµi tÝnh kthi cao ®em l¹i doanh thu
vµ lîi nhuËn cao nh÷ng nh©n tè gióp cho sù tån t¹i cña kh¸ch s¹n.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000 9 10 916