Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực tại VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Níc ta ®ang bíc ®Çu thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc, ph¸t triÓn theo híng më cöa, héi nhËp quèc tÕ. §Ó thùc hiÖn tèt ®îc
qu¸ tr×nh trªn th× yÕu tè cã vai trß quan träng nhÊt lµ yÕu tè con ngêi. Nguån
nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, chÊt lîng tèt th× sÏ lµm cho qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc
diÔn ra nhanh chãng h¬n vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao h¬n. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh
hiÖn nay th× chÊt lîng nguån nh©n lùc níc ta cßn thÊp, cha d¸p øng ®îc yªu
cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n d©n ®Õn
t×nh tr¹ng trªn lµ c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o níc ta cßn yÕu kÐm, tån t¹i nhiÒu
h¹n chÕ, bÊt cËp. Do ®ã ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc phôc vô
tèt cho c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc th× tríc hÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng gi¸o
dôc ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn toµn diÖn nguån nh©n lùc.
ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ em ®· chän ®Ò tµi; “ Ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o
nguån nh©n lùc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ”
Bao gåm c¸c ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë
ViÖt Nam hiÖn nay
Chong III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn Nguån nh©n lùc trongqu¸
tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o trong qu¸
tr×nh em thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy.

CH¦¥NG I: Lý luËn vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Nguån nh©n
lùc trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
I. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
1) Kh¸i niÖm
_ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng
nguån nh©n lùc cña x· héi
§µo t¹o nguån nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh trang bÞ kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ
chuyªn m«n nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng, ®Ó hä cã thÓ ®¶m nhËn ®îc mét
c«ng viÖc nhÊt ®Þnh
§µo t¹o nguån nh©n lùc bao gåm 2 néi dung lµ :
§µo t¹o kiÕn thøc phæ th«ng
§µo t¹o kiÕn thøc chuyªn nghiÖp
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã tæ
chøc ®îc tiÕn hµnh trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þn ®Ó nh»m t¹o ra sù
thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng
Nh vËy cã thÓ thÊy lµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ mét néi dung cña ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc. §µo t¹o nguån nh©n lùc chØ nh»m gióp cho ngêi lao
®éng n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc hiÖn t¹i, gióp cho
ngêi lao ®éng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh.
Cßn ph¸t triÓn th× cã ph¹m vi réng h¬n, nã kh«ng chØ bã hÑp trong viÖc phôc
vô cho c«ng viÖc hiÖn t¹i mµ cßn nh»m më ra cho hä...
Lêi më ®Çu
Níc ta ®ang bíc ®Çu thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc, ph¸t triÓn theo híng cöa, héi nhËp quèc tÕ. §Ó thùc hiÖn tèt ®îc
qu¸ tr×nh trªn th× yÕu vai trß quan träng nhÊt yÕu con ngêi. Nguån
nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, chÊt lîng tèt th× sÏ lµm cho qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc
diÔn ra nhanh chãng h¬n vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao h¬n. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh
hiÖn nay th× chÊt lîng nguån nh©n lùc níc ta cßn thÊp, cha d¸p øng ®îc yªu
cÇu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n d©n ®Õn
t×nh tr¹ng trªn c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o níc ta cßn yÕu kÐm, tån t¹i nhiÒu
h¹n chÕ, bÊt cËp. Do ®ã ®Ó thÓ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc phôc
tèt cho c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc th× tríc hÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng gi¸o
dôc ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn toµn diÖn nguån nh©n lùc.
ChÝnh nh÷ng do trªn em ®· chän ®Ò tµi; Ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o
nguån nh©n lùc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ”
Bao gåm c¸c ch¬ng:
Ch¬ng I: luËn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë
ViÖt Nam hiÖn nay
Chong III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn Nguån nh©n lùc trongqu¸
tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o trong qu¸
tr×nh em thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực tại VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực tại VN 9 10 265