Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực thông qua GD - ĐT 

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………3
Ch¬ng I: kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
th«ng qua gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë ViÖt Nam……………………………...5
I.

Mét sè luËn gi¶i lý thuyÕt vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng

qua gi¸o dôc vµ ®µo t¹o…………………………………………………..5
I.1.

C¸c kh¸i niÖm………………………………………………..5

I.2.

Môc tiªu vµ vai trß ph¸t triÓn nguån nh©n lùc……………….5

I.3.

C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn………………………6

II.

Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë

ViÖt Nam hiÖn nay…………………………………………………………7
II.1. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ mèi quan hÖ víi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i hãa, ph¸t triÓn kinh tÕ……………………………….7
II.1.1. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn ®ång bé c¶ vÒ
mÆt chÊt lîng vµ mÆt sè lîng………………………………7
II.1.2. Mèi quan hÖ gi÷a qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc……………………………………………………… 7
II.1.3. §Æc trng cña viÖc ®Çu t vµo nh©n lùc kh¸c h¼n so víi c¸c lo¹i ®Çu
t kh¸c…………………………………………………… 8
II.2. Nhu cÇu ®èi víi vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng qua gi¸o
dôc ®µo t¹o vµ sù ®¸p øng cho thêi kú ®æi míi cña ®Êt níc…………………………………………………………… 8
II.3. Bèi c¶nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng qua gi¸o dôc ®µo t¹o ë
ViÖt Nam hiÖn nay…………………………………………..9
II.3.1. C¸c yÕu tè quèc tÕ……………………………………………..9
II.3.2. C¸c yÕu tè trong níc…………………………………………9
Ch¬ng II: thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng
qua gi¸o dôc ®µo t¹o nghÒ x©y dùng t¹i ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh……….11

1

I.

Giíi thiÖu chung vÒ nguån nh©n lùc………………………….11

I.1.

Thùc tr¹ng nguån lao ®éng t¹i ®Þa bµn Nam §Þnh ………….11

I.2.

TÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ x©y dùng……….11

II.

C¸c m« h×nh ®µo t¹o nghÒ x©y dùng ®ang ®îc ¸p dông t¹i ®Þa

bµn Nam §Þnh……………………………………………………………..12
II.1. M« h×nh ®µo t¹o chÝnh quy…………………………………..12
II.1.1. M¹ng líi trêng……………………………………………..12
II.1.2. Quy m« ®µo t¹o……………………………………………….12
II.1.3. Ngµnh nghÒ ®µo t¹o…………………………………………..13
II.1.4. §éi ngò gi¸o viªn……………………………………………..13
II.1.5. Néi dung ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ qu¶n lý ®µo
t¹o……………………………………………………………..14
II.1.6. C¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o………………………………..14
II.2. M« h×nh ®µo t¹o theo ph¬ng thøc truyÒn nghÒ……………..15
III.

Mét sè ®¸nh gi¸, kinh nghiÖm vµ bµi häc rót ra tõ c«ng t¸c ®µo

t¹o nghÒ x©y dùng t¹i ®Þa bµn Nam §Þnh………………………………….15
III.1. NhËn xÐt……………………………………………………...15
III.2. Kinh nghiÖm………………………………………………….15
III.3. Bµi häc……………………………………………………… ..15
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3…………………………………………………………
Ch ¬ng I : kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
th«ng qua gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë ViÖt Nam ...5……………………………
I. Mét sè luËn gi¶i lý thuyÕt vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng
qua gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ..5…………………………………………………
I.1. C¸c kh¸i niÖm ..5………………………………………………
I.2. Môc tiªu vµ vai trß ph¸t triÓn nguån nh©n lùc .5………………
I.3. C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn 6………………………
II. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë
ViÖt Nam hiÖn nay 7…………………………………………………………
II.1. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ mèi quan hÖ víi c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i hãa, ph¸t triÓn kinh tÕ .7………………………………
II.1.1. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn ®ång bé c¶ vÒ
mÆt chÊt lîng vµ mÆt sè lîng 7………………………………
II.1.2. Mèi quan hÖ gi÷a qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc 7………………………………………………………
II.1.3. §Æc trng cña viÖc ®Çu t vµo nh©n lùc kh¸c h¼n so víi c¸c lo¹i ®Çu
t kh¸c 8……………………………………………………
II.2. Nhu cÇu ®èi víi vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng qua gi¸o
dôc ®µo t¹o vµ sù ®¸p øng cho thêi kú ®æi míi cña ®Êt n-
íc 8……………………………………………………………
II.3. Bèi c¶nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng qua gi¸o dôc ®µo t¹o ë
ViÖt Nam hiÖn nay ..9…………………………………………
II.3.1. C¸c yÕu tè quèc tÕ ..9……………………………………………
II.3.2. C¸c yÕu tè trong níc 9…………………………………………
Ch ¬ng II : thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th«ng
qua gi¸o dôc ®µo t¹o nghÒ x©y dùng t¹i ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh .11………
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực thông qua GD - ĐT  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực thông qua GD - ĐT  - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nguồn nhân lực thông qua GD - ĐT  9 10 610