Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nhân lực trong các tổ chức

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2024 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc

MỤC LỤC
A. Lời nói đầu..................................................................................................1
B. Nội dung.......................................................................................................3
I. Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức................3
1. Khái niệm chung...........................................................................................3
2. Các hình thức và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.................5
2.1 Hình thức đào tạo........................................................................................5
a. Đào tạo trong công việc.................................................................................5
b. Đào tạo ngoài công việc................................................................................7
2.2 Phương pháp đào tạo...................................................................................9
a. Dạy lý thuyết.................................................................................................9
b. Các phương pháp dạy thực hành tay nghề....................................................9
3. Nhu cầu đào tạo...........................................................................................10
4. Xây dựng chương trình đào tạo...................................................................12
4.1 Xác định nhu cầu đào tạo..........................................................................12
4.2 Xác định mục tiêu đào tạo.........................................................................12
4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo.......................................................................12
4.4 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo...........12
4.5 Dự tính chi phí đào tạo..............................................................................12
4.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên...................................................................12
4.7 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo.................................................13
II. Vấn đề Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong thực tế hiện nay...13
1. Chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực...........................13
1.1 Chất lượng đào tạo....................................................................................13
1.2 Hiệu quả đào tạo........................................................................................15
2. Những bất cập trong thực tế đ...
§Ò ¸n m«n häc
MỤC LỤC
A. Lời nói đầu..................................................................................................1
B. Nội dung.......................................................................................................3
I. Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức................3
1. Khái niệm chung...........................................................................................3
2. Các hình thức và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.................5
2.1 Hình thức đào tạo........................................................................................5
a. Đào tạo trong công việc.................................................................................5
b. Đào tạo ngoài công việc................................................................................7
2.2 Phương pháp đào tạo...................................................................................9
a. Dạy lý thuyết.................................................................................................9
b. Các phương pháp dạy thực hành tay nghề....................................................9
3. Nhu cầu đào tạo...........................................................................................10
4. Xây dựng chương trình đào tạo...................................................................12
4.1 Xác định nhu cầu đào tạo..........................................................................12
4.2 Xác định mục tiêu đào tạo.........................................................................12
4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo.......................................................................12
4.4 Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo...........12
4.5 Dự tính chi phí đào tạo..............................................................................12
4.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên...................................................................12
4.7 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo.................................................13
II. Vấn đề Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong thực tế hiện nay...13
1. Chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực...........................13
1.1 Chất lượng đào tạo....................................................................................13
1.2 Hiệu quả đào tạo........................................................................................15
2. Những bất cập trong thực tế đào tạo nguồn nhân lực hiện nay...................16
2.1 Bức xúc trong việc gắn đào tạo với sử dụng.............................................16
2.2 Những khiếm khuyết trong công tác đào tạo nguồn nhân lực...................18
III. Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nguồn
nhân lực hiện nay..........................................................................................20
1. Xác định đúng nhu cầu đào tạo...................................................................20
2. Hoàn thiện phương pháp đào tạo.................................................................21
3. Xây dựng tốt chương trình đào tạo..............................................................21
4. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị học tập...........................22
.............................................................................................................................
C. Kết luận.....................................................................................................23
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nhân lực trong các tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nhân lực trong các tổ chức - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Phát triển nhân lực trong các tổ chức 9 10 438