Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: PP nghiên cứu khoa học và PP luận cứu KH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu..........................................................................................................
2
I.

Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu
khoa
häc
................................................................................................................
3

1.

Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc.........................................................
3
a. Kh¸i niÖm................................................................................................
3
b. §Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc.................................
4

2.

Ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc.................................................
6

3.

Ph©n lo¹i ph¬ng ph¸p.............................................................................
7
a. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc nghiÖm...................................................
7
b. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt.........................................................
9

II.

Mét sè ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc cô thÓ.................................
10

1.

Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp.......................................................
10

1

Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc
2.

Ph¬ng ph¸p quy n¹p vµ diÔn gi¶i.........................................................
12

3.

Ph¬ng ph¸p lÞch sö vµ ph¬ng ph¸p l«gÝc..............................................
13

a. Ph¬ng ph¸p lÞch sö ................................................................................
13
b. Ph¬ng ph¸p l«gÝc....................................................................................
15
c. TÝnh thèng nhÊt gi÷a ph¬ng ph¸p lÞch sö vµ ph¬ng ph¸p l«gÝc.........
17
KÕ luËn..............................................................................................................
19
Tµi liÖu tham kh¶o...........................................................................................
20

Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong mét kû nguyªn mµ mäi thµnh tùu khoa häc
vµ c«ng nghÖ ®Òu xuÊt hiÖn mét c¸ch hÕt søc mau lÑ vµ còng ®îc ®æi míi
mét c¸ch cùc kú nhanh chãng. Ngµy nay nghiªn cøu khoa häc lµ mét trong
nh÷ng ho¹t ®éng cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt thêi ®¹i. Bé m¸y nghiªn
cøu khoa häc ®· trë thµnh khæng lå, nã ®ang nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c gãc c¹nh
cña thÕ giíi. C¸c thµnh tùu nghiªn cøu khoa häc ®· ®îc øng dông vµo mäi
lÜnh vùc cña cuéc sèng. Khoa häc ®· lµm ®¶o lén nhiÒu quan niÖm truyÒn
2

...
Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu..........................................................................................................
2
I. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu
khoa häc
................................................................................................................
3
1. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc.........................................................
3
a. Kh¸i niÖm................................................................................................
3
b. §Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc.................................
4
2. Ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc.................................................
6
3. Ph©n lo¹i ph¬ng ph¸p.............................................................................
7
a. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc nghiÖm...................................................
7
b. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt.........................................................
9
II. Mét sè ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc cô thÓ.................................
10
1. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp.......................................................
10
1
ĐATN ĐỀ ÁN: PP nghiên cứu khoa học và PP luận cứu KH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: PP nghiên cứu khoa học và PP luận cứu KH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: PP nghiên cứu khoa học và PP luận cứu KH 9 10 490