Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
KÓ tõ khi con ngêi xuÊt hiÖn trªn mÆt ®Êt nµy , vµ kÓ tõ khi con ngêi
biÕt hîp quÇn thµnh tæ chøc th× v©n ®Ò qu¶n trÞ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn . X· héi
cµng phøc t¹p , ®a d¹ng vµ ®«ng ®¶o bao nhiªu th× vai trß cña qu¶n trÞ cµng
quan träng bÊy nhiªu. Nhng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt cña qu¶n trÞ
vÉn lµ qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù ( human resourse management) . mét
c«ng ty hay mét tæ chøc nµo dï cã mét nguån tµi chÝnh phong phó , nguån
tµi nguyªn ( vËt t ) dåi dµo víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i kÌm theo
c¸c c«ng thøc khoa häc kü thuËt thÇn kú ®i ch¨ng n÷a còng sÏ trë nªn v« Ých
nÕu kh«ng biÕt qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù . ChÝnh cung c¸ch qu¶n trÞ tµi
nguyªn nh©n sù nµy t¹o ra bé mÆt v¨n ho¸ cña tæ chøc, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ
vui t¬i phÊn khëi hay c¨ng th¼ng u ¸m cña tæ chøc ®ã . §ã lµ kh¸i niÖm mµ
ngêi ph¬ng t©y gäi lµ bÇu kh«ng khÝ tæ chøc cña c«ng ty hay bé mÆt v¨n ho¸
cña c«ng ty ( corporate culture ) . Ngêi ViÖt Nam chóng ta thêng gäi nã lµ
bÇu kh«ng khÝ sinh ho¹t cña c«ng ty .
Qu¶n trÞ nh©n sù qu¶ lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p vµ khã kh¨n kh«ng dÔ
nh ngêi ta thêng nghÜ . Nã bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nh t©m lý, sinh lý , x· héi ,
triÕt häc , ®¹o ®øc häc vµ thËm chÝ c¶ d©n téc häc . Nã lµ mét khoa häc nhng
®ång thêi lµ mét nghÖ thuËt – nghÖ thuËt qu¶n trÞ con ngêi . Lµ mét khoa
häc ai trong chóng ta còng cã kh¶ n¨ng n¾m v÷ng ®îc . Nhng nã l¹i lµ mét
nghÖ thuËt , mµ nghÖ thuËt th× kh«ng ph¶i ai còng ¸p dông ®îc
§Ó thÊy hÕt ®îc vai trß quan träng cña vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n sù , vµ ®îc
sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn NguyÔn Xu©n ChØ, em tiÕn hµnh
nghiªn cøu ®Ò tµi “ Qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi “.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy , do cã sù h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ
kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
RÊt mong cã sù gãp ý cña thÇy gi¸o ®Ó bµi viÕt nµy tiÕp tôc ®îc hoµn thiÖn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

1

PhÇn I : Tæng quan vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc
I. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ nh©n sù

Qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù lµ sù phèi hîp mét c¸ch tæng thÓ c¸c ho¹t
®éng ho¹ch ®Þnh, tuyÓn mé , tuyÓn chän , duy tr× , ph¸t triÓn , ®éng viªn vµ
t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tµi nguyªn nh©n sù th«ng qua tæ chøc , nh»m
®¹t ®îc môc tiªu chiÕn lîc vµ ®Þnh híng viÔn c¶nh cña tæ chøc .
Tµi nguyªn nh©n sù bao gåm tÊt c¶ mäi c¸ nh©n tham gia bÊt cø ho¹t
®éng nµo cña tæ chøc , bÊt kÓ vai trß cña hä lµ g× . C¬ quan tæ chøc cã thÓ lµ
mét h·ng s¶n xuÊt , mét c«ng ty b¶o hiÓm, mét c¬ quan nhµ níc , mét bÖnh
viÖn , mét vi...
Lêi më ®Çu
khi con ngêi xuÊt hiÖn trªn mÆt ®Êt nµy , khi con ngêi
biÕt hîp quÇn thµnh chøc th× v©n ®Ò qu¶n trÞ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn . héi
cµng phøc t¹p , ®a d¹ng ®«ng ®¶o bao nhiªu th× vai trß cña qu¶n trÞ cµng
quan träng bÊy nhiªu. Nhng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt cña qu¶n trÞ
vÉn qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n ( human resourse management) . mét
c«ng ty hay mét chøc nµo mét nguån tµi chÝnh phong p, nguån
tµi nguyªn ( vËt t ) dåi dµo víi thèng m¸y mãc thiÕt hiÖn ®¹i kÌm theo
c¸c c«ng thøc khoa häc kü thuËt thÇn kú ®i ch¨ng n÷a còng sÏ trë nªn v« Ých
nÕu kh«ng biÕt qu¶n t tµi nguyªn nh©n . ChÝnh cung c¸ch qu¶n trÞ tµi
nguyªn nh©n nµy t¹o rat v¨n ho¸ cña chøc, t¹o ra bÇu kh«ng k
vui t¬i phÊn khëi hay c¨ng th¼ng u ¸m cña chøc ®ã . §ã kh¸i niÖm
ngêi ph¬ng t©y gäi lµ bÇu kh«ng khÝ tæ chøc cña c«ng ty hay bé mÆt v¨n ho¸
cña c«ng ty ( corporate culture ) . Ngêi ViÖt Nam chóng ta thêng gäi
bÇu kh«ng khÝ sinh ho¹t cña c«ng ty .
Qu¶n trÞ nh©n qu¶ mét lÜnh vùc phøc t¹p khã kh¨n kh«ng
nh ngêi ta thêng nghÜ . Nã bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nh t©m lý, sinh lý , x· héi ,
triÕt häc , ®¹o ®øc häc vµ thËm chÝ c¶ d©n téc häc . Nã lµ mét khoa häc nhng
®ång thêi mét nghÖ thuËt nghÖ thuËt qu¶n trÞ con ngêi . mét khoa
häc ai trong chóng ta còng kh¶ n¨ng n¾m v÷ng ®îc . Nhng l¹i mét
nghÖ thuËt , mµ nghÖ thuËt th× kh«ng ph¶i ai còng ¸p dông ®îc
§Ó thÊy hÕt ®îc vai trß quan träng cña vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n , ®îc
chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn NguyÔn Xu©n ChØ, em tiÕn hµnh
nghiªn cøu ®Ò tµi “ Qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi “.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy , do cã sù h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ
kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
RÊt mong cã sù gãp ý cña thÇy gi¸o ®Ó bµi viÕt nµy tiÕp tôc ®îc hoµn thiÖn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Quản trị nhân lực - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Quản trị nhân lực 9 10 573