Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Quỹ đầu tư CK

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu.
Tríc xu thÕ ph¸t triÓn vµ héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ nh hiÖn
nay th× nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ , tr¸nh tôt hËu lµ vÊn ®Ò
cÇn thiÕt ®èi víi mçi níc . §Ó huy ®éng vèn mét c¸ch tèi ®a , ngoµi sù gãp mÆt
cña ng©n hµng cßn cã mét sè tæ chøc phi ng©n hµng kh¸c ®iÓn h×nh lµ quü ®Çu
t (Q§T) , mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian tham gia ho¹t ®éng kinh doanh
trªn thÞ trêng ®Æc biÖt lµ trªn thÞ trêng chøng kho¸n (TTCK) .
TÝnh ®Õn nay th× thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· ho¹t ®éng ®îc h¬n
3 n¨m. Qua b¸o c¸o tæng kÕt vÒ s ho¹t ®éng cña TTCK, chóng ta cã thÓ nhËn
thÊy sù kh«ng æn ®Þnh cña TTCK, gi¸ c¶ chøng kho¸n vµ chØ sè chøng kho¸n
lu«n biÕn ®éng. Vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ thiÕu v¾ng c¸c tæ chøc
®Çu t chuyªn nghiÖp nh c¸c Q§T. MÆt kh¸c, c¸c b¸o c¸o, chuyªn ®Ò Ýt ®Ò cËp
®Õn Q§T chøng kho¸n, kh¸i niÖm Q§T chøng kho¸n vÉn cßn xa l¹ vµ míi mÎ
víi c«ng chóng nãi chung vµ c¸c nhµ ®Çu t nãi riªng. MÆc dï, sù hiÖn diÖn cña
Q§T kh«ng nh÷ng chØ cÇn thiÕt cho TTCK mµ cßn rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t
triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Cã thÓ coi Q§T lµ cÇu nèi h÷u hiÖu gi÷a ngêi
tiÕt kiÖm vµ nhµ ®Çu t , phæ cËp ®Çu t chøng kho¸n, ph¸t huy néi lùc, ®Èy
nhanh tèc ®é cæ phÇn ho¸. Ngoµi ra , th«ng qua Q§T, viÖc huy ®éng vèn ®Çu t
níc ngoµi vµ tiÕp cËn thÞ trêng vèn quèc tÕ trë nªn dÔ dµng h¬n. Q§T lµ ph¬ng
tiÖn thuËn lîi ®¬n gi¶n vµ linh ho¹t gãp phÇn vµ tham gia vµo sù t¨ng trëng
trong t¬ng lai cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam .
Bëi nh÷ng lÝ do ®ã em ®· chän ®Ò tµi nµy víi tªn gäi “Quü ®Çu t chøng
kho¸n vµ thùc tr¹ng cña c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam hiÖn nay” . §Ò tµi nµy
®îc kÕt cÊu nh sau :
Ch¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quü ®Çu t chøng kho¸n
Ch¬ng 2 : Kh¸i qu¸t vÒ quü ®Çu t t¹i mét sè níc trªn thÕ giíi . Thùc tr¹ng
c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam .
Ch¬ng 3 : §Þnh híng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam .

Trong giai ®o¹n nµy , viÖc cho phÐp c¸c quü ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng ë
ViÖt Nam lµ thÝch hîp , nã ®¸p øng mét phÇn vèn cho nhu cÇu vèn níc ta .
ViÖc nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do sau :
Thø nhÊt , chóng ta cha cã nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm trªn TTCK nãi
chung vµ ho¹t ®éng cña quü ®Çu t chøng kho¸n nãi riªng , c¸c quü níc ngoµi
vµo ho¹t ®éng t¹i thÞ trêng ViÖt Nam sÏ võa ®em l¹i nguån vèn lín cho nÒn
kinh tÕ , võa lµ ®éng t¸c th¨m dß tiÒm n¨ng trªn thÞ trêng .
Thø hai, c¸c nhµ ®Çu t ViÖt Nam c¸ nh©n còng nh c¸c tæ chøc cha thÓ tham
gia ®«ng ®¶o vµo quü ®Çu t nhiÒu , hä cßn ph¶i dÌ dÆt vèn Ýt ái cña m×nh ,
kh«ng thÓ tËp trung v...
Lêi më ®Çu.
Tríc xu thÕ ph¸t triÓn héi nhËp kinh ®ang diÔn ra m¹nh nh hiÖn
nay th× nhu cÇu vèn ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh , tr¸nh tôt hËuvÊn ®Ò
cÇn thiÕt ®èi víi mçi níc . §Ó huy ®éng vèn mét c¸ch tèi ®a , ngoµi sù gãp mÆt
cña ng©n hµng cßn cã mét sè tæ chøc phi ng©n hµng kh¸c ®iÓn h×nhquü ®Çu
t (Q§T) , mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian tham gia ho¹t ®éng kinh doanh
trªn thÞ trêng ®Æc biÖt lµ trªn thÞ trêng chøng kho¸n (TTCK) .
TÝnh ®Õn nay th× thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· ho¹t ®éng ®îc h¬n
3 n¨m. Qua b¸o c¸o tæng kÕt s ho¹t ®éng cña TTCK, chóng ta thÓ nhËn
thÊy kh«ng æn ®Þnh cña TTCK, gi¸ chøng kho¸n chØ chøng kho¸n
lu«n biÕn ®éng. Vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ thiÕu v¾ng c¸c tæ chøc
®Çu t chuyªn nghiÖp nh c¸c Q§T. MÆt kh¸c, c¸c b¸o c¸o, chuyªn ®Ò Ýt ®Ò cËp
®Õn Q§T chøng kho¸n, kh¸i niÖm Q§T chøng kho¸n vÉn cßn xa l¹míi
víi c«ng chóng nãi chung vµ c¸c nhµ ®Çu t nãi riªng. MÆc dï, sù hiÖn diÖn cña
Q§T kh«ng nh÷ng chØ cÇn thiÕt cho TTCK cßn rÊt cÇn thiÕt cho ph¸t
triÓn cña toµn nÒn kinh tÕ. Cã thÓ coi Q§T cÇu nèi h÷u hiÖu gi÷a ngêi
tiÕt kiÖm nhµ ®Çu t , phæ cËp ®Çu t chøng kho¸n, pt huy néi lùc, ®Èy
nhanh tèc ®é cæ phÇn ho¸. Ngoµi ra , th«ng qua Q§T, viÖc huy ®éng vèn ®Çu t
níc ngoµi vµ tiÕp cËn thÞ trêng vèn quèc tÕ trë nªn dÔ dµng h¬n. Q§T lµ ph¬ng
tiÖn thuËn lîi ®¬n gi¶n linh ho¹t gãp phÇn tham gia vµo sù t¨ng trëng
trong t¬ng lai cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam .
Bëi nh÷ng do ®ã em ®· chän ®Ò tµi nµy víi tªn gäi Quü ®Çu t chøng
kho¸n vµ thùc tr¹ng cña c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam hiÖn nay” . §Ò tµi nµy
®îc kÕt cÊu nh sau :
Ch¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quü ®Çu t chøng kho¸n
Ch¬ng 2 : Kh¸i qu¸t vÒ quü ®Çu t t¹i mét sè níc trªn thÕ giíi . Thùc tr¹ng
c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam .
Ch¬ng 3 : §Þnh híng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam .
ĐATN ĐỀ ÁN: Quỹ đầu tư CK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Quỹ đầu tư CK - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Quỹ đầu tư CK 9 10 126