Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Sản phẩm dệt may xét trên góc độ Mar tại cty may Chiến Thắng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu

1

§Ò ¸n m«n häc
Tríc ®©y trong c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch, mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
®Òu ph¶i tu©n theo kÕ ho¹ch hãa cña nhµ níc giao. Ba vÊn ®Ò s¶n xuÊt c¬ b¶n
cña kinh doanh lµ: s¶n xuÊt c¸I g×? s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nh thÕ nµo? ®Òu
do nhµ níc chØ ®Þnh s½n chø doanh nghiÖp kh«ng cã quyÒn chñ ®éng. Do vËy
c¸c doanh nghiÖp kh«ng coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ còng nh chÊt lîng cña s¶n
phÈm.
Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc th×
mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh,tù x©y dùng ph¬ng ¸n kinh
doanh, tù t×m ®Çu vµo còng nh ®Çu ra cho s¶n ph¶m cña m×nh tù chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Díi t¸c ®éng cña quy luËt
kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× hä ph¶I sö
dông c¸c nguån lùc cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶n nhÊt,coi hiÖu qu¶ kinh tÕ
lµ môc tiªu hµng ®Çu. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ tèt nhÊt th× vÊn ®Ò quan
träng trong chiÕn lîc kinh doanh ®ã lµ s¶n phÈm. Mét c«ng ty dï cã ®a ra
nhiÒu chiÕn lîc kh¸c nhau hay hÖ thèng qu¶ng c¸o tèt, gi¸ c¶ hîp lý…..nh ng
nÕu s¶n phÈm cña hä kh«ng tháa m·n ®îc nh÷ng g× mµ ngêi tiªu dïng mong
®îi th× c«ng ty ®ã khã cã thÓ tån t¹i bëi s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng ®Ó ngêi
tiªu dïng lùa chän hµng hãa trong qu¸ tr×nh ®a ra quyÕt ®Þnh mua cña m×nh.
MÆt kh¸c trong lÜnh vùc may mÆc s¶n phÈm lµ yÕu tè cùc kú quan träng bëi
nã mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc ngay sau khi kh¸ch hµng sö dông kh«ng nh÷ng
thÕ nã cßn lµ yÕu tè ®Ó doanh nghiÖp dÖt may nãi chung vµ c«ng ty may chiÕn
th¾ng nãi riªng tiÕn hµnh c¹nh tranh cã hiÖu qu¶.
Do vËy, hiÖn nay h¬n bao giê hÕt c«ng ty may chiÕn th¾ng cÇn ph¶I gi¶I
quyÕt b»ng ®îc vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc s¶n phÈm chÊt lîng tèt,tháa m·n
®îc nhu cÇu mµ kh¸ch hµng mong ®îi vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm, kiÓu c¸ch, mÉu m· nh»m ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu míi cña ngêi
tiªu dïng. Gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò s¶n phÈm sÏ gióp cho doanh nghiÖp kh«ng bÞ
ph¸ s¶n,më réng thÞ trêng,chiÕn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn, thÕ
lùc cña m×nh trªn thÞ trêng.

2

§Ò ¸n m«n häc
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña s¶n phÈm ®èi víi sù thµnh c«ng cña
doanh nghiÖp do ®ã em ®· chän ®Ò tµI trªn víi môc ®Ých ®a s¶n phÈm cña
c«ng ty ngµy cµng cã chÊt lîng tèt vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng.kh«ng nh÷ng thÕ
cÇn ph¶i t¹o ra s¶n phÈm lý tëng cho c«ng ty gióp b¾t kÞp víi nhu cÇu lu«n
thay ®æi cña ngêi tiªu dïng vµ c¹nh tranh v÷ng trªn thÞ trêng viÖt Nam. §Ó
lµm ®îc ®iÌu ®ã cÇn ph¶I cã hÖ thèng th«...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Sản phẩm dệt may xét trên góc độ Mar tại cty may Chiến Thắng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Sản phẩm dệt may xét trên góc độ Mar tại cty may Chiến Thắng 9 10 784