Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường tài chính (TTTC)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Tr¶i qua h¬n mêi n¨m, kÓ tõ 1986, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn l¹i
nh÷ng kÕt qu¶ quan träng bíc ®Çu. Nh÷ng thay ®æi tÝch cùc vµ toµn diÖn ®êng
lèi ®æi míi nh»m chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. C«ng cuéc ®æi míi ®· kÐo theo
hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc vÒ nÒn kinh tÕ ®· vµ ®ang t¹o nªn c¬ së
quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi h×nh thµnh thÞ trêng tµi chÝnh ( TTTC ) ë níc ta.
ThÞ trêng tµi chÝnh ra ®êi, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña
nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy nay. Bµn vÒ qu¸ tr×nh ra ®êi, ho¹t ®éng
ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña TTTC nÕu nh ta kh«ng nh¾c ®Õn c¸c c«ng cô cña
TTTC ch¼ng kh¸c g× nãi ®Õn c«ng viÖc cña “ ngêi ®i cµy mµ quªn Tr©u ” v×
thÕ chóng ta cÇn thiÕt nghiªn cøu c¸c lo¹i chøng kho¸n ®îc mua b¸n trong
TTTC. ë ®ã chóng sÏ biÕt ®Çy ®ñ vÒ viÖc lµm c¸ch nµo TTTC thùc hiÖn ®îc
vai trß quan träng “ dÉn vèn ” cña m×nh.
§èi víi mét nÒn kinh tÕ nh ë níc ta hiÖn nay t¨ng cêng vµ ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
V× thÕ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt ®Æc biÖt lµ
c¸c ph¬ng thøc vÒ lu chuyÓn vèn mµ ®iÓn h×nh lµ c¸c c«ng cô cña TTTC.
Nghiªn cøu vÒ c¸c c«ng cô nµy gióp cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ n¾m b¾t
®îc nh÷ng th«ng tin, t×nh h×nh sè liÖu cô thÓ, mÆt tÝch cùc, mÆt h¹n chÕ cña
tõng c«ng cô tõ ®ã mµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p, ph¬ng híng, kiÕn nghÞ cÇn thiÕt
®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô ®ã, n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶, vai trß chñ yÕu
“ dÉn vèn ” cña TTTC, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ...
§Ò tµi ®i vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c c«ng cô cña TTTC ë
ViÖt Nam, dùa trªn kú h¹n cña c¸c c«ng cô TTTC mµ xÐt chóng ë hai thÞ trêng : thÞ trêng vèn vµ thÞ trêng tiÒn tÖ. C«ng cô cña thÞ trêng tiÒn tÖ gåm : tÝn
phiÕu kho b¹c Nhµ níc ( KBNN ), c¸c chøng chØ tiÒn göi, c¸c th¬ng phiÕu, c¸c
kú phiÕu ng©n hµng, hîp ®ång mua l¹i, vµ mét sè c«ng cô kh¸c... C«ng cô cña
1

thÞ trêng vèn gåm cæ phiÕu c«ng ty cæ phÇn, tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu
c«ng ty.
B»ng c¸c ph¬ng ph¸p : ph¬ng ph¸p so s¸nh ( ph©n tÝch, tæng hîp ) kÕt
hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p lÞch sö ( sè liÖu ), ph¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö, ph¬ng
ph¸p duy vËt biÖn chøng... ®îc sö dông bµi viÕt.
§Ò tµi gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Lêi nãi ®Çu
PhÇn II : Néi dung nghiªn cøu ( gåm 2 ch¬ng )
PhÇn III : KÕt luËn
Víi sù hiÓu biÕt cßn cßn h¹n chÕ cña em lµm cho bµi viÕt kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt vÒ h×nh thøc lÉn néi dung....
Lêi nãi ®Çu
Tr¶i qua h¬n mêi n¨m,1986, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn l¹i
nh÷ng kÕt qu¶ quan träng bíc ®Çu. Nh÷ng thay ®æi tÝch cùc vµ toµn diÖn ®êng
lèi ®æi míi nh»m chuyÓn nÒn kinh tÕchÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang
chÕ thÞ trêng sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. C«ng cuéc ®æi míi ®· kÐo theo
hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc nÒn kinh ®· ®ang t¹o nªn
quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi h×nh thµnh thÞ trêng tµi chÝnh ( TTTC ) ë níc ta.
ThÞ trêng tµi chÝnh ra ®êi, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ cña
trong nÒn kinh thÞ trêng ngµy nay. Bµn qu¸ tr×nh ra ®êi, ho¹t ®éng
ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña TTTC nÕu nh ta kh«ng nh¾c ®Õn c¸c c«ng cña
TTTC ch¼ng kh¸c nãi ®Õn c«ng viÖc cña ngêi ®i cµy quªn Tr©u
thÕ chóng ta cÇn thiÕt nghiªn cøu c¸c lo¹i chøng kho¸n ®îc mua b¸n trong
TTTC. ë ®ã chóng biÕt ®Çy ®ñ viÖc lµm c¸ch nµo TTTC thùc hiÖn ®îc
vai trß quan träng “ dÉn vèn ” cña m×nh.
§èi víi mét nÒn kinh nh ë níc ta hiÖn nay t¨ng cêng vµ ph¸t triÓn
nÒn kinh ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
V× thÕ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt ®Æc biÖt
c¸c ph¬ng thøc lu chuyÓn vèn ®iÓn h×nh c¸c c«ng cô cña TTTC.
Nghiªn cøu c¸c c«ng cô nµy gióp cho c¸c nh©n,chøc kinh n¾m b¾t
®îc nh÷ng th«ng tin, t×nh h×nh liÖu thÓ, mÆt tÝch cùc, mÆt h¹n chÕ cña
tõng c«ng cô tõ ®ã mµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p, ph¬ng híng, kiÕn nghÞ cÇn thiÕt
®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô ®ã, n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶, vai trß chñ yÕu
“ dÉn vèn ” cña TTTC, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ...
§Ò tµi ®i vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c c«ng cña TTTC ë
ViÖt Nam, dùa trªn h¹n cña c¸c c«ng TTTC xÐt chóng ë hai t tr-
êng : thÞ trêng vèn thÞ trêng tiÒn tÖ. C«ng cña thÞ trêng tiÒn gåm : tÝn
phiÕu kho b¹c Nhµ níc ( KBNN ), c¸c chøng chØ tiÒn göi, c¸c th¬ng phiÕu, c¸c
kú phiÕu ng©n hµng, hîp ®ång mua l¹i, vµ mét sè c«ng cô kh¸c... C«ng cô cña
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường tài chính (TTTC) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường tài chính (TTTC) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thị trường tài chính (TTTC) 9 10 233