Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thống kê dự đoán sự biến động trong các cty SX CN tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mở đầu
I. Sự cần thiết của đề tài
ë ViÖt Nam hiÖn nay, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN
díi sù chØ ®¹o cña Nhµ níc còng ®ång nghÜa víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ mäi
ngµnh nghÒ. Trong ®ã c«ng nghiÖp ®ang trë thµnh mét ngµnh mòi nhän víi tû
träng ®ãng gãp chung trong nÒn kinh tÕ chiÕm møc lín.
Lµ mét sinh viªn cña ngµnh thèng kª, xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých muèn cã mét
c¸i nh×n kh¸i qu¸t vµ tõng bíc nghiªn cøu s©u vÒ sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng
nghiÖp ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995-2002 còng nh ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p
thèng kª ®· ®îc häc, t«i ®· chän ®Ò tµi: "¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª
ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam"
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, t«i ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh
vµ quý b¸u cña c¸c thÇy c«. Nhng do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nghiªn
cøu, ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. Do ®ã, t«i rÊt mong nhËn ®îc
sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c¸c c« vµ c¸c b¹n.
II. Néi dung nghiªn cøu
Víi môc ®Ých nªu trªn ®Ò tµi tËp trung chñ yÕu gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau:
- Kh¸i qu¸t mét sè lý thuyÕt c¬ b¶n ®îc vËn dông trong ph©n tÝch.
- Tæng quan t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n
1995-2002.
- VËn dông cña mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong
s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp.
- Mét sè khuyÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp.
III. §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi
- §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña mét sè chØ
tiªu kinh tÕ tæng hîp trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam.
- §Ò tµi giíi h¹n nghiªn cøu biÕn ®éng s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp qua thêi
gian (1995-2002) vµ xÐt trong ph¹m vi toµn quèc.

Ch¬ng I
Mét sè chØ tiªu vµ ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó nghiªn cøu vµ
ph©n tÝch biÕn ®éng ngµnh c«ng nghiÖp
I. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n
1. Kh¸i niÖm chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt: (Gross output - GO)
GO = (1) Gi¸ trÞ thµnh phÈm ®· s¶n xuÊt ®îc trong kú (b»ng nguyªn vËt liÖu
cña ®¬n vÞ c¬ së hoÆc b»ng nguyªn, vËt liÖu cña ngêi ®Æt hµng ®em ®Õn).
+ (2) B¸n thµnh phÈm, phÕ liÖu, phÕ phÈm, thø phÈm ®· tiªu thô ®îc trong
kú;
+ (3) Chªnh lÖch s¶n xuÊt dë dang cuèi kú so víi ®Çu kú
+ (4) Gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN lµm thuª cho bªn ngoµi ®· hoµn
thµnh trong kú. §èi víi ho¹t ®éng nµy, chØ tÝnh theo sè thùc tÕ chi phÝ, tiÒn c«ng,
thuÕ, lîi nhuËn… cña ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn. Kh«ng tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ vËt t cña
ngêi ®Æt hµng ®em ®Õn;
+ (5) Doanh thu cho thuª thiÕt bÞ, m¸y mãc thuéc d©y...
M đu
I. S cn thiết ca đ tài
ë ViÖt Nam hiÖn nay, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN
díi chØ ®¹o cña Nhµ níc còng ®ång nghÜa víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mäi
ngµnh nghÒ. Trong ®ã c«ng nghiÖp ®ang trë thµnh mét ngµnh mòi nhän víi
träng ®ãng gãp chung trong nÒn kinh tÕ chiÕm møc lín.
mét sinh viªn cña ngµnh thèng kª, xuÊt ph¸t môc ®Ých muèn mét
c¸i nh×n kh¸i qu¸t tõng bíc nghiªn cøu s©u ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng
nghiÖp ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1995-2002 còng nh ¸p dông mét ph¬ng pp
thèng kª ®· ®îc häc, t«i ®· chän ®Ò tµi: "¸p dông mét ph¬ng ph¸p thèng
ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam"
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, t«i ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh
quý u cña c¸c thÇy c«. Nhng do h¹n chÕkiÕn thøc vµ kinh nghiÖm nghiªn
cøu, ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. Do ®ã, t«i rÊt mong nhËn ®îc
sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c¸c c« vµ c¸c b¹n.
II. Néi dung nghiªn cøu
Víi môc ®Ých nªu trªn ®Ò tµi tËp trung chñ yÕu gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau:
- Kh¸i qu¸t mét sè lý thuyÕt c¬ b¶n ®îc vËn dông trong ph©n tÝch.
- Tæng quan t×nh nh ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n
1995-2002.
- VËn dông cña t sè ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ph©n tÝch sù biÕn ®éng trong
s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp.
- Mét sè khuyÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp.
III. §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi
- §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nghiªn cøu biÕn ®éng cña mét chØ
tiªu kinh tÕ tæng hîp trong s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam.
- §Ò tµi giíi h¹n nghiªn cøu biÕn ®éng s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp qua thêi
gian (1995-2002) vµ xÐt trong ph¹m vi toµn quèc.
ĐATN ĐỀ ÁN: Thống kê dự đoán sự biến động trong các cty SX CN tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thống kê dự đoán sự biến động trong các cty SX CN tại VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thống kê dự đoán sự biến động trong các cty SX CN tại VN 9 10 172