Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
CNH - H§H ®Êt níc lµ xu híng tÊt yÕu cña níc ta trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn tõ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng. Hßa nhËp víi xu híng chung ®ã Hµ Néi còng ®ang tõng bíc c¶i thiÖn m×nh
trong c«ng cuéc ®æi míi. Nh©n d©n Hµ Néi ®ang nç lùc lao ®éng vµ d¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu trªn mäi lÜnh vùc. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng
GDP trung b×nh hµng n¨m giai ®o¹n 2001-2000 lµ 11,6%, hai n¨m 2001-2002 lµ
10,2% ®êi sèng d©n c ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp ®Çu ngêi t¨ng 3,2 lÇn so víi n¨m
1990.
§Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã lµ do trong nh÷ng n¨m qua ban l·nh ®¹o
thµnh phè Hµ Néi ®· x¸c ®Þnh ®óng vai trß cña c«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ cña c¸c
khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖp lµ mét c«ng cô dÆc biÖt lµ cña
c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖp lµ mét c«ng cô ®Ó thùc hiÖn
CNH - H§H ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh nµy tõ n¨m 1995, Hµ Néi ®îc Thñ tíng
ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp BQL khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt nh»m thóc ®Èy
qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt t¹i thñ
®«. Qua h¬n 7 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, Hµ Néi ®· h×nh thµnh 5 khu c«ng
nghiÖp tËp trung míi. Theo b¸o c¸o míi nhÊt cña c¸c khu c«ng nghiÖp nµy cã
nhiÖm vô thu hót vèn ®Çu t c«ng nghiÖp, sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, h×nh
thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän vµ thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Theo b¸o c¸o
míi nhÊt cña BQL khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt Hµ néi, c¸c khu c«ng nghiÖp ®·
thu hót ®îc 56 dù ¸n ®Çu t víi tæng vèn ®¨ng ký 596.560.877 USD vµ 105,937 tû
®ång, diÖn tÝch thuª ®Êt 1.164.275m2 ®¹t tû lÖ lÊp ®Çy 53% tæng sè quü ®Êt ®·
x©y dùng h¹ tÇng, kü thuËt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c khu c«ng
nghiÖp vÉn m¾c ph¶i mét sè khã kh¨n yÕu kÐm. §ã lµ vÒ thu hót vèn ®Çu t, vÒ
lao ®éng, vÒ m«i trêng, vÒ nhµ ë cña c«ng nh©n viªn. Do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp cha cao. ChÝnh v× vËy
em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Thóc ®Èy ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp ë Hµ
Néi”.

§Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn 1: khu c«ng nghiÖp vµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ®Çu t vµo khu c«ng nghiÖp
PhÇn 2. thùc tr¹ng ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ néi
PhÇn 3. C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp Hµ néi
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ng« ThÞ Hoµi Lam ®· tËn t×nh gióp ®ì
em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Hµ Néi, th¸ng 06 n¨m 2004
Sinh viªn
Vò ThÞ Ph¬ng Th¶o

PhÇn I. Khu c«ng nghiÖp vµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ®Çu t
vµo khu c«ng nghiÖp

I.1. Quan niÖm vÒ khu c«ng nghiÖp vµ vai trß cña khu c«n...
Lêi më ®Çu
CNH - H§H ®Êt níc xu híng tÊt yÕu cña níc ta trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn nÒn kinh ho¹t ®éng theo chÕ tËp trung, bao cÊp sang chÕ thÞ tr-
êng. Hßa nhËp víi xu híng chung ®ã Hµ Néi còng ®ang tõng bíc c¶i thiÖn m×nh
trong c«ng cuéc ®æi míi. Nh©n d©n Néi ®ang lùc lao ®éng d¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu trªn mäi lÜnh vùc. n kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng
GDP trung b×nh hµng n¨m giai ®o¹n 2001-2000 lµ 11,6%, hai n¨m 2001-2002 lµ
10,2% ®êi sèng d©n c ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp ®Çu ngêi t¨ng 3,2 lÇn so víi n¨m
1990.
§Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®ãdo trong nh÷ng n¨m qua ban l·nh ®¹o
thµnh phè Néi ®· x¸c ®Þnh ®óng vai trß cña c«ng nghiÖp ®Æc biÖt cña c¸c
khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖpmét c«ng dÆc biÖt cña
c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖp lµ mét c«ng cô ®Ó thùc hiÖn
CNH - H§H ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh nµy tõ n¨m 1995, Néi ®îc Thñ tíng
ChÝnh p cho phÐp thµnh lËp BQL khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt nh»m thóc ®Èy
qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c xuÊt t¹i thñ
®«. Qua h¬n 7 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, Hµ Néi ®· h×nh thµnh 5 khu c«ng
nghiÖp tËp trung míi. Theo b¸o c¸o míi nhÊt cña c¸c khu c«ng nghiÖp nµy cã
nhiÖm vô thu hót vèn ®Çu t c«ng nghiÖp, dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn, h×nh
thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Theo b¸o c¸o
míi nhÊt cña BQL khu c«ng nghiÖpcxuÊt néi, c¸c khu c«ng nghiÖp ®·
thu hót ®îc 56 ¸n ®Çu t víi tæng vèn ®¨ng ký 596.560.877 USD vµ 105,937 tû
®ång, diÖn tÝch thuª ®Êt 1.164.275m
2
®¹t lÖ lÊp ®Çy 53% tæng quü ®Êt ®·
x©y dùng tÇng, thuËt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c khu c«ng
nghiÖp vÉn m¾c ph¶i mét khã kh¨n yÕu kÐm. §ã lµ vÒ thu hót vèn ®Çu t,
lao ®éng, m«i trêng, vÒ nhµ ë cña c«ng nh©n viªn. Do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp cha cao. ChÝnh v× vËy
em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: Thóc ®Èy ®Çu to c¸c khu c«ng nghiÖp ë Hµ
Néi”.
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Thúc đẩy ĐT vào các KCN HN 9 10 953