Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò tµi: C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña khÈu hiÖu “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch”

Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña con ngêi. Mäi x· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ph¶i duy tr× s¶n xuÊt. Nhng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn, muèn cho s¶n xuÊt cã hiÖu
qu¶ vµ ph¸t triÓn nhanh chãng th× s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi tiÕt kiÖm. Cã thÓ nãi, hiÖn
nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhanh chãng, nã ®ßi hái mét
khèi lîng vèn ®Çu t lín vµ ®ang ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt h¬n.
Tuy nhiªn, t×nh h×nh huy ®éng vèn ®Æc biÖt lµ nguån vèn trong níc cho nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cßn nhiÒu h¹n chÕ cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Mét
trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng trªn la do kh¶ n¨ng tÝch luü, tiÕt kiÖm vèn
trong níc ®ang cßn nhiÒu yÕu kÐm, t×nh h×nh sö dông vèn ®Çu t trong nhiÒu lÜnh vùc
®Æc biÖt lµ trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hiÖu qu¶ cha cao, t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ
cßn lín vµ diÔn ra kh¸ phæ biÕn . . . Do ®ã víi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò tiÕt
kiÖm ®ang cµng trë nªn rÊt cÊp thiÕt.
Trong bµi viÕt nµy, do kh¶ n¨ng nghiªn cøu h¹n chÕ nªn chóng t«i ®Ò cËp ®Õn
c¸c nguån tiÕt kiÖm trong níc. Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò
liªn quan ®Õn khÈu hiÖu “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch “.
Néi dung cña bµi viÕt bao gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cña khÈu hiÖu: “ tiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch “
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò thùc hµnh tiÕt kiÖm ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm ë
ViÖt Nam trong thêi gian tíi

1

§Ò tµi: C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña khÈu hiÖu “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch”

Ch¬ng 1
C¬ së lý luËn cña khÈu hiÖu: “ tiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch “

1.1.

Kh¸i niÖm vÒ tiÕt kiÖm
Khi nãi vÒ tiÕt kiÖm th× mçi nhµ kinh tÕ l¹i ®a ra kh¸i niÖm kh¸c nhau. Nhµ

kinh tÕ häc cæ ®iÓn Adam Smith trong t¸c phÈm “ Cña c¶i cña c¸c d©n téc “ cho r»ng:
“ TiÕt kiÖm lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp gia t¨ng vèn. Lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm ®Ó tÝch
luü cho qu¸ tr×nh t¨ng tiÕt kiÖm. Nhng dï cã t¹o ra bao nhiªu ch¨ng n÷a, nhng kh«ng
cã tiÕt kiÖm th× vèn kh«ng bao giê t¨ng lªn “
Sang ®Õn thÕ kû 19, C.M¸c ®· chøng minh r»ng: Trong mét nÒn kinh tÕ víi hai
khu vùc, khu vùc I s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt vµ khu vùc II s¶n xuÊt t liÖu tiªu dïng. §Ó
®¶m b¶o gia t¨ng nguån lùc cho s¶n xuÊt, gia t¨ng quy m« ®Çu t, mét mÆt ph¶i t¨ng cêng s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt ë khu vùc I, ®ång thêi ph¶i sö dông tiªt kiÖm t liÖu s¶n
xuÊt ë c¶ hai khu vùc. MÆt kh¸c, ph¶i t¨ng cêng s¶n xuÊt t liÖu tiªu dïng ë khu vùc II,
thùc hµ...
§Ò tµi: C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña khÈu hiÖu TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch
Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt ho¹t ®éng b¶n cña con ngêi. Mäi héi muèn tån t¹i ph¸t
triÓn ph¶i duy tr× s¶n xuÊt. Nhng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn, muèn cho s¶n xt hiÖu
qu¶ vµ ph¸t triÓn nhanh chãng th× s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi tiÕt kiÖm. Cã thÓ nãi, hiÖn
nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong q tr×nh ph¸t triÓn nhanh chãng, nã ®ßi hái mét
khèi lîng vèn ®Çu t lín vµ ®ang ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt h¬n.
Tuy nhiªn, t×nh h×nh huy ®éng vèn ®Æc biÖt nguån vèn trong níc cho nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cßn nhiÒu h¹n chÕ cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã. Mét
trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng trªn la do kn¨ng tÝch luü, tiÕt kiÖm vèn
trong níc ®ang cßn nhiÒu yÕu kÐm, t×nh h×nh dông vèn ®Çu t trong nhiÒu lÜnh vùc
®Æc bt lµ trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hiÖu qu¶ cha cao, t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ
cßn lín vµ diÔn ra kh¸ phæ biÕn . . . Do ®ãi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò tiÕt
kiÖm ®ang cµng trë nªn rÊt cÊp thiÕt.
Trongi viÕt nµy, do kh¶ n¨ng nghiªn cøu h¹n chÕ nªn chóng i ®Ò p ®Õn
c¸c nguån tiÕt kiÖm trong níc. Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i xin tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò
liªn quan ®Õn khÈu hiÖu “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch “.
Néi dung cña bµi viÕt bao gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cña khÈu hiÖu: “ tiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch “
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ vÊn ®Ò thùc hµnh tiÕt kiÖm ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm ë
ViÖt Nam trong thêi gian tíi
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiết kiệm 9 10 396