Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: TT BH nhân thọ VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm

sinh viªn: nguyÔn tiÕn dìng

a.lêi nãi ®Çu
Thêi gian gÇn ®©y ,B¶o hiÓm nh©n thä ®· trë thµnh mét
chñ ®Ò ®îc nh¾c ®Õn vµ ®· ®îc ®em ra bµn luËn nhiÒu trªn c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng , khen – chª ®Òu cã c¶ . MÆc dï
B¶o hiÓm nh©n thä míi ®îc triÓn khai ë ViÖt Nam nhng ®· cã
søc hÊp dÉn v× vËy lo¹i h×nh B¶o hiÓm non trÎ nµy tõ khi xuÊt
hiÖn tíi nay kh«ng ngõng t¨ng trëng víi tèc ®é chãng mÆt .
Nã ®em l¹i viÖc lµm cho hµng chôc ngh×n lao ®éng , lµ kªnh
huy ®éng vèn hiÖu qña ®Ó ®Çu t cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam .....
Nhng bªn c¹nh sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng B¶o hiÓm nh©n thä
nµy th× còng cßn cã rÊt nhiÒu ®iÒu ®ßi hái chóng ta ph¶i lu
t©m vµ cÇn bµn.
Vµ ®Ò hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr¬ng B¶o hiÓm nh©n thä hiÖn nay
còng nh nh÷ng c¬ héi, khã kh¨n , th¸ch thøc em ®· quyÕt ®Þnh
chän ®Ò tµi “ThÞ trêng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam – c¬
héi vµ th¸ch thøc “ .
§©y lµ mét chñ ®Ò lín , néi dung réng vµ phong phó cho
nªn khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt vÒ néi dung , v× vËy em mong r»ng thµy sÏ th«ng c¶m cho
nh÷ng thiÕu sãt cña em.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS – TS
NguyÔn V¨n §Þnh – Ngêi ®· híng dÉn , chØ b¶o vµ cung
cÊp cho em nh÷ng th«nh tin quý b¸u ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh
®Ò tµi m«n häc nay.

Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm

2

§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm

sinh viªn: nguyÔn tiÕn dìng

b. néi dung
I

I. kh¸i qu¸t chung vÒ bhnt:

1.sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña bhnt:
c
§èi tîng tham gia cña B¶o hiÓm nh©n thä lµ rÊt réng vµ kh«ng cã giíi
h¹n. nã bao gåm mäi ngêi, mäi løa tuæi, mäi tÇng líp kh¸c nhau trong x·
héi. LÞch sö ra ®êi cña B¶o hiÓm nh©n thä còng rÊt sím, cho ®Õn nay nã ®·
®îc triÓn khai ë hÇu hÕt c¸c
Hîp ®ång B¶o hiÓm nh©n thä ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ra ®êi vµo n¨m
1583, do c«ng d©n London lµ «ng William Gybbon tham gia. PhÝ b¶o hiÓm
«ng ®ãng lóc ®ã lµ 32 b¶ng Anh, khi «ng chÕt n¨m ®ã ngêi thõa kÕ cña «ng
®îc hëng 400 b¶ng Anh
N¨m 1759 c«ng ty b¶o hiÓm ra ®êi ®Çu tiªn ë Philadenphia (Mü).
C«ng ty nµy cho ®Õn nay vÉn cßn ho¹t ®éng, nhng lóc ®Çu chØ b¸n bh cho
c¸c con chiªn ë nhµ thê cña m×nh. N¨m 1762, c«ng ty bhnt Equitable ë níc
Anh ®îc thµnh lËp vµ b¸n bhnt cho mäi ngêi d©n.
ë Ch©u ¸, c¸c c«ng ty bhnt ra ®êi ®Çu tiªn ë NhËt B¶n. N¨m 1868
c«ng ty bh Meiji cña NhËt ra ®êi vµ ®Õn n¨m 1888 vµ 1889, hai c«ng ty kh¸c
lµ Kyoei vµ Nippon ra ®êi vµ ph¸t triÓn cho ®Õn ngµy nay.
C¸c níc X· héi chñ nghÜa tríc ®©y ®· triÓn khai bhnt. C«ng ty bhnt ë
Liªn X« cò ra ®êi vµo n¨m 1929 Capitar.
ViÖt Nam tríc ®©y c«ng ty bh Hng...
§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ b¶o hiÓm sinh viªn: nguyÔn tiÕn dìng
a.lêi nãi ®Çu
Thêi gian gÇn ®©y ,B¶o hiÓm nh©n thä ®· trë thµnh mét
chñ ®Ò ®îc nh¾c ®Õn ®· ®îc ®em ra bµn luËn nhiÒu trªn c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng , khen chª ®Òu cã c¶ . MÆc dï
B¶o hiÓm nh©n thä míi ®îc triÓn khai ë ViÖt Nam nhng ®· cã
søc hÊp dÉn v× vËy lo¹i h×nh B¶o hiÓm non trÎ nµy tõ khi xuÊt
hiÖn tíi nay kh«ng ngõng t¨ng trëng víi tèc ®é chãng mÆt .
®em l¹i viÖc lµm cho hµng chôc ngh×n lao ®éng , kªnh
huy ®éng vèn hiÖu qña ®Ó ®Çu t cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam .....
Nhng bªn c¹nh ph¸t triÓn cña thÞ trêng B¶o hiÓm nh©n thä
nµy th× còng cßn rÊt nhiÒu ®iÒu ®ßi hái chóng ta ph¶i lu
t©m vµ cÇn bµn.
®Ò hiÓu h¬n thÞ tr¬ng B¶o hiÓm nh©n thä hiÖn nay
còng nh nh÷ng c¬ héi, khã kh¨n , th¸ch thøc em ®· quyÕt ®Þnh
chän ®Ò tµi T trêng B¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam
héi vµ th¸ch thøc “ .
§©y lµ mét chñ ®Ò lín , néi dung réng vµ phong phó cho
nªn khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt néi dung , vËy em mong r»ng thµy th«ng c¶m cho
nh÷ng thiÕu sãt cña em.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS TS
NguyÔn V¨n §Þnh Ngêi ®· híng dÉn , chØ b¶o cung
cÊp cho em nh÷ng th«nh tin quýu ®Ó em thÓ hoµn thµnh
®Ò tµi m«n häc nay.
Khoa kinh tÕ B¶o hiÓm
2
ĐATN ĐỀ ÁN: TT BH nhân thọ VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: TT BH nhân thọ VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: TT BH nhân thọ VN 9 10 922