Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: TT Thuỷ sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ thÞ trêng b¶n chÊt chøc n¨ng vµ vai trß cña
thÞ trêng..........................................................................................................2
1. B¶n chÊt cña thÞ trêng....................................................................................2
2. Chøc n¨ng cña thÞ trêng.................................................................................2
3. Vai trß cña thÞ trêng.......................................................................................4
Ch¬ng II. C¬ cÊu, chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n............6
I. C¬ cÊu, chøc n¨ng cña thÞ trêng thuû s¶n......................................................6
II. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n...................................................................7
1. §é cËn biªn thÞ trêng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm thuû s¶n......................................8
2. Sù h×nh thµnh gi¸ c¶ theo thêi vô..................................................................9
3. TÝnh ®éc quyÒn cña thÞ trêng thuû s¶n........................................................10
4. ThÞ trêng s¶n phÈm trong níc cßn mang tÝnh nhá, lÎ.................................11
Ch¬ng III. ThÞ trêng s¶n phÈm thuû s¶n thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng........12
I. ThÞ trêng néi ®Þa...........................................................................................12
1. Cung - cÇu vµ gi¸ cña c¸c s¶n phÈm thuû s¶n trong níc............................12
2. Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng thuû s¶n néi ®Þa................................18
3. Nh÷ng tiÒm n¨ng cña thÞ trêng thuû s¶n néi ®Þa........................................19
II. ThÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam..............................................20
1. ThÞ trêng c¸c níc Ch©u ¸............................................................................20
2. ThÞ trêng EU................................................................................................21
3. ThÞ trêng Mü................................................................................................22
III. Mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng ........................24
1. Khai th¸c h¶i s¶n..........................................................................................24
2. ChÕ biÕn vµ dù tr÷........................................................................................26
...
môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Ch¬ng I. luËn chung thÞ trêng b¶n chÊt chøc n¨ng vai trß cña
thÞ trêng..........................................................................................................2
1. B¶n chÊt cña thÞ trêng....................................................................................2
2. Chøc n¨ng cña thÞ trêng.................................................................................2
3. Vai trß cña thÞ trêng.......................................................................................4
Ch¬ng II. C¬ cÊu, chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n............6
I. C¬ cÊu, chøc n¨ng cña thÞ trêng thuû s¶n......................................................6
II. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n...................................................................7
1. §é cËn biªn thÞ trêng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm thuû s¶n......................................8
2. Sù h×nh thµnh gi¸ c¶ theo thêi vô..................................................................9
3. TÝnh ®éc quyÒn cña thÞ trêng thuû s¶n........................................................10
4. ThÞ trêng s¶n phÈm trong níc cßn mang tÝnh nhá, lÎ.................................11
Ch¬ng III. ThÞ trêng s¶n phÈm thuû s¶n thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng........12
I. ThÞ trêng néi ®Þa...........................................................................................12
1. Cung - cÇu vµ gi¸ cña c¸c s¶n phÈm thuû s¶n trong níc............................12
2. Nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng thuû s¶n néi ®Þa................................18
3. Nh÷ng tiÒm n¨ng cña thÞ trêng thuû s¶n néi ®Þa........................................19
II. ThÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam..............................................20
1. ThÞ trêng c¸c níc Ch©u ¸............................................................................20
2. ThÞ trêng EU................................................................................................21
3. ThÞ trêng Mü................................................................................................22
III. Mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng vµ tiÒm n¨ng ........................24
1. Khai th¸c h¶i s¶n..........................................................................................24
2. ChÕ biÕn vµ dù tr÷........................................................................................26
3. Tiªu thô s¶n phÈm........................................................................................26
KÕt luËn........................................................................................................28
Tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................29
ĐATN ĐỀ ÁN: TT Thuỷ sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: TT Thuỷ sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: TT Thuỷ sản 9 10 552